Skip to content

koduj-z-klasa/python101

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia Python 101

Niniejsze materiały to dokumentacja i kody źródłowe do szkoleń z języka Python realizowanych w ramach projektu Koduj z Klasą prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wersja HTML dokumentacji znajduje się pod adresem:

http://python101.rtfd.io

Nasze repozytorium

Zachęcamy do sklonowania tego repozytorium lokalnie:

$ git clone https://github.com/koduj-z-klasa/python101/

Można je również pobrać jako archiwum ZIP:

https://github.com/koduj-z-klasa/python101/archive/master.zip

Forum Koduj z Klasą

Zachęcamy do dyskusji i zadawania pytań na forum:

http://forum.pspo.edu.pl/

Linki do zapamiętania

Polecamy poniższe strony jako źródła dodatkowych materiałów dla uczestników szkoleń:

Modyfikacje i budowa dokumentacji offline

Dokumentacja szkoleń przygotowywana jest za pomocą oprogramowania Sphinx. Można je zainstalować lokalnie i wygenerować materiały w formacie html samodzielnie:

~/python101$ sudo apt install python-pip
~/python101$ sudo pip install virtualenv
~/python101$ virtualenv .pve
~/python101$ source .pve/bin/activate
(.pve) ~/python101$ pip install sphinx sphinx-rtd-theme

Po instalacji w folderze dokumentacji wydajemy polecenie:

(.pve) ~/python101/docs$ make html

Autorzy

About

Materiały dla nauczycieli do szkolenia z języka Python

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published