Play/Scala Facebook applicatie voor het uitruilen van Superdieren kaarten
Scala JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
conf
project
public
test/models
.gitignore
README

README

Facebook app voor uitwisselen van Superdieren kaartjes
======================================================

Dit programma zal draaien als Facebook app. Iedere
gebruiker geeft aan welke kaartjes hij in bezit heeft.
De app zal dan suggesties doen aan wie je welke
kaartjes kunt geven om een zo compleet mogelijke 
verzameling te krijgen.

De bedoeling is dat transitief gekeken wordt, dus ook
vrienden van vrienden enzovoort.

Er zijn op moment van schrijven 17 sets van 12
kaartjes, dus 204 kaartjes totaal. 

Gebruiker kan aangeven hoeveel complete verzamelingen
hij wil sparen. Dit kan dus ook 0 zijn als je alles 
wilt weggeven. Maximum is dat je het aantal kaartjes 
dat je in bezit hebt aanvult tot een aantal complete
verzamelingen dat één groter is. Dus om 2 verzamelingen
te kunnen aangeven, moet je ten minste 205 kaartjes 
hebben.