Permalink
Browse files

extracted from orig repo

  • Loading branch information...
juzna committed Jul 31, 2012
0 parents commit 370ef6daccf35672d7bebeeb4e574f0ce13ce65b
Showing with 350 additions and 0 deletions.
  1. +201 −0 DatePaginator.php
  2. +86 −0 VisualDatePaginator.php
  3. +18 −0 exceptions.php
  4. +45 −0 template.latte
@@ -0,0 +1,201 @@
+<?php
+
+namespace steky\nette\DatePaginator;
+use \Nette\Object;
+use \DateTime;
+
+/**
+ * @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
+ * @since 2012-07-21
+ *
+ * @property \DateTime $date
+ * @property \DateTime $oldestDate
+ * @property \DateTime $newestDate
+ * @property int $step
+ * @property-read bool $oldest
+ * @property-read bool $newest
+ * @property-read int $days
+ * @property-read \DateTime $previousDate
+ * @property-read \DateTime $nextDate
+ */
+class DatePaginator extends Object {
+
+ /** Výchozí počet dní jednoho kroku stránky */
+ const DEFAULT_STEP = 1;
+
+ /** @var \DateTime */
+ private $date = null;
+
+ /** @var \DateTime */
+ private $oldestDate = null;
+
+ /** @var \DateTime */
+ private $newestDate = null;
+
+ /** @var int */
+ private $step = self::DEFAULT_STEP;
+
+ /**
+ * Pokud zadáme datum mimo nastavené minimum a maximum,
+ * zarovná se autiomaticky na daný okraj.
+ *
+ * @param \DateTime $date
+ */
+ public function setDate(DateTime $date) {
+ $date = $this->normalizeDate($date);
+ if ($this->oldestDate !== null && $this->oldestDate > $date) {
+ $date = clone $this->oldestDate;
+ } elseif ($this->newestDate !== null && $this->newestDate < $date) {
+ $date = clone $this->newestDate;
+ }
+ $this->date = $date;
+ }
+
+ /**
+ * @return \DateTime
+ */
+ public function getDate() {
+ return clone $this->date;
+ }
+
+ /**
+ * @param \DateTime $oldestDate
+ * @throws InvalidArgumentException Pokud nastavuji datum novější než newest
+ */
+ public function setOldestDate($oldestDate) {
+ $oldest_date = $this->normalizeDate($oldestDate);
+ if ($this->newestDate !== null && $this->newestDate < $oldest_date) {
+ throw new InvalidArgumentException('Oldest date cannot be newer than newest.');
+ } elseif ($this->date !== null && $oldest_date > $this->date) {
+ throw new InvalidArgumentException('Given oldest date in newer than current date.');
+ }
+ $this->oldestDate = $oldest_date;
+ }
+
+ /**
+ * @return \DateTime
+ */
+ public function getOldestDate() {
+ return clone $this->oldestDate;
+ }
+
+ /**
+ * @param \DateTime $newestDate
+ * @throws InvalidArgumentException Pokud nastavuji datum starší než oldest
+ */
+ public function setNewestDate($newestDate) {
+ $newest_date = $this->normalizeDate($newestDate);
+ if ($this->oldestDate !== null && $this->oldestDate > $newest_date) {
+ throw new InvalidArgumentException('Newest date cannot be older than oldest.');
+ } elseif ($this->date !== null && $newest_date < $this->date) {
+ throw new InvalidArgumentException('Given newest date in older than current date.');
+ }
+ $this->newestDate = $newest_date;
+ }
+
+ /**
+ * @return \DateTime
+ */
+ public function getNewestDate() {
+ return clone $this->newestDate;
+ }
+
+ /**
+ * @return bool
+ */
+ public function isOldest() {
+ return $this->oldestDate == $this->date;
+ }
+
+ /**
+ * @return bool
+ */
+ public function isNewest() {
+ return $this->newestDate == $this->date;
+ }
+
+ /**
+ * @return int
+ */
+ public function getStep() {
+ return $this->step;
+ }
+
+ /**
+ * Nastaví krok pro posun ve dnech.
+ *
+ * @param int $step
+ * @throws InvalidArgumentException Pokud je krok menší jak 1.
+ */
+ public function setStep($step) {
+ if (!is_numeric($step)) {
+ throw new InvalidArgumentException('Step for DatePaginator must be a number.');
+ }
+ // Tohle je nutné, protože se správně převede číselný řetězec na číslo (int nebo float)
+ $step = 0 + $step;
+ if (is_float($step)) {
+ throw new InvalidArgumentException('Step for DatePaginator cannot be float.');
+ }
+ if ($step < 1) {
+ throw new InvalidArgumentException('Step for DatePaginator cannot be zero or negative.');
+ }
+ $this->step = intval($step);
+ }
+
+ /**
+ * Vrací počet dní mezi nejstarším a nejnovějším datem.
+ *
+ * @return int
+ * @throws InvalidStateException Pokud zjistíme, že neest date je starší než oldest
+ */
+ public function getDays() {
+ if ($this->newestDate < $this->oldestDate) {
+ throw new InvalidStateException('Newest date is older than Oldest date.');
+ }
+ $difference = $this->newestDate->diff($this->oldestDate);
+ return $difference->days;
+ }
+
+ /**
+ * Vrací datum předchozího dne. Pokud bychom měli vrátit starší datum než nejstarší,
+ * tak vrátíme právě to nejstarší.
+ *
+ * @return \DateTime
+ */
+ public function getPreviousDate() {
+ if ($this->date == $this->oldestDate) {
+ return $this->date;
+ }
+ $previous_date = clone $this->date;
+ $previous_date = $previous_date->modify('- ' . $this->step . ' days');
