คชสาร เว็บเฟรมเวิร์ค (Kotchasan Web Framework)
PHP CSS JavaScript HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit c2e6bec Jul 9, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
Kotchasan format Code Jul 9, 2018
PDF format code Jun 4, 2018
ckeditor fixed time Jun 22, 2018
doc format code Jul 8, 2018
js format code Jul 8, 2018
projects fixed bugs May 16, 2018
skin format code Jul 8, 2018
tests format code Jul 8, 2018
.gitignore format Code Jul 9, 2018
README.md update Feb 28, 2018
composer.json init Git Jun 17, 2017
favicon.ico init Git Jun 17, 2017
index.php format source Jun 3, 2018

README.md

if you do not understand please use the Google translate

คชสาร เว็บเฟรมเวิร์ค (Kotchasan Web Framework)

ช้างนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของ PHP แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของเราอีก ผมเลยเลือกที่จะใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของ Framework ที่ออกแบบโดยคนไทย 100%

คุณสมบัติ

 • สถาปัตยกรรม MMVC (Modules Model View Controller) ทำให้การเพิ่มหรือลดโมดูลเป็นไปโดยง่าย ไม่ขึ้นแก่กัน
 • สนับสนุนการทำงานแบบหลายโปรเจ็ค
 • ปฏิบัติตามมาตรฐาน PSR-1, PSR-2, PSR-3, PSR-4, PSR-6, PSR-7
 • เป็น PHP Framework ที่ได้รับการ Optimize ทั้งทางด้านความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการใช้หน่วยความจำ ให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด ทำให้สามารถทำงานได้เร็วกว่า และรองรับผู้เยี่ยมชมพร้อมกันได้มากกว่า

องค์ประกอบของ คชสาร

คชสารจะประกอบด้วยเฟรมเวิร์คหลัก 3 ตัว ที่ออกแบบเพื่อใช้ร่วมกัน ทั้งส่วนของ PHP, CSS และ Javascript

 • Kotchasan PHP Framework
 • GCSS CSS Framework
 • GAjax Javascript Framework

ความต้องการ

 • PHP 5.3 ขึ้นไป
 • ext-mbstring
 • PDO Mysql

การติดตั้งและนำไปใช้งาน

ผมออกแบบคชสารเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตั้งที่ยุ่งยากตามแบบของ PHP Framework ทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลด source code ทั้งหมดจาก GitHub ไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งหรือตั้งค่าใดๆ หรือสามารถติดตั้งผ่าน Composer ได้ composer require goragod/kotchasan https://packagist.org/packages/goragod/kotchasan

เงื่อนไขการใช้งาน (License)

 • สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข
 • สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองได้ โดยใช้ชื่ออื่น

ตัวอย่าง

โค้ดตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ projects/ ถ้าต้องการทดสอบลองเรียกได้ในนั้น ส่วนโปรเจ็ค recordset มีการเรียกใช้ฐานข้อมูลร่วมด้วย ต้องกำหนดค่าฐานข้อมูลที่ settings/database.php ให้ถูกต้องก่อน และต้องสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย ตามใน projects/orm/modules/index/models/world.php

ขอขอบคุณ

การสนับสนุน

สามารถสนับสนุนผู้จัดทำได้ โดยการบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

กสิกรไทย สาขากาญจนบุรี
เลขบัญชี 221-2-78341-5
ชื่อบัญชี กรกฎ วิริยะ