Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
10 contributors

Users who have contributed to this file

@fguillot @Busfreak @thoja21 @SkyFox277 @patrickvanelk @markjszy @janyksteenbeek @crwilliams @Kolesar @sudoman
1404 lines (1402 sloc) 66.5 KB
<?php
return array(
'number.decimals_separator' => ',',
'number.thousands_separator' => '.',
'None' => 'Geen',
'Edit' => 'Bewerken',
'Remove' => 'Verwijderen',
'Yes' => 'Ja',
'No' => 'Nee',
'cancel' => 'annuleren',
'or' => 'of',
'Yellow' => 'Geel',
'Blue' => 'Blauw',
'Green' => 'Groen',
'Purple' => 'Paars',
'Red' => 'Rood',
'Orange' => 'Oranje',
'Grey' => 'Grijs',
'Brown' => 'Bruin',
'Deep Orange' => 'Dieporanje',
'Dark Grey' => 'Donkergrijs',
'Pink' => 'Roze',
// 'Teal' => '',
'Cyan' => 'Cyaan',
'Lime' => 'Limoen',
'Light Green' => 'Lichtgroen',
'Amber' => 'Amber',
'Save' => 'Opslaan',
'Login' => 'Inloggen',
'Official website:' => 'Officiële website :',
'Unassigned' => 'Niet toegewezen',
'View this task' => 'Deze taak bekijken',
'Remove user' => 'Gebruiker verwijderen',
'Do you really want to remove this user: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze gebruiker wil verwijderen : « %s » ?',
'All users' => 'Alle gebruikers',
'Username' => 'Gebruikersnaam',
'Password' => 'Wachtwoord',
'Administrator' => 'Administrator',
'Sign in' => 'Inloggen',
'Users' => 'Gebruikers',
'Forbidden' => 'Geweigerd',
'Access Forbidden' => 'Toegang geweigerd',
'Edit user' => 'Gebruiker bewerken',
'Logout' => 'Uitloggen',
'Bad username or password' => 'Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord',
'Edit project' => 'Project bewerken',
'Name' => 'Naam',
'Projects' => 'Projecten',
'No project' => 'Geen project',
'Project' => 'Project',
'Status' => 'Status',
'Tasks' => 'Taken',
'Board' => 'Bord',
'Actions' => 'Acties',
'Inactive' => 'Inactief',
'Active' => 'Actief',
'Unable to update this board.' => 'Update van dit bord niet mogelijk.',
'Disable' => 'Deactiveren',
'Enable' => 'Activeren',
'New project' => 'Nieuw project',
'Do you really want to remove this project: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u dit project wil verwijderen : « %s » ?',
'Remove project' => 'Project verwijderen',
'Edit the board for "%s"' => 'Bord bewerken voor « %s »',
'Add a new column' => 'Kolom toevoegen',
'Title' => 'Titel',
'Assigned to %s' => 'Toegewezen aan %s',
'Remove a column' => 'Kolom verwijderen',
'Unable to remove this column.' => 'Verwijderen van deze kolom niet mogelijk.',
'Do you really want to remove this column: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze kolom wil verwijderen : « %s » ?',
'Settings' => 'Instellingen',
'Application settings' => 'Applicatie instellingen',
'Language' => 'Taal',
'Webhook token:' => 'Webhook token :',
'API token:' => 'API token :',
'Database size:' => 'Database grootte :',
'Download the database' => 'Download de database',
'Optimize the database' => 'Optimaliseer de database',
'(VACUUM command)' => '(VACUUM commando)',
'(Gzip compressed Sqlite file)' => '(Gzip ingepakt Sqlite bestand)',
'Close a task' => 'Taak sluiten',
'Column' => 'Kolom',
'Color' => 'Kleur',
'Assignee' => 'Toegewezene',
'Create another task' => 'Nog een taak aanmaken',
'New task' => 'Nieuwe taak',
'Open a task' => 'Een taak openen',
'Do you really want to open this task: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze taak wil openen : « %s » ?',
'Back to the board' => 'Terug naar het bord',
'There is nobody assigned' => 'Er is niemand toegewezen',
'Column on the board:' => 'Kolom op het bord : ',
'Close this task' => 'Deze taak sluiten',
'Open this task' => 'Deze taak openen',
'There is no description.' => 'Er is geen omschrijving.',
'Add a new task' => 'Een nieuwe taak toevoegen',
'The username is required' => 'De gebruikersnaam is verplicht',
'The maximum length is %d characters' => 'De maximale lengte is %d karakters',
'The minimum length is %d characters' => 'De minimale lengte is %d karakters',
'The password is required' => 'Het wachtwoord is verplicht',
'This value must be an integer' => 'Deze waarde dient een integer te zijn',
'The username must be unique' => 'De gebruikersnaam moet uniek zijn',
'The user id is required' => 'Het gebruikers id is verplicht',
'Passwords don\'t match' => 'De wachtwoorden komen niet overeen',
'The confirmation is required' => 'De bevestiging is verplicht',
'The project is required' => 'Het project is verplicht',
'The id is required' => 'Het id is verplicht',
'The project id is required' => 'Het project id is verplicht',
'The project name is required' => 'De projectnaam is verplicht',
'The title is required' => 'De titel is verplicht',
'Settings saved successfully.' => 'Instellingen succesvol opgeslagen.',
'Unable to save your settings.' => 'Instellingen opslaan niet gelukt.',
'Database optimization done.' => 'Database optimaliseren voltooid.',
'Your project have been created successfully.' => 'Uw project is succesvol aangemaakt.',
'Unable to create your project.' => 'Het aanmaken van het project is niet gelukt.',
'Project updated successfully.' => 'Project succesvol geupdate.',
'Unable to update this project.' => 'Updaten van project niet gelukt.',
'Unable to remove this project.' => 'Verwijderen van project niet gelukt.',
'Project removed successfully.' => 'Project succesvol verwijderd.',
'Project activated successfully.' => 'Project succesvol geactiveerd.',
'Unable to activate this project.' => 'Project activeren niet gelukt.',
'Project disabled successfully.' => 'Project uitschakelen succesvol.',
'Unable to disable this project.' => 'Project uitschakelen niet gelukt.',
'Unable to open this task.' => 'Openen van deze taak niet gelukt.',
'Task opened successfully.' => 'Taak succesvol geopend.',
'Unable to close this task.' => 'Sluiten van deze taak niet gelukt.',
'Task closed successfully.' => 'Taak succesvol gesloten.',
'Unable to update your task.' => 'Updaten van uw taak mislukt.',
'Task updated successfully.' => 'Taak succesvol geupdate.',
'Unable to create your task.' => 'Taak aanmaken niet gelukt.',
'Task created successfully.' => 'Taak succesvol aangemaakt.',
'User created successfully.' => 'Gebruiker succesvol aangemaakt.',
'Unable to create your user.' => 'Aanmaken van gebruiker niet gelukt.',
'User updated successfully.' => 'Gebruiker succesvol geupdate',
'User removed successfully.' => 'Gebruiker succesvol verwijderd.',
'Unable to remove this user.' => 'Verwijderen van gebruikers niet gelukt.',
'Board updated successfully.' => 'Board succesvol geupdate.',
'Ready' => 'Klaar',
'Backlog' => 'Het wachten',
'Work in progress' => 'In behandeling',
'Done' => 'Afgewerkt',
'Application version:' => 'Applicatie versie :',
'Id' => 'Id',
'Public link' => 'Publieke link',
'Timezone' => 'Tijdzone',
'Sorry, I didn\'t find this information in my database!' => 'Sorry deze informatie kon niet worden gevonden in de database !',
'Page not found' => 'Pagina niet gevonden',
'Complexity' => 'Complexiteit',
'Task limit' => 'Taak limiet.',
'Task count' => 'Aantal taken',
'User' => 'Gebruiker',
'Comments' => 'Commentaar',
'Comment is required' => 'Commentaar is verplicht',
'Comment added successfully.' => 'Commentaar succesvol toegevoegd.',
'Unable to create your comment.' => 'Commentaar toevoegen niet gelukt.',
'Due Date' => 'Vervaldag',
'Invalid date' => 'Ongeldige datum',
'Automatic actions' => 'Geautomatiseerd acties',
'Your automatic action have been created successfully.' => 'Geautomatiseerde actie succesvol aangemaakt.',
'Unable to create your automatic action.' => 'Geautomatiseerde actie aanmaken niet gelukt.',
'Remove an action' => 'Actie verwijderen',
'Unable to remove this action.' => 'Actie verwijderen niet gelukt',
'Action removed successfully.' => 'Actie succesvol verwijder.',
'Automatic actions for the project "%s"' => 'Automatiseer acties voor project « %s »',
'Add an action' => 'Actie toevoegen',
