Skip to content
Parser obchodného registra SR
PHP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Latest commit bfe8301 Nov 9, 2019

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ConnectorOrsr.php sync release version Nov 9, 2019
composer.json Removed redundant variables, added composer support Sep 12, 2018
readme.md sync release version Nov 9, 2019

readme.md

Parser obchodného registra SR

Disclaimer / Prehlásenie:

Kód poskytnutý je bez záruky a môže kedykoľvek prestať fungovať. Jeho funkčnosť je striktne naviazaná na generovanú štruktúru HTML elementov. Autor nie je povinný udržiavať kód aktuálny a funkčný, ani neposkytuje ku nemu žiadnu podporu. Kód bol sprístupnený na základe mnohých žiadostí vývojárov finančno-ekonomických aplikácií a (bohužiaľ) neschopnosti úradných inštitúcií sprístupniť oficiálny prístup do verejnej databázy subjektov pomocou štandardného API rozhrania. Autor nezodpovedá za nesprávne použitie kódu.

Licencia

Kód obsiahnutý v súbore ConnectorOrsr.php je voľne distribuovateľný a modifikovateľný na súkromné ako aj komerčné účely.

Tipy na správne použitie

 • nepreťažujte server obchodného registra ORSR - nie je známe, akú záťaž dokáže server zvládnuť. Preťažením servera znemožníte využitie služby sebe aj iným. Buďte etickí programátori.
 • neoporúčame posielať požiadavky na server častejšie ako 1x za minútu. V žiadnom prípade nerobte hromadné odoslanie požiadaviek napr. 10 požiadaviek za sekundu - nerobia to ani webboty, lebo vedia, že môžu odpáliť server a dostať IP ban.
 • cachujte odpovede (do databázy) zo servera ORSR tak, aby sa rovnaký request neopakoval aspoň 3 - 6 mesiacov. Údaje v Obchodnom registri sa menia veľmi zriedkavo. Cachovanie nie je súčasťou implementácie (ukladanie odpovedí do lokálneho súboru v debug móde nepovažujeme za cachovanie).

Inštalácia, dependencie, demo

$ composer require "lubosdz/parser-orsr" : "~1.0.0"

Použitie / API / Usage

// inicializacia API objektu
$orsr = new \lubosdz\parserOrsr\ConnectorOrsr();

Vyhľadávanie:

// vyhľadanie zoznamu subjektov podľa mena/názvu:
$list = $orsr->findByPriezviskoMeno('Novák', 'Peter');
$list = $orsr->findByObchodneMeno('Matador'); // e.g. vypis.asp?ID=1319&SID=9&P=0
$list = $orsr->findByICO('31577890'); // always max. 1 item - array(subject_name => link)

// vyhľadanie detailu subjektu podľa ID/IČO:
$detail = $orsr->getDetailById(1319, 9); // from link "vypis.asp?ID=1319&SID=9"
$detail = $orsr->getDetailByICO('31577890');

Podporné metódy:

// zapneme priamy výstup údajov do prehliadača + local file caching
$orsr->debug = true;

// nastavenie formátu výstupu
$orsr->setOutputFormat('xml'); // xml|json|empty string

Príklad odpovede:

$list = $orsr->findByObchodneMeno('Matador');

$list : array (
 'MATADOR Automotive Vráble, a.s.' => 'vypis.asp?ID=1319&SID=9&P=0',
 'MATADOR Automation, s. r. o.' => 'vypis.asp?ID=361195&SID=6&P=0',
 'MATADOR HOLDING, a.s.' => 'vypis.asp?ID=6014&SID=6&P=0',
 'MATADOR Industries, a. s.' => 'vypis.asp?ID=5962&SID=6&P=0',
 'MATADOR Tools, s. r. o.' => 'vypis.asp?ID=361231&SID=6&P=0',
 'MATADORFIX s.r.o.' => 'vypis.asp?ID=8202&SID=2&P=0',
 'MATADOR-TOYS, s. r. o.' => 'vypis.asp?ID=313211&SID=6&P=0',
)$detail = $orsr->getDetailById(1319, 9); // z linky 'vypis.asp?ID=1319&SID=9&P=0'

