Usaha kolektif untuk membangunkan bahan rujukan untuk Git dalam bahasa Melayu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
content
css
images
js
lib
psd-screenshots
GARIS_PANDUAN.md
README.md
index.html
toc.js

README.md

Buku Git

http://kidino.github.io/buku-git

Projek penulisan secara berkumpulan untuk membangunkan bahan rujukan Git yang boleh digunapakai oleh setiap pembaca bahasa Melayu yang ingin mendalami kemahiran ini.

Bahan ini juga boleh dicetak, dikongsi dan digunakan dalam bengkel latihan di mana-mana sahaja ia diadakan.

Saya alu-alukan kerjasama dan bantuan tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha untuk menyiapkan buku ini. Fork dan Pull Request untuk membantu dalam kerja-kerja penulisan. Lihat fail-fail di dalam /content untuk tolong menulis.