'Event name' => 'Naam gebeurtenis',
'Action' => 'Actie',
'Event' => 'Evenement',
'When the selected event occurs execute the corresponding action.' => 'Als de geselecteerde gebeurtenis optreedt de volgende actie uitvoeren',
'Next step' => 'Volgende stap',
'Define action parameters' => 'Bepaal actie parameters',
'Do you really want to remove this action: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u de volgende actie wil verwijderen : « %s » ?',
'Remove an automatic action' => 'Automatische actie verwijderen',
'Assign the task to a specific user' => 'Taak toewijzen aan een gebruiker',
'Assign the task to the person who does the action' => 'Taak toewijzen aan een gebruiker die de actie uitvoert',
'Duplicate the task to another project' => 'Taak dupliceren in een ander project',
'Move a task to another column' => 'Taak verplaatsen naar een andere kolom',
'Task modification' => 'Taak aanpassen',
'Task creation' => 'Taak aanmaken',
'Closing a task' => 'Taak sluiten',
'Assign a color to a specific user' => 'Wijs een kleur toe aan een gebruiker',
'Position' => 'Positie',
'Duplicate to another project' => 'Dupliceren in een ander project',
'Duplicate' => 'Dupliceren',
'Link' => 'Koppelen',
'Comment updated successfully.' => 'Commentaar succesvol aangepast.',
'Unable to update your comment.' => 'Commentaar aanpassen niet gelukt.',
'Remove a comment' => 'Commentaar verwijderen',
'Comment removed successfully.' => 'Commentaar succesvol verwijder.',
'Unable to remove this comment.' => 'Commentaar verwijderen niet gelukt.',
'Do you really want to remove this comment?' => 'Weet u zeker dat u dit commentaar wil verwijderen ?',
'Current password for the user "%s"' => 'Huidig wachtwoord voor gebruiker « %s »',
'The current password is required' => 'Huidig wachtwoord is verplicht',
'Wrong password' => 'Onjuist wachtwoord',
'Unknown' => 'Onbekend',
'Last logins' => 'Laatste logins',
'Login date' => 'Login datum',
'Authentication method' => 'Authenticatie methode',
'IP address' => 'IP adres',
'User agent' => 'User agent',
'Persistent connections' => 'Persistente connectie',
'No session.' => 'Geen sessie.',
'Expiration date' => 'Verloopdatum',
'Remember Me' => 'Onthoud mij',
'Creation date' => 'Aanmaakdatum',
'Everybody' => 'Iedereen',
'Open' => 'Open',
'Closed' => 'Gesloten',
'Search' => 'Zoek',
'Nothing found.' => 'Niets gevonden.',
'Due date' => 'Vervaldatum',
'Description' => 'Omschrijving',
'%d comments' => '%d commentaren',
'%d comment' => '%d commentaar',
'Email address invalid' => 'Ongeldig emailadres',
// 'Your external account is not linked anymore to your profile.' => '',
// 'Unable to unlink your external account.' => '',
// 'External authentication failed' => '',
// 'Your external account is linked to your profile successfully.' => '',
'Email' => 'Email',
'Task removed successfully.' => 'Taak succesvol verwijderd.',
'Unable to remove this task.' => 'Taak verwijderen niet gelukt.',
'Remove a task' => 'Taak verwijderen',
'Do you really want to remove this task: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze taak wil verwijderen « %s » ?',
'Assign automatically a color based on a category' => 'Automatisch een kleur toewijzen aan de hand van een categorie',
'Assign automatically a category based on a color' => 'Automatisch een categorie toewijzen aan de hand van een kleur',
'Task creation or modification' => 'Taak aanmaken of wijzigen',
'Category' => 'Categorie',
'Category:' => 'Categorie :',
'Categories' => 'Categorieën',
'Your category have been created successfully.' => 'Categorie succesvol aangemaakt.',
'This category has been updated successfully.' => 'Categorie succesvol aangepast.',
'Unable to update this category.' => 'Aanpassen van categorie niet gelukt.',
'Remove a category' => 'Categorie verwijderen',
'Category removed successfully.' => 'Categorie succesvol verwijderd.',
'Unable to remove this category.' => 'Categorie verwijderen niet gelukt.',
'Category modification for the project "%s"' => 'Categorie aanpassen voor project « %s »',
'Category Name' => 'Categorie naam',
'Add a new category' => 'Categorie toevoegen',
'Do you really want to remove this category: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze categorie wil verwijderen: « %s » ?',
'All categories' => 'Alle categorieën',
'No category' => 'Geen categorie',
'The name is required' => 'De naam is verplicht',
'Remove a file' => 'Bestand verwijderen',
'Unable to remove this file.' => 'Bestand verwijderen niet gelukt.',
'File removed successfully.' => 'Bestand succesvol verwijdered.',
'Attach a document' => 'Document toevoegen',
'Do you really want to remove this file: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u dit bestand wil verwijderen: « %s » ?',
'Attachments' => 'Bijlages',
'Edit the task' => 'Taak aanpassen',
'Add a comment' => 'Commentaar toevoegen',
'Edit a comment' => 'Commentaar aanpassen',
'Summary' => 'Samenvatting',
'Time tracking' => 'Tijdschrijven',
'Estimate:' => 'Schatting :',
'Spent:' => 'Besteed :',
'Do you really want to remove this sub-task?' => 'Weet u zeker dat u deze subtaak wil verwijderen ?',
'Remaining:' => 'Resterend :',
'hours' => 'uren',
'estimated' => 'geschat',
'Sub-Tasks' => 'Subtaken',
'Add a sub-task' => 'Subtaak toevoegen',
'Original estimate' => 'Orginele schatting',
'Create another sub-task' => 'Nog een subtaak toevoegen',
'Time spent' => 'Tijd besteed',
'Edit a sub-task' => 'Subtaak aanpassen',
'Remove a sub-task' => 'Subtaak verwijderen',
'The time must be a numeric value' => 'De tijd moet een numerieke waarde zijn',
'Todo' => 'Nog te doen',
'In progress' => 'In behandeling',
'Sub-task removed successfully.' => 'Subtaak succesvol verwijderd.',
'Unable to remove this sub-task.' => 'Subtaak verwijderen niet gelukt.',
'Sub-task updated successfully.' => 'Subtaak succesvol aangepast.',
'Unable to update your sub-task.' => 'Subtaak aanpassen niet gelukt.',
'Unable to create your sub-task.' => 'Subtaak aanmaken niet gelukt.',
'Maximum size: ' => 'Maximale grootte : ',
'Display another project' => 'Een ander project weergeven',
'Created by %s' => 'Aangemaakt door %s',
'Tasks Export' => 'Taken exporteren',
'Start Date' => 'Startdatum',
'Execute' => 'Uitvoeren',
'Task Id' => 'Taak Id',
'Creator' => 'Aangemaakt door',
'Modification date' => 'Wijzigingsdatum',
'Completion date' => 'Afgerond op',
'Clone' => 'Kloon',
'Project cloned successfully.' => 'Project succesvol gekloond.',
'Unable to clone this project.' => 'Klonen van project niet gelukt.',
'Enable email notifications' => 'Email notificatie aanzetten',
'Task position:' => 'Taak positie :',
'The task #%d have been opened.' => 'Taak #%d is geopend.',
'The task #%d have been closed.' => 'Taak #%d is gesloten.',
'Sub-task updated' => 'Subtaak aangepast',
'Title:' => 'Titel :',
'Status:' => 'Status :',
'Assignee:' => 'Toegewezene :',
'Time tracking:' => 'Tijdschrijven :',
'New sub-task' => 'Nieuwe subtaak',
'New attachment added "%s"' => 'Nieuwe bijlage toegevoegd « %s »',
'New comment posted by %s' => 'Nieuw commentaar geplaatst door « %s »',
'New comment' => 'Nieuw commentaar',
'Comment updated' => 'Commentaar aangepast',
'New subtask' => 'Nieuwe subtaak',
'I want to receive notifications only for those projects:' => 'Ik wil notificaties ontvangen van de volgende projecten :',
'view the task on Kanboard' => 'taak bekijken op Kanboard',
'Public access' => 'Publieke toegang',
'Disable public access' => 'Publieke toegang uitschakelen',
'Enable public access' => 'Publieke toegang inschakelen',
'Public access disabled' => 'Publieke toegang uitgeschakeld',
'Move the task to another project' => 'Taak verplaatsen naar een ander project',
'Move to another project' => 'Verplaats naar een ander project',
'Do you really want to duplicate this task?' => 'Weet u zeker dat u deze taak wil dupliceren ?',
'Duplicate a task' => 'Taak dupliceren',
'External accounts' => 'Externe accounts',
