Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
272 lines (182 sloc) 9.38 KB

Quiz

Realizacja aplikacji internetowej Quiz w oparciu o :term:`framework` Flask 0.12.x. Na stronie wyświetlamy pytania, użytkownik zaznacza poprawne odpowiedzi, przesyła je na serwer i otrzymuje informację o wynikach.

Projekt i aplikacja

W katalogu użytkownika tworzymy nowy katalog aplikacji o nazwie :file:`quiz`:

Terminal nr
~$ mkdir quiz; cd quiz;

Utworzymy szkielet aplikacji Flask, co pozwoli na uruchomienie testowego serwera www, umożliwiającego wygodne rozwijanie kodu. W nowym pliku o nazwie :file:`quiz.py` wpisujemy poniższy kod i zapisujemy w katalogu aplikacji.

Kod nr
.. literalinclude:: quiz1.py
  :linenos:

Serwer uruchamiamy komendą:

Terminal nr
~/quiz$ python3 quiz.py
img/serwer.jpg

Domyślnie serwer uruchamia się pod adresem http://127.0.0.1:5000. Po wpisaniu go do przeglądarki internetowej otrzymamy :term:`kod odpowiedzi HTTP` 404, tj. błąd "nie znaleziono", co wynika z faktu, że nasza aplikacja nie ma jeszcze zdefiniowanego żadnego widoku dla tego adresu.

img/quiz1.png

Tip

Działanie serwera w terminalu zatrzymujemy skrótem CTRL+C.

Strona główna

Jeżeli chcemy, aby nasza aplikacja zwracała użytkownikowi jakieś strony www, tworzymy tzw. :term:`widok`. Jest to funkcja Pythona powiązana z określonymi adresami URL za pomocą tzw. dekoratorów. Widoki pozwalają nam obsługiwać podstawowe żądania protokołu :term:`HTTP`, czyli: :term:`GET`, wysyłane przez przeglądarkę, kiedy użytkownik chce zobaczyć stronę, i :term:`POST`, kiedy użytkownik przesyła dane na serwer za pomocą formularza.

W odpowiedzi aplikacja może odsyłać różne dane. Najczęściej będą to znaczniki :term:`HTML` oraz treści, np. wyniki quizu. Flask ułatwia tworzenie takich dokumentów za pomocą szablonów.

W pliku :file:`quiz.py` umieszczamy kod:

Kod nr
.. literalinclude:: quiz2.py
  :linenos:
  :emphasize-lines: 9-11

Widok (czyli funkcja) index() powiązany jest z adresem głównym (/) za pomocą dekoratora @app.route('/'). Funkcja zostanie wykonana w odpowiedzi na żądanie GET wysłane przez przeglądarkę po wpisaniu i zatwierdzeniu przez użytkownika adresu serwera.

Najprostszą odpowiedzią jest zwrócenie jakiegoś tekstu: return 'Cześć, tu Python!'.

img/quiz2.png

Zazwyczaj będziemy prezentować bardziej skomplikowane dane, w dodatku sformatowane wizualnie. Potrzebujemy szablonów. Będziemy je zapisywać w katalogu :file:`quiz/templates`, który utworzymy np. poleceniem:

Terminal nr
~/quiz$ mkdir templates

Następnie w nowym pliku :file:`templates/index.html` umieszczamy kod:

Plik index.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/index3.html
  :linenos:

Na koniec modyfikujemy funkcję index() w pliku :file:`quiz.py`:

Kod nr
.. literalinclude:: quiz3.py
  :linenos:
  :emphasize-lines: 5, 13

Do renderowania szablonu (zob: :term:`renderowanie szablonu`) używamy funkcji render_template('index.html'), która jako argument przyjmuje nazwę pliku szablonu. Pod adresem http://127.0.0.1:5000 strony głównej, zobaczymy dokument HTML:

img/quiz3.png

Pytania i odpowiedzi

Dane aplikacji, a więc pytania i odpowiedzi, umieścimy w liście DANE w postaci słowników zawierających: treść pytania, listę możliwych odpowiedzi oraz poprawną odpowiedź.

Modyfikujemy plik :file:`quiz.py`. Podany kod wstawiamy po inicjacji zmiennej app, ale przed dekoratorem widoku index():

Kod nr
.. literalinclude:: quiz4.py
  :linenos:
  :emphasize-lines: 9-27, 33

W konfiguracji aplikacji dodaliśmy sekretny klucz, wykorzystywany podczas korzystania z sesji (zob :term:`sesja`).

