نرم افزار حساب جفر : کلاس‌های اصلی
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ElmHorouf.cs
Enums.cs
LICENSE
README.md
data.cs
harf_change_cls.cs
main_codes.cs
math_old_cls.cs
sarf.cs

README.md

نرم افزار حساب جفر : کلاس‌های اصلی

همه توابع دارای توضیحات فارسی هستند به جز کلاس «کدهای اصلی» که به زودی تکمیل خواهد شد

ElmHorouf.cs : توابع علم حروف

data.cs : داده‌ها

Enums.cs : متغیر‌های خاص

harf_change_cls.cs : تغییرات حروف

math_old_cls.cs : توابع ریاضیات

sarf.cs : ساخت کلمات و مربوط به علم صرف

main_codes.cs : توابع اصلی و الگوریتم‌های خاص