'Account type' => 'Account type',
'Local' => 'Lokaal',
'Remote' => 'Remote',
'Enabled' => 'Actief',
'Disabled' => 'Inactief',
'Login:' => 'Gebruikersnaam :',
'Full Name:' => 'Naam :',
'Email:' => 'Email :',
'Notifications:' => 'Notificaties :',
'Notifications' => 'Notificaties',
'Account type:' => 'Account type:',
'Edit profile' => 'Profiel aanpassen',
'Change password' => 'Wachtwoord aanpassen',
'Password modification' => 'Wachtwoord aanpassen',
'External authentications' => 'Externe authenticatie',
'Never connected.' => 'Nooit verbonden.',
'No external authentication enabled.' => 'Geen externe authenticatie aangezet.',
'Password modified successfully.' => 'Wachtwoord succesvol aangepast.',
'Unable to change the password.' => 'Aanpassen van wachtwoord niet gelukt.',
'Change category' => 'Categorie aanpassen',
'%s updated the task %s' => '%s heeft taak %s aangepast',
'%s opened the task %s' => '%s heeft taak %s geopend',
'%s moved the task %s to the position #%d in the column "%s"' => '%s heeft taak %s naar positie %d in de kolom « %s » verplaatst',
'%s moved the task %s to the column "%s"' => '%s heeft taak %s verplaatst naar kolom « %s »',
'%s created the task %s' => '%s heeft taak %s aangemaakt',
'%s closed the task %s' => '%s heeft taak %s gesloten',
'%s created a subtask for the task %s' => '%s heeft een subtaak aangemaakt voor taak %s',
'%s updated a subtask for the task %s' => '%s heeft een subtaak aangepast voor taak %s',
'Assigned to %s with an estimate of %s/%sh' => 'Toegewezen aan %s met een schatting van %s/%sh',
'Not assigned, estimate of %sh' => 'Niet toegewezen, schatting: %sh',
'%s updated a comment on the task %s' => '%s heeft een commentaar aangepast voor taak %s',
'%s commented the task %s' => '%s heeft een commentaar geplaatst voor taak %s',
'%s\'s activity' => 'Activiteiten van %s',
'RSS feed' => 'RSS feed',
'%s updated a comment on the task #%d' => '%s heeft een commentaar aangepast voor taak %d',
'%s commented on the task #%d' => '%s heeft commentaar geplaatst voor taak %d',
'%s updated a subtask for the task #%d' => '%s heeft een commentaar aangepast voor subtaak %d',
'%s created a subtask for the task #%d' => '%s heeft een subtaak aangemaakt voor taak %d',
'%s updated the task #%d' => '%s heeft taak %d aangepast',
'%s created the task #%d' => '%s heeft taak %d aangemaakt',
'%s closed the task #%d' => '%s heeft taak %d gesloten',
'%s opened the task #%d' => '%s a heeft taak %d geopend',
'Activity' => 'Activiteit',
'Default values are "%s"' => 'Standaardwaarden zijn « %s »',
'Default columns for new projects (Comma-separated)' => 'Standaard kolommen voor nieuw projecten (komma gescheiden)',
'Task assignee change' => 'Taak toegewezene verandering',
'%s changed the assignee of the task #%d to %s' => '%s heeft de toegewezene voor taak %d veranderd in %s',
'%s changed the assignee of the task %s to %s' => '%s heeft de toegewezene voor taak %s veranderd in %s',
'New password for the user "%s"' => 'Nieuw wachtwoord voor gebruiker « %s »',
'Choose an event' => 'Kies een gebeurtenis',
'Create a task from an external provider' => 'Maak een taak aan vanuit een externe provider',
'Change the assignee based on an external username' => 'Verander de toegewezene aan de hand van de externe gebruikersnaam',
'Change the category based on an external label' => 'Verander de categorie aan de hand van een extern label',
'Reference' => 'Referentie',
'Label' => 'Label',
'Database' => 'Database',
'About' => 'Over',
'Database driver:' => 'Database driver :',
'Board settings' => 'Bord instellingen',
'Webhook settings' => 'Webhook instellingen',
'Reset token' => 'Token resetten',
'API endpoint:' => 'API endpoint :',
'Refresh interval for private board' => 'Verversingsinterval voor private borden',
'Refresh interval for public board' => 'Verversingsinterval voor publieke borden',
'Task highlight period' => 'Taak highlight periode',
'Period (in second) to consider a task was modified recently (0 to disable, 2 days by default)' => 'Periode (in seconden) om aan te geven of een taak recent is aangepast (0 om uit te schakelen, standaard 2 dagen)',
'Frequency in second (60 seconds by default)' => 'Frequentie in seconden (stadaard 60)',
'Frequency in second (0 to disable this feature, 10 seconds by default)' => 'Frequentie in seconden (0 om uit te schakelen, standaard 10)',
'Application URL' => 'Applicatie URL',
'Token regenerated.' => 'Token opnieuw gegenereerd.',
'Date format' => 'Datum formaat',
'ISO format is always accepted, example: "%s" and "%s"' => 'ISO formaat is altijd geaccepteerd, bijvoorbeeld : « %s » et « %s »',
'New private project' => 'Nieuw privé project',
'This project is private' => 'Dit project is privé',
'Add' => 'Toevoegen',
'Start date' => 'Startdatum',
'Time estimated' => 'Geschatte tijd',
'There is nothing assigned to you.' => 'Er is niets aan u toegewezen.',
'My tasks' => 'Mijn taken',
'Activity stream' => 'Activiteiten',
'Dashboard' => 'Dashboard',
// 'Confirmation' => '',
'Webhooks' => 'Webhooks',
'API' => 'API',
'Create a comment from an external provider' => 'Voeg een commentaar toe van een externe provider',
'Project management' => 'Project management',
'Columns' => 'Kolommen',
'Task' => 'Taak',
'Percentage' => 'Percentage',
'Number of tasks' => 'Aantal taken',
'Task distribution' => 'Distributie van taken',
'Analytics' => 'Analytics',
'Subtask' => 'Subtaak',
'User repartition' => 'Gebruikerverdeling',
'Clone this project' => 'Kloon dit project',
'Column removed successfully.' => 'Kolom succesvol verwijderd.',
'Not enough data to show the graph.' => 'Niet genoeg data om de grafiek te laten zien.',
// 'Previous' => '',
'The id must be an integer' => 'Het id moet een integer zijn',
'The project id must be an integer' => 'Het project id moet een integer zijn',
'The status must be an integer' => 'De status moet een integer zijn',
'The subtask id is required' => 'Het id van de subtaak is verplicht',
'The subtask id must be an integer' => 'Het id van de subtaak moet een integer zijn',
'The task id is required' => 'Het id van de taak is verplicht',
'The task id must be an integer' => 'Het id van de taak moet een integer zijn',
'The user id must be an integer' => 'Het id van de gebruiker moet een integer zijn',
'This value is required' => 'Deze waarde is verplicht',
'This value must be numeric' => 'Deze waarde moet numeriek zijn',
'Unable to create this task.' => 'Aanmaken van de taak mislukt',
'Cumulative flow diagram' => 'Cummulatief stroomdiagram',
'Daily project summary' => 'Dagelijkse project samenvatting',
'Daily project summary export' => 'Dagelijkse project samenvatting export',
'Exports' => 'Exports',
'This export contains the number of tasks per column grouped per day.' => 'Dit rapport bevat het aantal taken per kolom gegroupeerd per dag.',
'Active swimlanes' => 'Actieve swinlanes',
'Add a new swimlane' => 'Nieuwe swimlane toevoegen',
'Default swimlane' => 'Standaard swinlane',
'Do you really want to remove this swimlane: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze swimlane wil verwijderen : « %s » ?',
'Inactive swimlanes' => 'Inactieve swinlanes',
'Remove a swimlane' => 'Verwijder swinlane',
'Swimlane modification for the project "%s"' => 'Swinlane aanpassing voor project « %s »',
'Swimlane removed successfully.' => 'Swimlane succesvol verwijderd.',
'Swimlanes' => 'Swimlanes',
'Swimlane updated successfully.' => 'Swimlane succesvol aangepast.',
'Unable to remove this swimlane.' => 'Swimlane verwijderen niet gelukt.',
'Unable to update this swimlane.' => 'Swimlane aanpassen niet gelukt.',
'Your swimlane have been created successfully.' => 'Swimlane succesvol aangemaakt.',
'Example: "Bug, Feature Request, Improvement"' => 'Voorbeeld: « Bug, Feature Request, Improvement »',
'Default categories for new projects (Comma-separated)' => 'Standaard categorieën voor nieuwe projecten (komma gescheiden)',
