Skip to content
Bộ gõ tiếng Việt AVIM trên Google Chrome
JavaScript HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
resource Init commit Jul 4, 2014
src Ignore readonly form fields Jan 3, 2016
test #12 Test case for uppercase() Apr 15, 2015
.gitignore #7 First version of gulp file Nov 4, 2014
.travis.yml Turn off notification travis Apr 15, 2015
LICENSE Initial commit Jul 4, 2014
README.md Rewrote readme Jun 17, 2017
gulpfile.js Demo for automation test (#11) Apr 14, 2015
package.json
test.html Refactor and fixbug Nov 8, 2014

README.md

avim-chrome Build Status

Bộ gõ tiếng Việt AVIM được tùy chỉnh cho tương thích với trình duyệt Google Chrome và Opera:

Xem thêm

  • AVIM cho Firefox tương tích với các trình duyệt Firefox và SeaMonkey, chương trình thư điện tử Thunderbird, trình soạn thảo mã Komodo, và trình soạn thảo BlueGriffon.
  • Brackets-AVIM tương thích với trình soạn thảo Brackets.
You can’t perform that action at this time.