Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
609 lines (432 sloc) 17.7 KB

Sinatra

Fontos megjegyzés: Ez a dokumentum csak egy fordítása az angol nyelvű változat, és lehet, hogy nem naprakész.

A Sinatra egy DSL webalkalmazások Ruby nyelven történő fejlesztéséhez, minimális energiabefektetéssel:

# myapp.rb
require 'sinatra'
get '/' do
 'Helló Világ!'
end

Telepítsd a gem-et és indítsd el az alkalmazást a következőképpen:

sudo gem install sinatra
ruby -rubygems myapp.rb

Az alkalmazás elérhető lesz itt: localhost:4567

Útvonalak (routes)

A Sinatrában az útvonalat egy HTTP metódus és egy URL-re illeszkedő minta párosa alkotja. Minden egyes útvonalhoz tartozik egy blokk:

get '/' do
 .. megjelenítünk valamit ..
end

post '/' do
 .. létrehozunk valamit ..
end

put '/' do
 .. frissítünk valamit ..
end

delete '/' do
 .. törlünk valamit ..
end

Az útvonalak illeszkedését a rendszer a definiálásuk sorrendjében ellenőrzi. Sorrendben mindig az első illeszkedő útvonalhoz tartozó metódus kerül meghívásra.

Az útvonalminták tartalmazhatnak paramétereket is, melyeket a params hash-ből érhetünk el:

get '/hello/:name' do
 # illeszkedik a "GET /hello/foo" és a "GET /hello/bar" útvonalakra
 # ekkor params[:name] értéke 'foo' vagy 'bar' lesz
 "Helló #{params[:name]}!"
end

A kulcsszavas argumentumokat (named parameters) blokk paraméterek útján is el tudod érni:

get '/hello/:name' do |n|
 "Helló #{n}!"
end

Az útvonalmintákban szerepelhetnek joker paraméterek is, melyeket a params[:splat] tömbön keresztül tudunk elérni.

get '/say/*/to/*' do
 # illeszkedik a /say/hello/to/world mintára
 params[:splat] # => ["hello", "world"]
end

get '/download/*.*' do
 # illeszkedik a /download/path/to/file.xml mintára
 params[:splat] # => ["path/to/file", "xml"]
end

Reguláris kifejezéseket is felvehetünk az útvonalba:

get %r{/hello/([\w]+)} do
 "Helló, #{params[:captures].first}!"
end

Vagy blokk paramétereket:

get %r{/hello/([\w]+)} do |c|
 "Helló, #{c}!"
end

Az útvonalak azonban számos egyéb illeszkedési feltétel szerint is tervezhetők, így például az user agent karakterláncot alapul véve:

get '/foo', :agent => /Songbird (\d\.\d)[\d\/]*?/ do
 "A Songbird #{params[:agent][0]} verzióját használod"
end

get '/foo' do
 # illeszkedik az egyéb user agentekre
end

Statikus állományok

A statikus fájlok kiszolgálása a ./public könyvtárból történik, de természetesen más könyvtárat is megadhatsz erre a célra, mégpedig a :public_folder kapcsoló beállításával:

set :public_folder, File.dirname(__FILE__) + '/static'

Fontos mgejegyezni, hogy a nyilvános könyvtár neve nem szerepel az URL-ben. A ./public/css/style.css fájl az http://example.com/css/style.css URL-en lesz elérhető.

Nézetek és Sablonok

A sablonfájlokat rendszerint a ./views könyvtárba helyezzük, de itt is lehetőség nyílik egyéb könyvtár használatára:

set :views, File.dirname(__FILE__) + '/templates'

Nagyon fontos észben tartani, hogy a sablononkra mindig szimbólumokkal hivatkozunk, még akkor is, ha egyéb (ebben az esetben a :'subdir/template') könyvtárban tároljuk őket. A renderelő metódusok minden, nekik közvetlenül átadott karakterláncot megjelenítenek.

Haml sablonok

HAML sablonok rendereléséhez szükségünk lesz a haml gem-re vagy könyvtárra:

# Importáljuk be a haml-t az alkalmazásba
require 'haml'

get '/' do
 haml :index
end

Ez szépen lerendereli a ./views/index.haml sablont.

A Haml kapcsolói globálisan is beállíthatók a Sinatra konfigurációi között, lásd az Options and Configurations lapot. A globális beállításokat lehetőségünk van felülírni metódus szinten is.

set :haml, {:format => :html5 } # az alapértelmezett Haml formátum az :xhtml

get '/' do
 haml :index, :haml_options => {:format => :html4 } # immár felülírva
end

Erb sablonok

# Importáljuk be az erb-t az alkalmazásba
require 'erb'

get '/' do
 erb :index
end

Ez a ./views/index.erb sablont fogja lerenderelni.

