Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Ruby homework assignments for 2013/2014
Ruby
branch: master
Failed to load latest commit information.
challenges Add seventh challenge
tasks Add example solution and spec to task 4
README.md Use .md as an extension for Markdown files

README.md

Домашни

Това хранилище съдържа домашните работи от курса Програмиране с Ruby. Тук може да намерите условия, тестове и решения.

Всяко домашно се намира в директория с поредния си номер.

Изпълняване на примерните тестове

За да изпълните примерните тестове, трябва да си качите rspec. За целта, просто изпълнете:

$ gem install rspec

Ако вашия код се съдържа в solution.rb, намиращ се в текущата директория, може да изпълните примерния тест така:

$ rspec sample_spec.rb --require ./solution.rb --colour --format documentation

Обърнете внимание, че solution.rb трябва да е в текущата директория и трябва да се реферира като ./solution.rb.

Something went wrong with that request. Please try again.