Skip to content
Aras Kargo PHP Api. Bu api aras kargo müşterileri için websitelerinden kargo durumlarını görüntüleyebilmek ve raporlayabilmeleri için yazılmıştır.
PHP
Branch: master
Clone or download
Latest commit c8479ad Aug 5, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
IS/Kargo/Aras Gereksiz kod kaldırıldı. Jun 20, 2019
CHANGELOG.md güncelleme Jun 20, 2019
LICENSE Create LICENSE Jun 20, 2019
README.md Metin revize Aug 5, 2019
_config.yml Update _config.yml Jul 6, 2019
composer.json composer revize Jun 20, 2019

README.md

Latest Stable Version Total Downloads License

Aras Kargo PHP API

Bu API Aras Kargo müşterileri için websitelerinden kargo durumlarını görüntüleyebilmek ve raporlayabilmek için yazılmıştır.

Change Log

License

Kurulum

Kurulum için composer kullanmanız gerekmektedir. Composer'e sahip değilseniz Windows için buradan indirebilirsiniz.


composer require ismail0234/aras-kargo-php-api

Kullanım


include "vendor/autoload.php";

use IS\Kargo\Aras\ArasKargo;

$aras = new ArasKargo('XML Servisi Kullanıcı Adı', 'XML Servisi Şifreniz', 'Müşteri Kodunuz');

Fonksiyonlar


/**
 *
 * @description Bir kargonun durumu hakkında bilgi verir.
 * @param string Kargo Numarası
 *
 */
$aras->getCargoInformation(9023745602734);

/**
 *
 * @description Belirli bir tarihe göre gönderilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoMovementDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Teslim tarihine göre teslim edilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoDevileryDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İrsaliye tarihine göre teslim edilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillDevileryDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Henüz teslim edilmemiş, bir nedenle teslimat şubesinde bekleyen kargoların listesini verir.
 *
 */
$aras->getCargoUnDevilered();

/**
 *
 * @description Belirli bir tarihe göre yönlendirilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoRedirectDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İrsaliye tarihine göre Gidiş dönüş hizmet verilen Geri Dönüşlü kargo 
 * 				ürünü ile gönderilen kargoların listesini verir
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillBackRedirectDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Göndericiye iade edilen kargoların listesini verir
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoSenderReturnDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Kargo hareket bilgisini verir
 * @param int Kargo Numarası
 *
 */
$aras->getCargoMovementInformation(9023745602734);

/**
 *
 * @description Aras Kargoya Ait tüm şube ve şube adres bilgilerini verir.
 *
 */
$aras->getAllBranchs();

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına göre (İrsaliye Tarihi), kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki tarih aralığına göre (İrsaliya Tarihi), kargo listesini verir.
 *				getCargoWaybillBetweenDate'den farklı olarak tahsilatlı kargo bilgilerini de içerir. 
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillExtraBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına göre, kargoların devir bilgisini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoTransferBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına göre, kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına gore (İrsaliye Tarihi), kargoların bilgisini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillInformationBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Kargo Durumuyla ilgili genel bilgi verir.
 * 				Eğer kargo geri dönüşlü ise bu dataset dolu gelir ve geri dönüş teslimat bilgilerini içerir.
 *  			Eğer kargo Geri Dönüşlü değilse bu dataset dolu gelir ve kargo teslimat bilgilerini içerir.
 *				Kargonun devir bilgilerini içerir.
 *				Kargo Yönlendirme ve İade Hareketleri ve Nedenlerini içerir
 *				Geri Dönüşlü Kargo Bilgilerini içerir
 * @param int Kargo Numarası
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCargoRealInformation(9093773579276);

/**
 *
 * @description Fatura Bilgilerini Döner
 *				Normal Fatura ve E-Fatura araması yapılabilir.
 *				Fatura No ve Fatura Tipi parametre olarak geçilir. 
 *				Normal fatura için 'fatura', EFatura için 'efatura' parametresi geçilir.
 * @param string Fatura Numarası
 * @param string Fatura Türü (efatura/fatura)
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCargoInvoice("AAA201400040405", 'fatura');

/**
 *
 * @description Aras kargonun bugün teslim edilen kargo sayısını döner
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCargoCountToday();

/**
 *
 * @description Kampanya kodu bilgilerini döner
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCampaignCode("KAMPANYAKODU");
You can’t perform that action at this time.