Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

23 lines (22 sloc) 1.207 kb
menuitem.manage=Kullanıcı Betiklerini Yönet
menuitem.new=Yeni Kullanıcı Betiği
menuitem.install=Bu Kullanıcı Betiğini Yükle
tooltip.disabled=Greasemonkey devre dışı.
tooltip.enabled=Greasemonkey etkin.
tooltip.loading=Yükleniyor
script.installed=başarıyla yüklendi
script.updated=başarıyla güncellendi
install.msg=Aşağıdaki Greasemonkey kullanıcı betiğini yüklemek için:
greeting.msg=Bu bir Greasemonkey kullacı betiği.Kullanmaya başlamak için kura tıklayın.
greeting.btn=Kur
greeting.btnAccess=I
alert.fromURI=Kullanıcı betiği indiriliyor ...
alert.fromURI.failure=Kullanıcı betiği indirilemedi
alert.success=Başarıyla yüklendi.
alert.failure=Kullanıcı betiği yükleme hatası:
editor.prompt=Lütfen önce tercih edilen metin editörünü seçin
editor.please_pick_executable=Lütfen kullanıcı betiklerini düzenlemek için çalıştırılabilir bir uygulama alın.
editor.could_not_launch=Editör başlatılamadı.
newscript.noname=Betiğinize bir isim verin.
newscript.nonamespace=Betiğiniz için geçerli bir URL verin.n(örneğin "http://userscripts.org/users/useridnumber")
newscript.exists=Bu isimde bir betik zaten yüklü.\nÜzerine yazılsın mı?
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.