Graphviz (WinGraphviz) Frontend
C#
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Wigraf.Setup
Wigraf.WinGraphviz
Wigraf
.gitignore
License.rtf
README.TXT
Wigraf.sln

README.TXT

= Wigraf - Graphviz (WinGraphviz) Frontend

Autor: Kamil K. Lemański

* Graphviz - http://www.graphviz.org/
* WinGraphviz - http://wingraphviz.sourceforge.net/wingraphviz/

Uwaga: Do korzystania z programu, wymagana jest instalacja programu WinGraphviz.
       WinGraphviz nie działa na komputerach x64. Wspieraną architekturą jest x86.

== Opisy

* http://kml.jogger.pl/2009/11/14/wigraf-graphviz-wingraphviz-frontend/

== Przykłady, które nie działają

http://www.graphviz.org/Gallery.php

* Genetic_Programming.gv - zmienić kometarze
* psg.gv
* sdh.gv
* softmaint.gv
* traffic_lights.gv - wyrzucić fixedsize=true
* transparency.gv
* twopi2.gv