'Integrations' => 'Integraties',
'Integration with third-party services' => 'Integratie met derde-partij-services',
'Subtask Id' => 'Subtaak id',
'Subtasks' => 'Subtaken',
'Subtasks Export' => 'Subtaken exporteren',
'Task Title' => 'Taak title',
'Untitled' => 'Geen titel',
'Application default' => 'Standaard taal voor applicatie',
'Language:' => 'Taal :',
'Timezone:' => 'Tijdzone :',
'All columns' => 'Alle kolommen',
'Next' => 'Volgende',
'#%d' => '%d',
'All swimlanes' => 'Alle swimlanes',
'All colors' => 'Alle kleuren',
'Moved to column %s' => 'Verplaatst naar kolom %s',
'User dashboard' => 'Gebruiker dashboard',
'Allow only one subtask in progress at the same time for a user' => 'Sta maximaal één subtaak in behandeling toe per gebruiker',
'Edit column "%s"' => 'Kolom « %s » aanpassen',
'Select the new status of the subtask: "%s"' => 'Selecteer nieuwe status voor subtaak : « %s »',
'Subtask timesheet' => 'Subtaak timesheet',
'There is nothing to show.' => 'Er is niets om te laten zijn.',
'Time Tracking' => 'Tijdschrijven',
'You already have one subtask in progress' => 'U heeft al een subtaak in behandeling',
'Which parts of the project do you want to duplicate?' => 'Welke onderdelen van het project wilt u dupliceren?',
// 'Disallow login form' => '',
'Start' => 'Start',
'End' => 'Eind',
'Task age in days' => 'Leeftijd taak in dagen',
'Days in this column' => 'Dagen in deze kolom',
'%dd' => '%dj',
'Add a new link' => 'Nieuwe link toevoegen',
'Do you really want to remove this link: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u deze link wil verwijderen : « %s » ?',
'Do you really want to remove this link with task #%d?' => 'Weet u zeker dat u deze link met taak %d wil verwijderen?',
'Field required' => 'Veld verplicht',
'Link added successfully.' => 'Link succesvol toegevoegd.',
'Link updated successfully.' => 'Link succesvol aangepast.',
'Link removed successfully.' => 'Link succesvol verwijderd.',
'Link labels' => 'Link labels',
'Link modification' => 'Link aanpassing',
'Opposite label' => 'Tegenovergesteld label',
'Remove a link' => 'Link verwijderen',
'The labels must be different' => 'De labels moeten verschillend zijn',
'There is no link.' => 'Er is geen link.',
'This label must be unique' => 'Dit label moet uniek zijn',
'Unable to create your link.' => 'Link aanmaken niet gelukt.',
'Unable to update your link.' => 'Link aanpassen niet gelukt.',
'Unable to remove this link.' => 'Link verwijderen niet gelukt.',
'relates to' => 'is gerelateerd aan',
'blocks' => 'blokkeert',
'is blocked by' => 'is geblokkeerd door',
'duplicates' => 'dupliceert',
'is duplicated by' => 'is gedupliceerd',
'is a child of' => 'is een kind van',
'is a parent of' => 'is een ouder van',
'targets milestone' => 'is nodig voor milestone',
'is a milestone of' => 'is een milestone voor',
'fixes' => 'corrigeert',
'is fixed by' => 'word gecorrigeerd door',
'This task' => 'Deze taak',
'<1h' => '<1h',
'%dh' => '%dh',
'Expand tasks' => 'Taken uitklappen',
'Collapse tasks' => 'Taken inklappen',
'Expand/collapse tasks' => 'Taken in/uiklappen',
'Close dialog box' => 'Venster sluiten',
'Submit a form' => 'Formulier insturen',
'Board view' => 'Bord weergave',
'Keyboard shortcuts' => 'Keyboard snelkoppelingen',
'Open board switcher' => 'Open bord switcher',
'Application' => 'Applicatie',
'Compact view' => 'Compacte weergave',
// 'Horizontal scrolling' => '',
'Compact/wide view' => 'Compacte/breedbeeld-weergave',
'Currency' => 'Valuta',
'Private project' => 'Privé project',
// 'AUD - Australian Dollar' => '',
// 'CAD - Canadian Dollar' => '',
// 'CHF - Swiss Francs' => '',
// 'Custom Stylesheet' => '',
'EUR - Euro' => 'EUR - Euro',
// 'GBP - British Pound' => '',
// 'INR - Indian Rupee' => '',
// 'JPY - Japanese Yen' => '',
// 'NZD - New Zealand Dollar' => '',
// 'RSD - Serbian dinar' => '',
// 'CNY - Chinese Yuan' => '',
// 'USD - US Dollar' => '',
'Destination column' => 'Doel kolom',
// 'Move the task to another column when assigned to a user' => '',
// 'Move the task to another column when assignee is cleared' => '',
'Source column' => 'Bron kolom',
// 'Transitions' => '',
// 'Executer' => '',
// 'Time spent in the column' => '',
// 'Task transitions' => '',
// 'Task transitions export' => '',
// 'This report contains all column moves for each task with the date, the user and the time spent for each transition.' => '',
'Currency rates' => 'Wisselkoersen',
'Rate' => 'Koers',
// 'Change reference currency' => '',
// 'Reference currency' => '',
// 'The currency rate have been added successfully.' => '',
// 'Unable to add this currency rate.' => '',
'Webhook URL' => 'Webhook URL',
// '%s removed the assignee of the task %s' => '',
// 'Information' => '',
// 'Check two factor authentication code' => '',
// 'The two factor authentication code is not valid.' => '',
// 'The two factor authentication code is valid.' => '',
// 'Code' => '',
// 'Two factor authentication' => '',
// 'This QR code contains the key URI: ' => '',
// 'Check my code' => '',
// 'Secret key: ' => '',
// 'Test your device' => '',
// 'Assign a color when the task is moved to a specific column' => '',
// '%s via Kanboard' => '',
// 'Burndown chart' => '',
// 'This chart show the task complexity over the time (Work Remaining).' => '',
// 'Screenshot taken %s' => '',
'Add a screenshot' => 'Screenshot toevoegen',
// 'Take a screenshot and press CTRL+V or ⌘+V to paste here.' => '',
// 'Screenshot uploaded successfully.' => '',
// 'SEK - Swedish Krona' => '',
// 'Identifier' => '',
// 'Disable two factor authentication' => '',
// 'Do you really want to disable the two factor authentication for this user: "%s"?' => '',
'Edit link' => 'Bewerk link',
// 'Start to type task title...' => '',
// 'A task cannot be linked to itself' => '',
// 'The exact same link already exists' => '',
// 'Recurrent task is scheduled to be generated' => '',
// 'Score' => '',
// 'The identifier must be unique' => '',
// 'This linked task id doesn\'t exists' => '',
// 'This value must be alphanumeric' => '',
'Edit recurrence' => 'Herhaling instellen',
// 'Generate recurrent task' => '',
// 'Trigger to generate recurrent task' => '',
// 'Factor to calculate new due date' => '',
// 'Timeframe to calculate new due date' => '',
// 'Base date to calculate new due date' => '',
// 'Action date' => '',
// 'Base date to calculate new due date: ' => '',
// 'This task has created this child task: ' => '',
'Day(s)' => 'Dag(en)',
// 'Existing due date' => '',
// 'Factor to calculate new due date: ' => '',
'Month(s)' => 'Maand(en)',
// 'This task has been created by: ' => '',
// 'Recurrent task has been generated:' => '',
// 'Timeframe to calculate new due date: ' => '',
// 'Trigger to generate recurrent task: ' => '',
// 'When task is closed' => '',
// 'When task is moved from first column' => '',
// 'When task is moved to last column' => '',
'Year(s)' => 'Jaar/Jaren',
'Project settings' => 'Project instellingen',
// 'Automatically update the start date' => '',
// 'iCal feed' => '',
'Preferences' => 'Voorkeuren',
// 'Security' => '',
'Two factor authentication disabled' => 'Authenticatie in twee stappen uitgeschakeld',
'Two factor authentication enabled' => 'Authenticatie in twee stappen ingeschakeld',
'Unable to update this user.' => 'Niet mogelijk om deze gebruiker bij te werken',
// 'There is no user management for private projects.' => '',
'User that will receive the email' => 'Gebruiker die de mail ontvangt',
'Email subject' => 'Email onderwerp',
'Date' => 'Datum',
// 'Add a comment log when moving the task between columns' => '',
// 'Move the task to another column when the category is changed' => '',
// 'Send a task by email to someone' => '',
'Reopen a task' => 'Heropen een taak',
// 'Notification' => '',
// '%s moved the task #%d to the first swimlane' => '',
'Swimlane' => 'Swimlane',
