• เพิ่ม "คุณ" ให้กับชื่อของคุณๆ เหมาะสำหรับใช้ระบุชื่อบุคคลด้วยความสุภาพ เช่น "นายสุเทพ".AsKhun() ได้ "คุณสุเทพ" ไม่ใช่ "คุณนายสุเทพ" และ "คุณัญญา".AsKhun() ได้ "คุณคุณัญญา"

  C# 1 1 MIT Updated Aug 12, 2018
 • .net core projects version tool - https://www.nuget.org/packages/dotnet-ver/

  C# Updated Aug 11, 2018
 • Generate money amount text in Thai language for example: from 121.50 will be "หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์"

  JavaScript 24 16 MIT Updated Aug 10, 2018
 • GreatFriends.Biz in-house training class preparation list

  1 Updated Feb 22, 2018
 • What's new at greatfriends and do something about it.

  Updated Oct 6, 2016
 • infinite loop of questions, answers, and friends.

  C# 15 13 Updated Sep 28, 2016
 • A quantity is an amount of something measured according to some standard of measurement.

  Batchfile 1 1 MIT Updated Apr 8, 2016
 • Domain models for pick up. Basic models good for use in learning and Standard models that are more realistic.

  MIT Updated May 27, 2015
 • Generate date text in Thai language from DateTime array. For example: "วันจันทร์-พุธที่ 4-6 พฤษภาคม 2558"

  C# 1 MIT Updated May 20, 2015
 • HTML Updated May 5, 2015

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…