Skip to content

helsenorge/Helsenorge.Messaging

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

This adds overload Protect(Stream, X509Certificate2, X509Certificate2)
to IMessageProtection.
287caff

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

Helsenorge Messaging

NuGet

Pakken er tilgjengelig på NuGet: https://www.nuget.org/packages/Helsenorge.Messaging/

Dokumentasjon

Dette biblioteket støtter oppunder basisbehovet for en kommunikasjonsløsning ved at den kan pakke, adressere, sende og motta meldinger over AMQP-protokollen, i tillegg til å støtte operasjoner som kryptering og signering av meldinger.

 1. Forutsetninger
 2. Registre
 3. CPP og CPA
 4. Sending av meldinger
 5. Mottak av meldinger
 6. Feilhåndtering og logging
 7. Kryptering og Signering
 8. Konfigurasjon
 9. Nuget
 10. Eksempler
 11. Biztalk
 12. Migrere fra 3.0 til 4.0
 13. Migrere fra 4.0 til 5.0

Contributing

We are welcoming contributors!

If you want to contribute to this project we are using GitHub Flow for our branching strategy. When contributing please branch from master.

Branching strategy