'%s moved the task %s to the first swimlane' => '%s heeft de taak %s naar de eerste swimlane verplaatst',
'%s moved the task %s to the swimlane "%s"' => '%s heeft taak %s naar swimlane "%s" verplaatst',
// 'This report contains all subtasks information for the given date range.' => '',
// 'This report contains all tasks information for the given date range.' => '',
// 'Project activities for %s' => '',
// 'view the board on Kanboard' => '',
// 'The task have been moved to the first swimlane' => '',
// 'The task have been moved to another swimlane:' => '',
'New title: %s' => 'Nieuw titel: %s',
// 'The task is not assigned anymore' => '',
// 'New assignee: %s' => '',
// 'There is no category now' => '',
// 'New category: %s' => '',
// 'New color: %s' => '',
// 'New complexity: %d' => '',
// 'The due date have been removed' => '',
// 'There is no description anymore' => '',
// 'Recurrence settings have been modified' => '',
// 'Time spent changed: %sh' => '',
// 'Time estimated changed: %sh' => '',
// 'The field "%s" have been updated' => '',
// 'The description has been modified:' => '',
// 'Do you really want to close the task "%s" as well as all subtasks?' => '',
'I want to receive notifications for:' => 'Ik wil notificaties ontvangen voor:',
'All tasks' => 'Alle taken',
// 'Only for tasks assigned to me' => '',
// 'Only for tasks created by me' => '',
// 'Only for tasks created by me and tasks assigned to me' => '',
'%%Y-%%m-%%d' => '%%d-%%m-%%Y',
// 'Total for all columns' => '',
// 'You need at least 2 days of data to show the chart.' => '',
'<15m' => '<15m',
'<30m' => '<30m',
'Stop timer' => 'Stop timer',
'Start timer' => 'Start timer',
'My activity stream' => 'Mijn activiteiten',
'Search tasks' => 'Zoek taken',
'Reset filters' => 'Reset filters',
// 'My tasks due tomorrow' => '',
// 'Tasks due today' => '',
// 'Tasks due tomorrow' => '',
// 'Tasks due yesterday' => '',
'Closed tasks' => 'Gesloten taken',
'Open tasks' => 'Open taken',
// 'Not assigned' => '',
// 'View advanced search syntax' => '',
'Overview' => 'Overzicht',
// 'Board/Calendar/List view' => '',
// 'Switch to the board view' => '',
// 'Switch to the list view' => '',
// 'Go to the search/filter box' => '',
// 'There is no activity yet.' => '',
// 'No tasks found.' => '',
// 'Keyboard shortcut: "%s"' => '',
'List' => 'Lijst',
'Filter' => 'Filter',
'Advanced search' => 'Uitgebreid zoeken',
// 'Example of query: ' => '',
// 'Search by project: ' => '',
// 'Search by column: ' => '',
// 'Search by assignee: ' => '',
// 'Search by color: ' => '',
// 'Search by category: ' => '',
// 'Search by description: ' => '',
// 'Search by due date: ' => '',
// 'Average time spent in each column' => '',
// 'Average time spent' => '',
// 'This chart shows the average time spent in each column for the last %d tasks.' => '',
// 'Average Lead and Cycle time' => '',
// 'Average lead time: ' => '',
// 'Average cycle time: ' => '',
// 'Cycle Time' => '',
// 'Lead Time' => '',
// 'This chart shows the average lead and cycle time for the last %d tasks over the time.' => '',
// 'Average time into each column' => '',
// 'Lead and cycle time' => '',
// 'Lead time: ' => '',
// 'Cycle time: ' => '',
// 'Time spent in each column' => '',
// 'The lead time is the duration between the task creation and the completion.' => '',
// 'The cycle time is the duration between the start date and the completion.' => '',
// 'If the task is not closed the current time is used instead of the completion date.' => '',
// 'Set the start date automatically' => '',
// 'Edit Authentication' => '',
// 'Remote user' => '',
// 'Remote users do not store their password in Kanboard database, examples: LDAP, Google and Github accounts.' => '',
// 'If you check the box "Disallow login form", credentials entered in the login form will be ignored.' => '',
// 'Default task color' => '',
// 'This feature does not work with all browsers.' => '',
// 'There is no destination project available.' => '',
// 'Trigger automatically subtask time tracking' => '',
// 'Include closed tasks in the cumulative flow diagram' => '',
// 'Current swimlane: %s' => '',
// 'Current column: %s' => '',
// 'Current category: %s' => '',
// 'no category' => '',
// 'Current assignee: %s' => '',
// 'not assigned' => '',
// 'Author:' => '',
// 'contributors' => '',
// 'License:' => '',
// 'License' => '',
// 'Enter the text below' => '',
// 'Start date:' => '',
// 'Due date:' => '',
// 'People who are project managers' => '',
// 'People who are project members' => '',
// 'NOK - Norwegian Krone' => '',
'Show this column' => 'Toon deze kolom',
'Hide this column' => 'Verberg deze kolom',
// 'End date' => '',
// 'Users overview' => '',
'Members' => 'Leden',
// 'Shared project' => '',
// 'Project managers' => '',
// 'Projects list' => '',
// 'End date:' => '',
// 'Change task color when using a specific task link' => '',
// 'Task link creation or modification' => '',
'Milestone' => 'Mijlpaal',
// 'Reset the search/filter box' => '',
// 'Documentation' => '',
// 'Author' => '',
// 'Version' => '',
// 'Plugins' => '',
// 'There is no plugin loaded.' => '',
// 'My notifications' => '',
// 'Custom filters' => '',
// 'Your custom filter have been created successfully.' => '',
// 'Unable to create your custom filter.' => '',
// 'Custom filter removed successfully.' => '',
// 'Unable to remove this custom filter.' => '',
// 'Edit custom filter' => '',
// 'Your custom filter have been updated successfully.' => '',
// 'Unable to update custom filter.' => '',
// 'Web' => '',
// 'New attachment on task #%d: %s' => '',
// 'New comment on task #%d' => '',
// 'Comment updated on task #%d' => '',
// 'New subtask on task #%d' => '',
// 'Subtask updated on task #%d' => '',
// 'New task #%d: %s' => '',
// 'Task updated #%d' => '',
// 'Task #%d closed' => '',
// 'Task #%d opened' => '',
// 'Column changed for task #%d' => '',
// 'New position for task #%d' => '',
// 'Swimlane changed for task #%d' => '',
// 'Assignee changed on task #%d' => '',
// '%d overdue tasks' => '',
// 'Task #%d is overdue' => '',
// 'No notification.' => '',
// 'Mark all as read' => '',
// 'Mark as read' => '',
// 'Total number of tasks in this column across all swimlanes' => '',
// 'Collapse swimlane' => '',
// 'Expand swimlane' => '',
// 'Add a new filter' => '',
// 'Share with all project members' => '',
// 'Shared' => '',
// 'Owner' => '',
// 'Unread notifications' => '',
// 'Notification methods:' => '',
// 'Unable to read your file' => '',
// '%d task(s) have been imported successfully.' => '',
// 'Nothing have been imported!' => '',
// 'Import users from CSV file' => '',
// '%d user(s) have been imported successfully.' => '',
// 'Comma' => '',
// 'Semi-colon' => '',
// 'Tab' => '',
// 'Vertical bar' => '',
// 'Double Quote' => '',
// 'Single Quote' => '',
// '%s attached a file to the task #%d' => '',
// 'There is no column or swimlane activated in your project!' => '',
// 'Append filter (instead of replacement)' => '',
// 'Append/Replace' => '',
// 'Append' => '',
// 'Replace' => '',
// 'Import' => '',
// 'Change sorting' => '',
// 'Tasks Importation' => '',
// 'Delimiter' => '',
// 'Enclosure' => '',
// 'CSV File' => '',
// 'Instructions' => '',
// 'Your file must use the predefined CSV format' => '',
// 'Your file must be encoded in UTF-8' => '',
// 'The first row must be the header' => '',
// 'Duplicates are not verified for you' => '',
// 'The due date must use the ISO format: YYYY-MM-DD' => '',
// 'Download CSV template' => '',
// 'No external integration registered.' => '',
// 'Duplicates are not imported' => '',
// 'Usernames must be lowercase and unique' => '',
// 'Passwords will be encrypted if present' => '',
// '%s attached a new file to the task %s' => '',
// 'Link type' => '',
// 'Assign automatically a category based on a link' => '',
// 'BAM - Konvertible Mark' => '',