Builder sablonok

Szükségünk lesz a builder gem-re vagy könyvtárra a builder sablonok rendereléséhez:

# Importáljuk be a builder-t az alkalmazásba
require 'builder'

get '/' do
 builder :index
end

Ez pedig a ./views/index.builder állományt fogja renderelni.

Sass sablonok

Sass sablonok használatához szükség lesz a haml gem-re vagy könyvtárra:

# Be kell importálni a haml, vagy a sass könyvtárat
require 'sass'

get '/stylesheet.css' do
 sass :stylesheet
end

Így a ./views/stylesheet.sass fájl máris renderelhető.

A Sass kapcsolói globálisan is beállíthatók a Sinatra konfigurációi között, lásd az Options and Configurations lapot. A globális beállításokat lehetőségünk van felülírni metódus szinten is.

set :sass, {:style => :compact } # az alapértelmezett Sass stílus a :nested

get '/stylesheet.css' do
 sass :stylesheet, :sass_options => {:style => :expanded } # felülírva
end

Beágyazott sablonok

get '/' do
 haml '%div.title Helló Világ'
end

Lerendereli a beágyazott sablon karakerláncát.

Változók elérése a sablonokban

A sablonok ugyanabban a kontextusban kerülnek kiértékelésre, mint az útvonal metódusok (route handlers). Az útvonal metódusokban megadott változók közvetlenül elérhetőek lesznek a sablonokban:

get '/:id' do
 @foo = Foo.find(params[:id])
 haml '%h1= @foo.name'
end

De megadhatod egy lokális változókat tartalmazó explicit hash-ben is:

get '/:id' do
 foo = Foo.find(params[:id])
 haml '%h1= foo.name', :locals => { :foo => foo }
end

Ezt leginkább akkor érdemes megtenni, ha partial-eket akarunk renderelni valamely más sablonból.

Fájlon belüli sablonok

Sablonokat úgy is megadhatunk, hogy egyszerűen az alkalmazás fájl végére begépeljük őket:

require 'rubygems'
require 'sinatra'

get '/' do
 haml :index
end

__END__

@@ layout
%html
 = yield

@@ index
%div.title Helló Világ!!!!!

Megjegyzés: azok a fájlon belüli sablonok, amelyek az alkalmazás fájl végére kerülnek és függnek a sinatra könyvtártól, automatikusan betöltődnek. Ha ugyanezt más alkalmazásfájlban is szeretnéd megtenni, hívd meg a use_in_file_templates! metódust az adott fájlban.

Kulcsszavas sablonok

Sablonokat végül a felsőszintű template metódussal is definiálhatunk:

template :layout do
 "%html\n =yield\n"
end

template :index do
 '%div.title Helló Világ!'
end

get '/' do
 haml :index
end

Ha létezik “layout” nevű sablon, akkor az minden esetben meghívódik, amikor csak egy sablon renderelésre kerül. A layoutokat ki lehet kapcsolni a :layout => false meghívásával.

get '/' do
 haml :index, :layout => !request.xhr?
end

Helperek

Használd a felső szintű helpers metódust azokhoz a helper függvényekhez, amiket az útvonal metódusokban és a sablonokban akarsz használni:

helpers do
 def bar(name)
  "#{name}bar"
 end
end

get '/:name' do
 bar(params[:name])
end

Szűrők (filters)

Az előszűrők (before filter) az adott hívás kontextusában minden egyes kérés alkalmával kiértékelődnek, így módosíthatják a kérést és a választ egyaránt. A szűrőkbe felvett példányváltozók elérhetőek lesznek az útvonalakban és a sablonokban is:

before do
 @note = 'Csá!'
 request.path_info = '/foo/bar/baz'
end

get '/foo/*' do
 @note #=> 'Szeva!'
 params[:splat] #=> 'bar/baz'
end

Az utószűrők az egyes kérések után, az adott kérés kontextusában kerülnek kiértékelésre, így ezek is képesek módosítani a kérést és a választ egyaránt. Az előszűrőkben és úvonalakban létrehozott példányváltozók elérhetőek lesznek az utószűrők számára:

after do
 puts response.status
end

Megállítás

Egy kérés szűrőben vagy útvonalban történő azonnal blokkolásához használd a következő parancsot:

halt

A megállításkor egy blokktörzset is megadhatsz …

halt 'ez fog megjelenni a törzsben'

Vagy állítsd be a HTTP státuszt és a törzset is egyszerre …

halt 401, 'menj innen!'

