Materiały dla nauczycieli do szkolenia z języka Python
Python HTML CSS
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Szkolenia Python 101

Niniejsze materiały to dokumentacja i kody źródłowe do szkoleń z języka Python realizowanych w ramach projektu Koduj z Klasą prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wersja HTML dokumentacji znajduje się pod adresem:

http://python101.rtfd.io

Nasze repozytorium

Zachęcamy do sklonowania tego repozytorium lokalnie:

$ git clone https://github.com/koduj-z-klasa/python101/

Można je również pobrać jako archiwum ZIP:

https://github.com/koduj-z-klasa/python101/archive/master.zip

Forum Koduj z Klasą

Zachęcamy do dyskusji i zadawania pytań na forum:

http://discourse.kodujzklasa.pl/

Linki do zapamiętania

Polecamy poniższe strony jako źródła dodatkowych materiałów dla uczestników szkoleń:

Modyfikacje i budowa dokumentacji offline

Dokumentacja szkoleń przygotowywana jest za pomocą oprogramowania Sphinx. Można je zainstalować lokalnie i wygenerować materiały w formacie html samodzielnie:

~/python101$ sudo apt install python-pip
~/python101$ sudo pip install virtualenv
~/python101$ virtualenv .pve
~/python101$ source .pve/bin/activate
(.pve) ~/python101$ pip install sphinx sphinx-rtd-theme

Po instalacji w folderze dokumentacji wydajemy polecenie:

(.pve) ~/python101/docs$ make html

Autorzy