// 'Assignee Username' => '',
// 'Assignee Name' => '',
// 'Groups' => '',
// 'Members of %s' => '',
// 'New group' => '',
// 'Group created successfully.' => '',
// 'Unable to create your group.' => '',
// 'Edit group' => '',
// 'Group updated successfully.' => '',
// 'Unable to update your group.' => '',
// 'Add group member to "%s"' => '',
// 'Group member added successfully.' => '',
// 'Unable to add group member.' => '',
// 'Remove user from group "%s"' => '',
// 'User removed successfully from this group.' => '',
// 'Unable to remove this user from the group.' => '',
// 'Remove group' => '',
// 'Group removed successfully.' => '',
// 'Unable to remove this group.' => '',
// 'Project Permissions' => '',
// 'Manager' => '',
// 'Project Manager' => '',
// 'Project Member' => '',
// 'Project Viewer' => '',
// 'Your account is locked for %d minutes' => '',
// 'Invalid captcha' => '',
// 'The name must be unique' => '',
// 'View all groups' => '',
// 'There is no user available.' => '',
// 'Do you really want to remove the user "%s" from the group "%s"?' => '',
// 'There is no group.' => '',
// 'Add group member' => '',
// 'Do you really want to remove this group: "%s"?' => '',
// 'There is no user in this group.' => '',
// 'Permissions' => '',
// 'Allowed Users' => '',
// 'No user have been allowed specifically.' => '',
// 'Role' => '',
// 'Enter user name...' => '',
// 'Allowed Groups' => '',
// 'No group have been allowed specifically.' => '',
// 'Group' => '',
// 'Group Name' => '',
// 'Enter group name...' => '',
// 'Role:' => '',
// 'Project members' => '',
// '%s mentioned you in the task #%d' => '',
// '%s mentioned you in a comment on the task #%d' => '',
// 'You were mentioned in the task #%d' => '',
// 'You were mentioned in a comment on the task #%d' => '',
// 'Estimated hours: ' => '',
// 'Actual hours: ' => '',
// 'Hours Spent' => '',
// 'Hours Estimated' => '',
// 'Estimated Time' => '',
// 'Actual Time' => '',
// 'Estimated vs actual time' => '',
// 'RUB - Russian Ruble' => '',
// 'Assign the task to the person who does the action when the column is changed' => '',
// 'Close a task in a specific column' => '',
// 'Time-based One-time Password Algorithm' => '',
// 'Two-Factor Provider: ' => '',
// 'Disable two-factor authentication' => '',
// 'Enable two-factor authentication' => '',
// 'There is no integration registered at the moment.' => '',
// 'Password Reset for Kanboard' => '',
// 'Forgot password?' => '',
// 'Enable "Forget Password"' => '',
// 'Password Reset' => '',
// 'New password' => '',
// 'Change Password' => '',
// 'To reset your password click on this link:' => '',
// 'Last Password Reset' => '',
// 'The password has never been reinitialized.' => '',
// 'Creation' => '',
// 'Expiration' => '',
// 'Password reset history' => '',
// 'All tasks of the column "%s" and the swimlane "%s" have been closed successfully.' => '',
// 'Do you really want to close all tasks of this column?' => '',
// '%d task(s) in the column "%s" and the swimlane "%s" will be closed.' => '',
// 'Close all tasks of this column' => '',
// 'No plugin has registered a project notification method. You can still configure individual notifications in your user profile.' => '',
'My dashboard' => 'Mijn dashboard',
'My profile' => 'Mijn profiel',
'Project owner: ' => 'Project eigenaar: ',
// 'The project identifier is optional and must be alphanumeric, example: MYPROJECT.' => '',
'Project owner' => 'Project eigenaar',
// 'Private projects do not have users and groups management.' => '',
// 'There is no project member.' => '',
'Priority' => 'Prioriteit',
'Task priority' => 'Taak prioriteit',
'General' => 'Algemeen',
// 'Dates' => '',
// 'Default priority' => '',
// 'Lowest priority' => '',
// 'Highest priority' => '',
// 'Close a task when there is no activity' => '',
// 'Duration in days' => '',
// 'Send email when there is no activity on a task' => '',
// 'Unable to fetch link information.' => '',
// 'Daily background job for tasks' => '',
// 'Auto' => '',
// 'Related' => '',
// 'Attachment' => '',
// 'Title not found' => '',
// 'Web Link' => '',
// 'External links' => '',
// 'Add external link' => '',
// 'Type' => '',
// 'Dependency' => '',
// 'Add internal link' => '',
// 'Add a new external link' => '',
// 'Edit external link' => '',
// 'External link' => '',
// 'Copy and paste your link here...' => '',
// 'URL' => '',
// 'Internal links' => '',
// 'Assign to me' => '',
// 'Me' => '',
// 'Do not duplicate anything' => '',
// 'Projects management' => '',
// 'Users management' => '',
// 'Groups management' => '',
// 'Create from another project' => '',
'open' => 'open',
'closed' => 'gesloten',
'Priority:' => 'Prioriteit:',
// 'Reference:' => '',
'Complexity:' => 'Complexiteit:',
// 'Swimlane:' => '',
'Column:' => 'Kolom:',
'Position:' => 'Positie:',
'Creator:' => 'Aanmaker:',
'Time estimated:' => 'Ingeschatte tijd:',
// '%s hours' => '',
'Time spent:' => 'Bestede tijd:',
'Created:' => 'Aangemaakt:',
'Modified:' => 'Gewijzigd:',
'Completed:' => 'Afgerond:',
'Started:' => 'Begonnen:',
'Moved:' => 'Verplaatst:',
// 'Task #%d' => '',
'Time format' => 'Tijd formaat',
'Start date: ' => 'Begindatum: ',
'End date: ' => 'Einddatum: ',
'New due date: ' => 'Nieuwe einddatum: ',
// 'Start date changed: ' => '',
// 'Disable private projects' => '',
// 'Do you really want to remove this custom filter: "%s"?' => '',
// 'Remove a custom filter' => '',
// 'User activated successfully.' => '',
// 'Unable to enable this user.' => '',
// 'User disabled successfully.' => '',
// 'Unable to disable this user.' => '',
// 'All files have been uploaded successfully.' => '',
// 'The maximum allowed file size is %sB.' => '',
// 'Drag and drop your files here' => '',
// 'choose files' => '',
// 'View profile' => '',
// 'Two Factor' => '',
// 'Disable user' => '',
// 'Do you really want to disable this user: "%s"?' => '',
// 'Enable user' => '',
// 'Do you really want to enable this user: "%s"?' => '',
// 'Download' => '',
// 'Uploaded: %s' => '',
// 'Size: %s' => '',
// 'Uploaded by %s' => '',
// 'Filename' => '',
// 'Size' => '',
// 'Column created successfully.' => '',
// 'Another column with the same name exists in the project' => '',
// 'Default filters' => '',
// 'Your board doesn\'t have any columns!' => '',
// 'Change column position' => '',
// 'Switch to the project overview' => '',
// 'User filters' => '',
// 'Category filters' => '',
// 'Upload a file' => '',
// 'View file' => '',
// 'Last activity' => '',
// 'Change subtask position' => '',
// 'This value must be greater than %d' => '',
// 'Another swimlane with the same name exists in the project' => '',
// 'Example: https://example.kanboard.org/ (used to generate absolute URLs)' => '',
// 'Actions duplicated successfully.' => '',
// 'Unable to duplicate actions.' => '',
// 'Add a new action' => '',
// 'Import from another project' => '',
// 'There is no action at the moment.' => '',
// 'Import actions from another project' => '',
// 'There is no available project.' => '',
// 'Local File' => '',
// 'Configuration' => '',
// 'PHP version:' => '',
// 'PHP SAPI:' => '',
// 'OS version:' => '',
// 'Database version:' => '',
// 'Browser:' => '',
// 'Task view' => '',
// 'Edit task' => '',
// 'Edit description' => '',
// 'New internal link' => '',
// 'Display list of keyboard shortcuts' => '',
// 'Avatar' => '',
// 'Upload my avatar image' => '',
// 'Remove my image' => '',
// 'The OAuth2 state parameter is invalid' => '',
// 'User not found.' => '',
// 'Search in activity stream' => '',
// 'My activities' => '',
// 'Activity until yesterday' => '',
// 'Activity until today' => '',
// 'Search by creator: ' => '',
// 'Search by creation date: ' => '',
// 'Search by task status: ' => '',
// 'Search by task title: ' => '',
// 'Activity stream search' => '',
// 'Projects where "%s" is manager' => '',