Passzolás

Az útvonalak továbbadhatják a végrehajtást egy másik útvonalnak a pass függvényhívással:

get '/guess/:who' do
 pass unless params[:who] == 'Frici'
 "Elkaptál!"
end

get '/guess/*' do
 "Elhibáztál!"
end

Az útvonal blokkja azonnal kilép és átadja a vezérlést a következő illeszkedő útvonalnak. Ha nem talál megfelelő útvonalat, a Sinatra egy 404-es hibával tér vissza.

Beállítások

Csak indításkor, de minden környezetre érvényesen fusson le:

configure do
 ...
end

Csak akkor fusson le, ha a környezet (a RACK_ENV környezeti változóban) :production-ra van állítva:

configure :production do
 ...
end

Csak akkor fusson le, ha a környezet :production vagy :test:

configure :production, :test do
 ...
end

Hibakezelés

A hibakezelők ugyanabban a kontextusban futnak le, mint az útvonalak és előszűrők, ezért számukra is elérhetőek mindazok a könyvtárak, amelyek az utóbbiak rendelkezésére is állnak; így például a haml, az erb, a halt stb.

Nem található

Amikor a Sinatra::NotFound kivétel fellép, vagy a válasz HTTP státuszkódja 404-es, mindig a not_found metódus hívódik meg.

not_found do
 'Sehol sem találom, amit keresel'
end

Hiba

Az error metódus hívódik meg olyankor, amikor egy útvonal, blokk vagy előszűrő kivételt vált ki. A kivétel objektum lehívható a sinatra.error Rack változótól:

error do
 'Elnézést, de valami szörnyű hiba lépett fel - ' + env['sinatra.error'].name
end

Egyéni hibakezelés:

error MyCustomError do
 'Szóval az van, hogy...' + env['sinatra.error'].message
end

És amikor fellép:

get '/' do
 raise MyCustomError, 'valami nem stimmel!'
end

Ez fog megjelenni:

Szóval az van, hogy... valami nem stimmel!

A Sinatra speciális not_found és error hibakezelőket használ, amikor a futtatási környezet fejlesztői módba van kapcsolva.

Mime típusok

A send_file metódus használatakor, vagy statikus fájlok kiszolgálásakor előfordulhat, hogy a Sinatra nem ismeri fel a fájlok mime típusát. Ilyenkor használd a mime_type kapcsolót a fájlkiterjesztés bevezetéséhez:

mime_type :foo, 'text/foo'

Rack Middleware

A Sinatra egy Ruby keretrendszerek számára kifejlesztett egyszerű és szabványos interfészre, a Rack -re épül. A Rack fejlesztői szempontból egyik legérdekesebb jellemzője, hogy támogatja az úgynevezett “middleware” elnevezésű komponenseket, amelyek beékelődnek a szerver és az alkalmazás közé, így képesek megfigyelni és/vagy módosítani a HTTP kéréseket és válaszokat. Segítségükkel különféle, egységesen működő funkciókat építhetünk be rendszerünkbe.

A Sinatra keretrendszerben gyerekjáték a Rack middleware-ek behúzása a use metódus segítségével:

require 'sinatra'
require 'my_custom_middleware'

use Rack::Lint
use MyCustomMiddleware

get '/hello' do
 'Helló Világ'
end

A use metódus szemantikája megegyezik a Rack::Builder DSL-ben használt use metóduséval (az említett DSL-t leginkább rackup állományokban használják). Hogy egy példát említsünk, a use metódus elfogad változókat és blokkokat egyaránt, akár kombinálva is ezeket:

use Rack::Auth::Basic do |username, password|
 username == 'admin' && password == 'titkos'
end

A Rack terjesztéssel egy csomó alap middleware komponens is érkezik, amelyekkel a naplózás, URL útvonalak megadása, autentikáció és munkamenet-kezelés könnyen megvalósítható. A Sinatra ezek közül elég sokat automatikusan felhasznál a beállításoktól függően, így ezek explicit betöltésével (use) nem kell bajlódnod.

Tesztelés

Sinatra teszteket bármely Rack alapú tesztelő könyvtárral vagy keretrendszerrel készíthetsz. Mi a Rack::Test könyvtárat ajánljuk:

require 'my_sinatra_app'
require 'rack/test'

class MyAppTest < Test::Unit::TestCase
 include Rack::Test::Methods

 def app
  Sinatra::Application
 end

 def test_my_default
  get '/'
  assert_equal 'Helló Világ!', last_response.body
 end

 def test_with_params
  get '/meet', :name => 'Frici'
  assert_equal 'Helló Frici!', last_response.body
 end

 def test_with_rack_env
  get '/', {}, 'HTTP_USER_AGENT' => 'Songbird'
  assert_equal "Songbird-öt használsz!", last_response.body
 end
end

Megjegyzés: A beépített Sinatra::Test és Sinatra::TestHarness osztályok a 0.9.2-es kiadástól kezdve elavultnak számítanak.

Sinatra::Base - Middleware-ek, könyvtárak és moduláris alkalmazások

Az alkalmazást felső szinten építeni megfelelhet mondjuk egy kisebb app esetén, ám kifejezetten károsnak bizonyulhat olyan komolyabb, újra felhasználható komponensek készítésekor, mint például egy Rack middleware, Rails metal, egyszerűbb kiszolgáló komponenssel bíró könyvtárak vagy éppen Sinatra kiterjesztések. A felső szintű DSL bepiszkítja az Objektum névteret, ráadásul kisalkalmazásokra szabott beállításokat feltételez (így például egyetlen alkalmazásfájl, ./public és ./views könyvtár meglétét, naplózást, kivételkezelő oldalt stb.). Itt jön a képbe a Sinatra::Base osztály:

require 'sinatra/base'

class MyApp < Sinatra::Base
 set :sessions, true
 set :foo, 'bar'

 get '/' do
  'Helló Világ!'
 end
end

A MyApp osztály immár önálló Rack komponensként, mondjuk Rack middleware-ként vagy alkalmazásként, esetleg Rails metal-ként is tud működni. Közvetlenül használhatod (use) vagy futtathatod (run) az osztályodat egy rackup konfigurációs állományban (config.ru), vagy egy szerverkomponenst tartalmazó könyvtár vezérlésekor:

MyApp.run! :host => 'localhost', :port => 9090

A Sinatra::Base gyermekosztályaiban elérhető metódusok egyúttal a felső szintű DSL-en keresztül is hozzáférhetők. A legtöbb felső szintű alkalmazás átalakítható Sinatra::Base alapú komponensekké két lépésben:

 • A fájlban nem a sinatra, hanem a sinatra/base osztályt kell beimportálni, mert egyébként az összes Sinatra DSL metódus a fő névtérbe kerül.

 • Az alkalmazás útvonalait, hibakezelőit, szűrőit és beállításait a Sinatra::Base osztály gyermekosztályaiban kell megadni.

A +Sinatra::Base+ osztály igazából egy üres lap: a legtöbb funkció alapból ki van kapcsolva, beleértve a beépített szervert is. A beállításokkal és az egyes kapcsolók hatásával az Options and Configuration lap foglalkozik.

Széljegyzet: A Sinatra felső szintű DSL-je egy egyszerű delegációs rendszerre épül. A Sinatra::Application osztály - a Sinatra::Base egy speciális osztályaként - fogadja az összes :get, :put, :post, :delete, :before, :error, :not_found, :configure és :set üzenetet, ami csak a felső szintre beérkezik. Érdemes utánanézned a kódban, miképp kerül be a Sinatra::Delegator mixin a fő névtérbe.

Parancssori lehetőségek

Sinatra alkalmazásokat közvetlenül futtathatunk:

ruby myapp.rb [-h] [-x] [-e ENVIRONMENT] [-p PORT] [-s HANDLER]

Az alábbi kapcsolókat ismeri fel a rendszer:

-h # segítség
-p # a port beállítása (alapértelmezés szerint ez a 4567-es)
-e # a környezet beállítása (alapértelmezés szerint ez a development)
-s # a rack szerver/handler beállítása (alapértelmezetten ez a thin)
-x # a mutex lock bekapcsolása (alapértelmezetten ki van kapcsolva)

Fejlesztői változat

Ha a Sinatra legfrissebb, fejlesztői változatát szeretnéd használni, készíts egy helyi másolatot és indítsd az alkalmazásodat úgy, hogy a sinatra/lib könyvtár elérhető legyen a LOAD_PATH-on:

cd myapp
git clone git://github.com/sinatra/sinatra.git
ruby -Isinatra/lib myapp.rb

De hozzá is adhatod a sinatra/lib könyvtárat a LOAD_PATH-hoz az alkalmazásodban:

$LOAD_PATH.unshift File.dirname(__FILE__) + '/sinatra/lib'
require 'rubygems'
require 'sinatra'

get '/about' do
 "A következő változatot futtatom " + Sinatra::VERSION
end

A Sinatra frissítését később így végezheted el:

cd myproject/sinatra
git pull

További információk