+ return $previous_date;
+ }
+
+ /**
+ * Vrací datum následujícího dne. Pokud bychom měli vrátit novější datum než nejnovější,
+ * tak vrátíme právě to nejnovější.
+ *
+ * @return \DateTime
+ */
+ public function getNextDate() {
+ if ($this->date == $this->newestDate) {
+ return $this->date;
+ }
+ $next_date = clone $this->date;
+ $next_date = $next_date->modify('+ ' . $this->step . ' days');
+ return $next_date;
+ }
+
+ /**
+ * Upraví zadané datum tak, že složka hodin nebude mít vliv. Tedy nastaví
+ * čas na 00:00:00. Zadaný argument ale není ovlivněn.
+ *
+ * @param \DateTime $date
+ * @return \DateTime
+ */
+ private function normalizeDate(DateTime $date) {
+ $clone = clone $date;
+ return $clone->setTime(0, 0, 0);
+ }
+
+}
@@ -0,0 +1,86 @@
+<?php
+
+namespace steky\nette\DatePaginator;
+use \Nette\Application\UI\Control;
+use \Nette\Application\UI\Form;
+use \DateTime;
+
+/**
+ * Visual paginator control.
+ *
+ * @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
+ * @since 2012-07-21
+ */
+class VisualDatePaginator extends Control {
+
+ /** @persistent */
+ public $date = null;
+
+ /** @var DatePaginator */
+ private $paginator = null;
+
+ /**
+ * @return \Nette\Forms\Form
+ */
+ public function createComponentDateForm() {
+ $form = new Form();
+ $form->getElementPrototype()->style = 'margin: 0;';
+
+ $form->addDatePicker('paginatorDate')
+ ->addRule(Form::VALID, 'Entered date is not valid!')
+ ->addCondition(Form::FILLED)
+ ->addRule(Form::RANGE, 'Entered date is not within allowed range.', array($this->getPaginator()->getOldestDate(), $this->getPaginator()->getNewestDate()));
+
+ $form['paginatorDate']->setDefaultValue($this->getPaginator()->getDate());
+
+ $form->onSuccess[] = callback($this, 'formSubmitted');
+
+ return $form;
+ }
+
+ /**
+ * @param \Nette\Forms\Form $form
+ */
+ public function formSubmitted(Form $form) {
+ $values = $form->getValues();
+
+ $this->getPaginator()->setDate($values['paginatorDate']);
+ $this->date = $values['paginatorDate']->format('Y-m-d');
+
+ $this->redirect('this', array('date' => $this->date, ));
+ }
+
+ /**
+ * @return DatePaginator
+ */
+ public function getPaginator() {
+ if (!$this->paginator) {
+ $this->paginator = new DatePaginator();
+ }
+ return $this->paginator;
+ }
+
+ /**
+ * Renders paginator.
+ *
+ * @return void
+ */
+ public function render() {
+ $paginator = $this->getPaginator();
+ $this->template->paginator = $paginator;
+ $this->template->setFile(__DIR__ . '/template.latte');
+ $this->template->render();
+ }
+
+ /**
+ * Loads state informations.
+ *
+ * @param array
+ * @return void
+ */
+ public function loadState(array $params) {
+ parent::loadState($params);
+ $this->getPaginator()->setDate(new DateTime($this->date ?: 'now'));
+ }
+
+}
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?php
+
+namespace steky\nette\DatePaginator;
+use \Nette;
+
+/**
+ * @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
+ * @since 2012-07-21
+ */
+class InvalidArgumentException extends Nette\InvalidArgumentException {
+}
+
+/**
+ * @author Martin Štekl <martin.stekl@gmail.com>
+ * @since 2012-07-23
+ */
+class InvalidStateException extends Nette\InvalidStateException {
+}
@@ -0,0 +1,45 @@
+{*
+ * @param DatePaginator $paginator
+ *}
+
+{if $paginator->days > 1}
+<div class="date-paginator btn-toolbar">
+ <div class="btn-group">
+ {if $paginator->isOldest()}
+ <span class="btn disabled"><i class="icon-fast-backward"></i> Oldest</span>
+ {else}
+ <a n:href="this, 'date' => $paginator->getOldestDate()->format('Y-m-d')" class="btn"><i class="icon-fast-backward"></i> Oldest</a>
+ {/if}
+
+ {if $paginator->isOldest()}
+ <span class="btn disabled"><i class="icon-step-backward"></i> Previous</span>
+ {else}
+ <a n:href="this, 'date' => $paginator->getPreviousDate()->format('Y-m-d')" class="btn"><i class="icon-step-backward"></i> Previous</a>
+ {/if}
+ </div>
+
+ <div class="btn-group" style="top: -0.8em;">
+ {form dateForm class => 'form-inline'}
+ <div n:if="$form->hasErrors()" n:foreach="$form->errors as $error"class="alert alert-error">{$error}</div>
+
+ <div class="input-append date">
+ {input paginatorDate class => "input-small"}<span class="add-on"><i class="icon-calendar"></i></span>
+ </div>
+ {/form dateForm}
+ </div>
+
+ <div class="btn-group">
+ {if $paginator->isNewest()}
+ <span class="btn disabled">Next <i class="icon-step-forward"></i></span>
+ {else}
+ <a n:href="this, 'date' => $paginator->getNextDate()->format('Y-m-d')" class="btn">Next <i class="icon-step-forward"></i></a>
+ {/if}
+
+ {if $paginator->isNewest()}
+ <span class="btn disabled">Newest <i class="icon-fast-forward"></i></span>
+ {else}
+ <a n:href="this, 'date' => $paginator->getNewestDate()->format('Y-m-d')" class="btn">Newest <i class="icon-fast-forward"></i></a>
+ {/if}
+ </div>
+</div>
+{/if}

0 comments on commit 370ef6d

Please sign in to comment.