// 'Projects where "%s" is member' => '',
// 'Open tasks assigned to "%s"' => '',
// 'Closed tasks assigned to "%s"' => '',
// 'Assign automatically a color based on a priority' => '',
// 'Overdue tasks for the project(s) "%s"' => '',
// 'Upload files' => '',
// 'Installed Plugins' => '',
// 'Plugin Directory' => '',
// 'Plugin installed successfully.' => '',
// 'Plugin updated successfully.' => '',
// 'Plugin removed successfully.' => '',
// 'Subtask converted to task successfully.' => '',
// 'Unable to convert the subtask.' => '',
// 'Unable to extract plugin archive.' => '',
// 'Plugin not found.' => '',
// 'You don\'t have the permission to remove this plugin.' => '',
// 'Unable to download plugin archive.' => '',
// 'Unable to write temporary file for plugin.' => '',
// 'Unable to open plugin archive.' => '',
// 'There is no file in the plugin archive.' => '',
// 'Create tasks in bulk' => '',
// 'Your Kanboard instance is not configured to install plugins from the user interface.' => '',
// 'There is no plugin available.' => '',
// 'Install' => '',
// 'Update' => '',
// 'Up to date' => '',
// 'Not available' => '',
// 'Remove plugin' => '',
// 'Do you really want to remove this plugin: "%s"?' => '',
// 'Uninstall' => '',
// 'Listing' => '',
// 'Metadata' => '',
// 'Manage projects' => '',
// 'Convert to task' => '',
// 'Convert sub-task to task' => '',
// 'Do you really want to convert this sub-task to a task?' => '',
// 'My task title' => '',
// 'Enter one task by line.' => '',
// 'Number of failed login:' => '',
// 'Account locked until:' => '',
// 'Email settings' => '',
// 'Email sender address' => '',
// 'Email transport' => '',
// 'Webhook token' => '',
'Project tags management' => 'Project tags beheer',
// 'Tag created successfully.' => '',
// 'Unable to create this tag.' => '',
// 'Tag updated successfully.' => '',
// 'Unable to update this tag.' => '',
// 'Tag removed successfully.' => '',
// 'Unable to remove this tag.' => '',
// 'Global tags management' => '',
// 'Tags' => '',
// 'Tags management' => '',
'Add new tag' => 'Voeg een nieuwe tag toe',
// 'Edit a tag' => '',
// 'Project tags' => '',
'There is no specific tag for this project at the moment.' => 'Er zijn geen tags gedefinieerd voor dit project.',
// 'Tag' => '',
// 'Remove a tag' => '',
// 'Do you really want to remove this tag: "%s"?' => '',
// 'Global tags' => '',
// 'There is no global tag at the moment.' => '',
// 'This field cannot be empty' => '',
// 'Close a task when there is no activity in a specific column' => '',
// '%s removed a subtask for the task #%d' => '',
// '%s removed a comment on the task #%d' => '',
// 'Comment removed on task #%d' => '',
// 'Subtask removed on task #%d' => '',
// 'Hide tasks in this column in the dashboard' => '',
// '%s removed a comment on the task %s' => '',
// '%s removed a subtask for the task %s' => '',
// 'Comment removed' => '',
// 'Subtask removed' => '',
// '%s set a new internal link for the task #%d' => '',
// '%s removed an internal link for the task #%d' => '',
// 'A new internal link for the task #%d have been defined' => '',
// 'Internal link removed for the task #%d' => '',
// '%s set a new internal link for the task %s' => '',
// '%s removed an internal link for the task %s' => '',
// 'Automatically set the due date on task creation' => '',
// 'Move the task to another column when closed' => '',
// 'Move the task to another column when not moved during a given period' => '',
// 'Dashboard for %s' => '',
// 'Tasks overview for %s' => '',
// 'Subtasks overview for %s' => '',
// 'Projects overview for %s' => '',
// 'Activity stream for %s' => '',
// 'Assign a color when the task is moved to a specific swimlane' => '',
// 'Assign a priority when the task is moved to a specific swimlane' => '',
// 'User unlocked successfully.' => '',
// 'Unable to unlock the user.' => '',
// 'Move a task to another swimlane' => '',
// 'Creator Name' => '',
// 'Time spent and estimated' => '',
// 'Move position' => '',
// 'Move task to another position on the board' => '',
// 'Insert before this task' => '',
// 'Insert after this task' => '',
// 'Unlock this user' => '',
// 'Custom Project Roles' => '',
// 'Add a new custom role' => '',
// 'Restrictions for the role "%s"' => '',
// 'Add a new project restriction' => '',
// 'Add a new drag and drop restriction' => '',
// 'Add a new column restriction' => '',
// 'Edit this role' => '',
// 'Remove this role' => '',
// 'There is no restriction for this role.' => '',
// 'Only moving task between those columns is permitted' => '',
// 'Close a task in a specific column when not moved during a given period' => '',
// 'Edit columns' => '',
// 'The column restriction has been created successfully.' => '',
// 'Unable to create this column restriction.' => '',
// 'Column restriction removed successfully.' => '',
// 'Unable to remove this restriction.' => '',
// 'Your custom project role has been created successfully.' => '',
// 'Unable to create custom project role.' => '',
// 'Your custom project role has been updated successfully.' => '',
// 'Unable to update custom project role.' => '',
// 'Custom project role removed successfully.' => '',
// 'Unable to remove this project role.' => '',
// 'The project restriction has been created successfully.' => '',
// 'Unable to create this project restriction.' => '',
// 'Project restriction removed successfully.' => '',
// 'You cannot create tasks in this column.' => '',
// 'Task creation is permitted for this column' => '',
// 'Closing or opening a task is permitted for this column' => '',
// 'Task creation is blocked for this column' => '',
// 'Closing or opening a task is blocked for this column' => '',
// 'Task creation is not permitted' => '',
// 'Closing or opening a task is not permitted' => '',
// 'New drag and drop restriction for the role "%s"' => '',
// 'People belonging to this role will be able to move tasks only between the source and the destination column.' => '',
// 'Remove a column restriction' => '',
// 'Do you really want to remove this column restriction: "%s" to "%s"?' => '',
// 'New column restriction for the role "%s"' => '',
// 'Rule' => '',
// 'Do you really want to remove this column restriction?' => '',
// 'Custom roles' => '',
// 'New custom project role' => '',
// 'Edit custom project role' => '',
// 'Remove a custom role' => '',
// 'Do you really want to remove this custom role: "%s"? All people assigned to this role will become project member.' => '',
// 'There is no custom role for this project.' => '',
// 'New project restriction for the role "%s"' => '',
// 'Restriction' => '',
// 'Remove a project restriction' => '',
// 'Do you really want to remove this project restriction: "%s"?' => '',
// 'Duplicate to multiple projects' => '',
// 'This field is required' => '',
// 'Moving a task is not permitted' => '',
// 'This value must be in the range %d to %d' => '',
// 'You are not allowed to move this task.' => '',
// 'API User Access' => '',
// 'Preview' => '',
// 'Write' => '',
// 'Write your text in Markdown' => '',
// 'No personal API access token registered.' => '',
// 'Your personal API access token is "%s"' => '',
// 'Remove your token' => '',
// 'Generate a new token' => '',
// 'Showing %d-%d of %d' => '',
// 'Outgoing Emails' => '',
// 'Add or change currency rate' => '',
// 'Reference currency: %s' => '',
'Add custom filters' => 'Voeg nieuw aangepast filter toe',
// 'Export' => '',
// 'Add link label' => '',
// 'Incompatible Plugins' => '',
// 'Compatibility' => '',
// 'Permissions and ownership' => '',
// 'Priorities' => '',
'Close this window' => 'Sluit dit scherm',
// 'Unable to upload this file.' => '',
// 'Import tasks' => '',
// 'Choose a project' => '',
// 'Profile' => '',
// 'Application role' => '',
// '%d invitations were sent.' => '',
// '%d invitation was sent.' => '',
// 'Unable to create this user.' => '',