Dane aplikacji

Każda aplikacja korzysta z jakiegoś źródła danych. W najprostszym przypadku dane zawarte są w samej aplikacji. Dodaliśmy więc listę słowników DANE, którą przekazujemy dalej jako drugi argument do funkcji render_template(). Dzięki temu będziemy mogli odczytać je w szablonie w zmiennej pytania.

Do szablonu :file:`index.html` wstawiamy poniższy kod po nagłówku <h1>.

Plik index.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/index4.html
  :linenos:
  :lines: 9-33

Znaczniki HTML w powyższym kodzie tworzą formularz (<form>). Natomiast tagi, czyli polecenia dostępne w szablonach, pozwalają wypełnić go danymi.

 • {% instrukcja %} – tak wstawiamy instrukcje sterujące;
 • {{ zmienna }} – tak wstawiamy wartości zmiennych przekazanych do szablonu.

Z przekazanej do szablonu listy pytań, czyli ze zmiennej pytania odczytujemy w pętli {% for p in pytania %} kolejne słowniki; dalej tworzymy elementy formularza, czyli wyświetlamy treść pytania {{ p.pytanie }}, a w kolejnej pętli {% for o in p.odpowiedz %} odpowiedzi w postaci grupy opcji typu radio.

Każda grupa odpowiedzi nazywana jest dla odróżnienia numerem pytania liczonym od 0. Odpowiednią zmienną ustawiamy w instrukcji {% set pnr = loop.index0 %}, a używamy w postaci name="{{ pnr }}". Dzięki temu przyporządkujemy przesłane odpowiedzi do kolejnych pytań podczas ich sprawdzania.

Po ponownym uruchomieniu serwera powinniśmy otrzymać następującą stronę internetową:

img/quiz4.png

Oceniamy odpowiedzi

Mechanizm sprawdzana liczby poprawnych odpowiedzi umieścimy w funkcji index(). Na początku pliku :file:`quiz.py` dodajemy potrzebne importy:

Kod nr
.. literalinclude:: quiz5.py
  :linenos:
  :lineno-start: 6
  :lines: 6

– i uzupełniamy kod funkcji index():

Kod nr
.. literalinclude:: quiz5.py
  :linenos:
  :lineno-start: 30
  :lines: 30-45

 • methods=['GET', 'POST'] – lista zawiera obsługiwane typy żądań, chcemy obsługiwać zarówno żądania :term:`GET` (odesłanie żądanej strony), jak i :term:`POST` (ocena przesłanych odpowiedzi i odesłanie wyniku);
 • if request.method == 'POST': – instrukcja warunkowa, która wykrywa żądania POST i wykonuje blok kodu zliczający poprawne odpowiedzi;
 • odpowiedzi = request.form – przesyłane dane z formularza pobieramy z obiektu request i zapisujemy w zmiennej odpowiedzi;
 • for pnr, odp in odpowiedzi.items() – w pętli odczytujemy kolejne pary danych, czyli numer pytania i udzieloną odpowiedź;
 • if odp == DANE[int(pnr)]['odpok']: – sprawdzamy, czy nadesłana odpowiedź jest zgodna z poprawną, którą wydobywamy z listy pytań.

Zwróćmy uwagę, że wartości zmiennej pnr, czyli numery pytań liczone od zera, ustaliliśmy wcześniej w szablonie.

Jeżeli nadesłana odpowiedź jest poprawna, doliczamy punkt (punkty += 1). Informacje o wyniku przekazujemy użytkownikowi za pomocą funkcji flash(), która korzysta z tzw. sesji HTTP (wykorzystującej SECRET_KEY), czyli mechanizmu pozwalającego na rozróżnianie żądań przychodzących w tym samym czasie od różnych użytkowników.

W szablonie :file:`index.html` między znacznikami <h1> i <form> wstawiamy instrukcje wyświetlające wynik:

Plik index.html. Kod nr
.. literalinclude:: templates/index5.html
  :linenos:
  :lineno-start: 9
  :lines: 9-14

Po uruchomieniu aplikacji, zaznaczeniu odpowiedzi i ich przesłaniu otrzymujemy ocenę.

img/quiz5.png

Materiały

Źródła: