Skip to content
bizimhesap.com Efatura Php ile yazılmış efatura oluşturmak için basit bir api
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BizimHesap
README.md
_config.yml Update _config.yml Jun 14, 2019
index.php Update index.php Jun 14, 2019

README.md

Bizimhesap Efatura PHP Api

bizimhesap.com Efatura Php ile yazılmış efatura oluşturmak için basit bir api

Notlar

Bu repo için katkıda bulunmak isterseniz Bu Linkten katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Hata, bug ve sorun gibi işlemlerinizi ise yine aynı bölümden yapabilirsiniz.

Kullanım


require "BizimHesap/EFatura.php";

$efatura = new EFatura();

/**
 *
 * @description Firma ID numaranız
 * @note Zorunlu
 * @string 
 *
 */
$efatura->setFirmId( "485E114528794BE590B5F72403398765" ); 

Fatura Genel Bilgileri


/**
 *
 * @description Fatura Numarası
 * @note İsteğe Bağlı
 * @string 
 *
 */
$efatura->setInvoiceNo('FATURA-NO');

/**
 *
 * @description Fatura için açıklama
 * @note İsteğe Bağlı
 * @string 
 *
 */
 $efatura->addNote('NOT Alanı');

Fatura Tarih Bilgileri


/**
 *
 * @description Fatura tarihi
 * @note Zorunlu
 * @integer linux timestamp
 *
 */
$efatura->setInvoiceDate(time());

/* Zorunlu */
$efatura->setDueDate(time());

/**
 *
 * @description Teslimat Tarihi
 * @note İsteğe bağlı
 * @integer linux timestamp
 *
 */
$efatura->setDeliveryDate(time());

Müşteri Bilgileri


/**
 *
 * @description Müşteri ID
 * @note Zorunlu
 * @string
 *
 */	
$efatura->setCustomerId("10001");

/**
 *
 * @description Müşteri Tam Adı
 * @note Zorunlu
 * @string 
 *
 */
$efatura->setCustomerFullName("İsmail Satilmiş");

/**
 *
 * @description Müşteri Email Adresi
 * @note İsteğe Bağlı
 * @string 
 *
 */
$efatura->setCustomerEmail("ismaiil_0234@hotmail.com");

/**
 *
 * @description Müşteri Telefon Numarası
 * @note İsteğe Bağlı
 * @string 
 *
 */
$efatura->setCustomerPhone("05320000001");
 
/**
 *
 * @description Müşteri Adresi
 * @note Zorunlu
 * @string 
 *
 */ 
$efatura->setCustomerAddress("Örnek Mah. Deneme sok No1/2 İstanbul");

/**
 *
 * @description Müşteri Vergi Dairesi
 * @note İsteğe Bağlı
 * @string 
 *
 */
$efatura->setCustomerTaxOffice("Vergi Dairesi");

/**
 *
 * @description Müşteri Vergi Numarası veya T.C Numarası
 * @note İsteğe Bağlı
 * @string 
 *
 */
$efatura->setCustomerTaxNo("Vergi No veya TC No");

Fatura Ödeme Bilgileri


/**
 *
 * @description Ödeme Para Birimi
 * @note Zorunlu
 * @string 
 *
 */
$efatura->setAmountCurrency('TL');

/**
 *
 * @description Ödeme Brüt Tutarı
 * @note Zorunlu
 * @double
 *
 */
$efatura->setAmountGross(2400.00); 

/**
 *
 * @description Ödeme İndirim Tutarı
 * @note Zorunlu
 * @double 
 *
 */
$efatura->setAmountDiscount(0.00);

/**
 *
 * @description Ödeme Net Tutarı
 * @note Zorunlu
 * @double 
 *
 */
$efatura->setAmountNet(2400.00);

/**
 *
 * @description Ödeme KDV Tutarı
 * @note Zorunlu
 * @double 
 *
 */
$efatura->setAmountTax(432.00);

/**
 *
 * @description Ödeme Toplam Son Tutar
 * @note Zorunlu
 * @double 
 *
 */
$efatura->setAmountTotal(2832.00);

Ürün Ekleme


$product = array(
 // Ürünün ID Numarası
 "Id"    => 13372,
 // Ürünün Adı
 "name"   => "deneme ürünü",
 // Ürün ile ilgili Notlar
 "note"   => "36 beden",
 // Ürün Barkod Numarası
 "barcode" => "8690123456789",
 // Ürün KDV Oranı
 "taxrate" => 18.00,
 // Ürün satın alınan adet
 "count"  => 2,
 // Ürün fiyatı (KDVsiz)
 "price"  => 1200.00,
 // Ürün Brüt Fiyatı
 "gross"  => 2400.00,
 // Ürün İndirim Tutarı
 "discount" => 0.00,
 // Ürün Net Tutar
 "net"   => 2400.00,
 // Ürün KDV Tutarı
 "tax"   => 432.00,
 // Ürün Toplam Tutar
 "total"  => 2400.00
);

$efatura->addProduct($product);

Sonuç


require "BizimHesap/EFatura.php";

$efatura = new EFatura();

/**
 *
 * Firma ID numaranız
 *
 */
$efatura->seFirmId("485E114528794BE590B5F72403398765");

/**
 *
 * Fatura Numarası
 *
 */
$efatura->setInvoiceNo('FATURA-NO');

/**
 *
 * Fatura İçin Not Alanı
 *
 */
$efatura->addNote('NOT Alanı');

/**
 *
 * Fatura Tarih Bilgileri
 *
 */
$efatura->setInvoiceDate(time());
$efatura->setDueDate(time());
$efatura->setDeliveryDate(time());

/**
 *
 * Müşteri Bilgileri
 *
 */
$efatura->setCustomerId("10001");
$efatura->setCustomerFullName("İsmail Satilmiş");
$efatura->setCustomerEmail("ismaiil_0234@hotmail.com");
$efatura->setCustomerPhone("05320000001");
$efatura->setCustomerAddress("Örnek Mah. Deneme sok No1/2 İstanbul");
$efatura->setCustomerTaxOffice("Vergi Dairesi");
$efatura->setCustomerTaxNo("Vergi No veya TC No");

/**
 *
 * Ödeme Tutar Bilgileri
 *
 */
$efatura->setAmountCurrency('TL');
$efatura->setAmountGross(2400.00); 
$efatura->setAmountDiscount(0.00);
$efatura->setAmountNet(2400.00);
$efatura->setAmountTax(432.00);
$efatura->setAmountTotal(2832.00);

/**
 *
 * Fatura için Ürün Bilgileri
 *
 */
$efatura->addProduct(array(
	"Id"    => 13372,
	"name"   => "deneme ürünü",
	"note"   => "36 beden",
	"barcode" => "8690123456789",
	"taxrate" => 18.00,
	"count"  => 2,
	"price"  => 1200.00,
	"gross"  => 2400.00,
	"discount" => 0.00,
	"net"   => 2400.00,
	"tax"   => 432.00,
	"total"  => 2400.00
));

/**
 *
 * EFatura Oluşturma
 *
 */

$response = $efatura->sendInvoice();
if ($response['error']) {
	echo 'Başarısız: ' . $response['error'];
}else{

	echo 'Başarılı';
	echo "<pre>";
	print_r( $response );
	echo "</pre>";
	exit;

}
You can’t perform that action at this time.