Skip to content
Tekton Pipelines için örnek aspnet core projesi
C# HTML CSS Dockerfile JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BirimTestleri
TektonOrnek
.dockerignore
.gitignore
Dockerfile
README.md
TektonOrnek.sln

README.md

Tekton Pipelines Örnek Projesi

Tekton Pipelines üzerinde örnek bir AspNet Core uygulaması için Sürekli Entegrasyon (CI) sürecinin nasıl oluşturulabileceğine dair makalemde kullanılan projedir. Konuya ilişkin makaleyi web sitemde bulabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.