// 'Kanboard Invitation' => '',
'Visible on dashboard' => 'Tonen op dashboard',
// 'Created at:' => '',
// 'Updated at:' => '',
'There is no custom filter.' => 'Er zijn geen aangepaste filters.',
// 'New User' => '',
// 'Authentication' => '',
// 'If checked, this user will use a third-party system for authentication.' => '',
// 'The password is necessary only for local users.' => '',
// 'You have been invited to register on Kanboard.' => '',
// 'Click here to join your team' => '',
// 'Invite people' => '',
// 'Emails' => '',
// 'Enter one email address by line.' => '',
// 'Add these people to this project' => '',
// 'Add this person to this project' => '',
// 'Sign-up' => '',
// 'Credentials' => '',
// 'New user' => '',
// 'This username is already taken' => '',
// 'A link to reset your password has been sent by email.' => '',
// 'Your profile must have a valid email address.' => '',
// 'Unfortunately, we are unable to reset your password. Did you enter a valid username? Do you have an email address in your profile?' => '',
// 'TRL - Turkish Lira' => '',
// 'The project email is optional and could be used by several plugins.' => '',
// 'The project email must be unique across all projects' => '',
// 'The email configuration has been disabled by the administrator.' => '',
'Close this project' => 'Dit project sluiten',
'Open this project' => 'Dit project openen',
// 'Close a project' => '',
'Do you really want to close this project: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u dit project wilt sluiten: "%s"?',
'Reopen a project' => 'Heropen dit project',
'Do you really want to reopen this project: "%s"?' => 'Weet u zeker dat u dit project wilt heropenen: "%s"?',
'This project is open' => 'Dit project is open',
'This project is closed' => 'Dit project is gesloten',
// 'Unable to upload files, check the permissions of your data folder.' => '',
// 'Another category with the same name exists in this project' => '',
// 'Comment sent by email successfully.' => '',
// 'Sent by email to "%s" (%s)' => '',
// 'Unable to read uploaded file.' => '',
// 'Database uploaded successfully.' => '',
// 'Task sent by email successfully.' => '',
// 'There is no category in this project.' => '',
// 'Send by email' => '',
// 'Create and send a comment by email' => '',
// 'Subject' => '',
// 'Upload the database' => '',
// 'You could upload the previously downloaded Sqlite database (Gzip format).' => '',
// 'Database file' => '',
// 'Upload' => '',
// 'Your project must have at least one active swimlane.' => '',
// 'Project: %s' => '',
// 'Automatic action not found: "%s"' => '',
// '%d projects' => '',
// '%d project' => '',
// 'There is no project.' => '',
// 'Sort' => '',
// 'Project ID' => '',
// 'Project name' => '',
// 'Public' => '',
// 'Private' => '',
// '%d tasks' => '',
// '%d task' => '',
// 'Task ID' => '',
// 'Assign automatically a color when due date is expired' => '',
// 'Total score in this column across all swimlanes' => '',
// 'HRK - Kuna' => '',
// 'ARS - Argentine Peso' => '',
// 'COP - Colombian Peso' => '',
// '%d groups' => '',
// '%d group' => '',
// 'Group ID' => '',
// 'External ID' => '',
// '%d users' => '',
// '%d user' => '',
// 'Hide subtasks' => '',
// 'Show subtasks' => '',
// 'Authentication Parameters' => '',
// 'API Access' => '',
// 'No users found.' => '',
// 'User ID' => '',
// 'Notifications are activated' => '',
// 'Notifications are disabled' => '',
// 'User disabled' => '',
// '%d notifications' => '',
// '%d notification' => '',
// 'There is no external integration installed.' => '',
// 'You are not allowed to update tasks assigned to someone else.' => '',
// 'You are not allowed to change the assignee.' => '',
// 'Task suppression is not permitted' => '',
// 'Changing assignee is not permitted' => '',
// 'Update only assigned tasks is permitted' => '',
// 'Only for tasks assigned to the current user' => '',
'My projects' => 'Mijn projecten',
// 'Your are not member of any project.' => '',
'My subtasks' => 'Mijn subtaken',
// '%d subtasks' => '',
// '%d subtask' => '',
// 'Only moving task between those columns is permitted for tasks assigned to the current user' => '',
// '[DUPLICATE]' => '',
// 'DKK - Danish Krona' => '',
// 'Remove user from group' => '',
// 'Assign the task to its creator' => '',
// 'This task was sent by email to "%s" with subject "%s".' => '',
// 'Predefined Email Subjects' => '',
// 'Write one subject by line.' => '',
// 'Create another link' => '',
// 'BRL - Brazilian Real' => '',
// 'Add a new Kanboard task' => '',
// 'Subtask not started' => '',
// 'Subtask currently in progress' => '',
// 'Subtask completed' => '',
// 'Subtask added successfully.' => '',
// '%d subtasks added successfully.' => '',
// 'Enter one subtask by line.' => '',
// 'Predefined Contents' => '',
// 'Predefined contents' => '',
// 'Predefined Task Description' => '',
// 'Do you really want to remove this template? "%s"' => '',
// 'Add predefined task description' => '',
// 'Predefined Task Descriptions' => '',
// 'Template created successfully.' => '',
// 'Unable to create this template.' => '',
// 'Template updated successfully.' => '',
// 'Unable to update this template.' => '',
// 'Template removed successfully.' => '',
// 'Unable to remove this template.' => '',
// 'Template for the task description' => '',
// 'The start date is greater than the end date' => '',
// 'Tags must be separated by a comma' => '',
// 'Only the task title is required' => '',
// 'Creator Username' => '',
// 'Color Name' => '',
// 'Column Name' => '',
// 'Swimlane Name' => '',
// 'Time Estimated' => '',
// 'Time Spent' => '',
// 'External Link' => '',
// 'This feature enables the iCal feed, RSS feed and the public board view.' => '',
// 'Stop the timer of all subtasks when moving a task to another column' => '',
// 'Subtask Title' => '',
// 'Add a subtask and activate the timer when moving a task to another column' => '',
// 'days' => '',
// 'minutes' => '',
// 'seconds' => '',
// 'Assign automatically a color when preset start date is reached' => '',
// 'Move the task to another column once a predefined start date is reached' => '',
// 'This task is now linked to the task %s with the relation "%s"' => '',
// 'The link with the relation "%s" to the task %s has been removed' => '',
// 'Custom Filter:' => '',
// 'Unable to find this group.' => '',
// '%s moved the task #%d to the column "%s"' => '',
// '%s moved the task #%d to the position %d in the column "%s"' => '',
// '%s moved the task #%d to the swimlane "%s"' => '',
// '%sh spent' => '',
// '%sh estimated' => '',
// 'Select All' => '',
// 'Unselect All' => '',
// 'Apply action' => '',
// 'Move selected tasks to another column' => '',
// 'Edit tasks in bulk' => '',
// 'Choose the properties that you would like to change for the selected tasks.' => '',
// 'Configure this project' => '',
// 'Start now' => '',
// '%s removed a file from the task #%d' => '',
// 'Attachment removed from task #%d: %s' => '',
// 'No color' => '',
// 'Attachment removed "%s"' => '',
// '%s removed a file from the task %s' => '',
// 'Move the task to another swimlane when assigned to a user' => '',
// 'Destination swimlane' => '',
// 'Assign a category when the task is moved to a specific swimlane' => '',
// 'Move the task to another swimlane when the category is changed' => '',
// 'Reorder this column by priority (ASC)' => '',
// 'Reorder this column by priority (DESC)' => '',
// 'Reorder this column by assignee and priority (ASC)' => '',
// 'Reorder this column by assignee and priority (DESC)' => '',
// 'Reorder this column by assignee (A-Z)' => '',
// 'Reorder this column by assignee (Z-A)' => '',
// '%s moved the task #%d "%s" to the project "%s"' => '',
// 'Task #%d "%s" has been moved to the project "%s"' => '',
);
You can’t perform that action at this time.