Skip to content
Permalink
Browse files

tą instalację -> tę instalację / (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/t…

  • Loading branch information
wojtekidd authored and k8s-ci-robot committed Jan 25, 2020
1 parent 2d410f3 commit 3b4aefa8e4f8cfed000a0f76582a4a8df54ed032
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
@@ -27,7 +27,7 @@ <h2>Podstawy Kubernetes</h2>
<p>Nauczysz się, jak:</p>
<ul>
<li>Zainstalować skonteneryzowaną aplikację na klastrze.</li>
<li>Wyskalować instalację.</li>
<li>Wyskalować instalację.</li>
<li>Zaktualizować aplikację do nowej wersji.</li>
<li>Rozwiązywać problemy z aplikacją.</li>
</ul>

0 comments on commit 3b4aefa

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.