فقط برای تفریح - داستان یک انقلابی اتفاقی: لینوس توروالدز
HTML
Latest commit 6922758 Dec 6, 2016 @jadijadi long time no commit!

README.md

justforfun

فقط برای تفریح - داستان یک انقلابی اتفاقی: لینوس توروالدز

todo

  • order the articles
  • add donation page