No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Ansökan om grillning.pdf
Ansökan om sammankomst student.pdf
Festansvariges rutin för SBA.pdf
Kvittorapport 20150224.pdf
README.md
Städlistan FULL EDITION.pdf
Städlistan Mindre event.pdf
Z-kvittorapport 20150224.pdf
Äskande blankett 20150224.pdf

README.md

Här hittar du blanketter för kvittorapportering, äskningar med mera, liksom checklistor för event i Kistan 2.0.

 • Anmälan om Fest och sammankomst - används för att anmäla allt från ett möte till en större fest i Kistan 2.0 till KTH's infrastrukturenhet.
 • Festansvariges rutin för SBA - fylls i av ett event's Festansvarig för att säkerställa att lokalen uppfyller KTH's säkerhetskrav.
 • Kvittorapport - fyller du som köpt något för sektionens pengar i för att inköpen ska kunna bokföras.
 • Städlistan - används för att säkerställa att det städats ordentligt efter event i Kistan 2.0.
 • Z-kvittorapport - fylls i efter att Z-kvittorapport dragits ur barkassan, Fest/Serveringsansvarig ansvarar för detta.
 • Äskande blankett - fylls i av dig som spenderat egna pengar för att köpa något åt sektionen. För utförliga instruktioner kontakta sektionens kassör.

Here you can find forms for reporting of receipts, requests for reimbursement etc., as well as checklists for events in Kistan 2.0.

 • Anmälan om Fest och sammankomst - is used to report anything from a meeting to a larger party in Kistan 2.0 to KTH's site service department.
 • Festansvariges rutin för SBA - is filled out by the Festansvarig of a given event, in order to make sure that the premises are in accordance with KTH's safety regulations.
 • Kvittorapport - is filled out by those who buy something for the chapter's money in order to make sure that the transaction can be accounted for.
 • Städlistan - is used to make sure that whoever hosted an event in Kistan 2.0 has cleaned up properly after their event.
 • Z-kvittorapport - is filled out after a Z-receipt is printed, Fest/Serveringsansvarig is responsible for this.
 • Äskande blankett - is filled out by those who have spent their own money in order to buy something for the chapter. For detailed instructions please contact the chapter's treasurer.