$detail : Array
(
	[meta] => Array
		(
			[api_version] => 1.0.5
			[sign] => 6A36A4547DBAD50692BEB0C428AB4FC8
			[server] => localhost
			[time] => 09.11.2019 09:22:58
			[sec] => 2.421
			[mb] => 0.680
		)
	[prislusny_sud] => Bratislava I
	[oddiel] => Po
	[vlozka] => 1648/B
	[typ_osoby] => pravnicka
	[hlavicka] => Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 1648/B.
	[hlavicka_kratka] => OS Bratislava I, oddiel Po, vložka 1648/B
	[obchodne_meno] => Novak company s. r. o., organizačná zložka
	[likvidacia] => nie
	[adresa] => Array
		(
			[street] => Heydukova
			[number] => 9
			[city] => Bratislava
			[zip] => 81108
		)

	[ico] => 44443536
	[den_zapisu] => 16.10.2008
	[pravna_forma] => Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
	[predmet_cinnosti] => Array
		(
			[0] => kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
			[1] => sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
			[2] => sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
		)

	[veduci_organizacnej_zlozky] => Array
		(
			[name] => Jan Novák
			[street] => Semická
			[city] => Modřany Praha
			[country] => Česká republika
			[since] => 16.10.2008
			[number] => 3292/6
			[zip] => 414300
		)

	[konanie_menom_spolocnosti] => Vedúci organizačnej zložky je oprávnený robiť právne úkony v záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky. Vedúci organizačnej zložky koná a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu organizačnej zložky pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie. Zakladateľ môže stanoviť interné pokyny, ktorými obmedzí konanie vedúceho organizačnej zložky.
	[dalsie_skutocnosti] => Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou o založení organizačnej zložky vo forme notárskej zápisnice N 229/2008, Nz 41147/2008 zo dňa 1.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
	[datum_aktualizacie] => 07.11.2019
	[datum_vypisu] => 09.11.2019
)

Príklad implementácie (MVC framework, e.g. Yii)

OrsrController:

<?php
use lubosdz\parserOrsr\ConnectorOrsr;

public function actionFindDetailByIco()
{
	$ico = empty($_GET['ico']) ? '' : htmlspecialchars(trim($_GET['ico']));
	$out = [];

	$connector = new ConnectorOrsr();
	$results = $connector->getDetailByICO($ico);

	return $this->asJson($out);
}

public function actionFindListByCompanyName()
{
	$term = empty($_GET['term']) ? '' : htmlspecialchars(trim($_GET['term']));
	$out = [];

	$connector = new ConnectorOrsr();
	$results = $connector->findByObchodneMeno($term);

	if($results && is_array($results)){
		foreach($results as $name => $link){
			$out[] = [
				'label' => $name,
				'value' => $link,
			];
		}
	}

	return $this->asJson($out);
}

public function actionCompanyDetail()
{
	$link = empty($_GET['h']) ? '' : htmlspecialchars($_GET['h']);
	$out = [];

	if($link){
		$connector = new ConnectorOrsr();
		$out = $connector->getDetailByPartialLink($link);
	}

	return $this->asJson($out);
}

View:

<input type="text" id="company_ico" maxlength="8" />

<script type="text/javascript">

$("#company_ico").on("keyup", function(){
	var me = $(this), ico = $.trim(me.val()),
	if(8 === ico.length){
		if(!/^([\d])+$/.test(ico)){
			alert("Zadajte len číslice 0-9.");
		}else{
			$.ajax({
				url: "/orsr/find-detail-by-ico",
				data: {ico: ico},
				success: function (response) {
					if(response.ico != undefined && response.ico){
						console.log(response);
					}else{
						alert("No records found.");
					}
				}
			})
		}
	}
});

</script>

Changelog

 • 1.0.5 - [09.11.2019] Revert support for option uplny/ciastocny vypis. Extract Miesto podnikania, Veduci org. zlozky. Fixed parsing countries for foreigners. Updated docs.
 • 1.0.4 - [08.11.2019] Added option uplny/ciastocny vypis. Extract additional attributes (den vymazu, dovod vymazu, zastupovanie), fix multiple company names & address without street (only city).
 • 1.0.3 - [02.09.2019] Added method findByICO, code cleanup & formatting
 • 1.0.2 - [14.05.2019] fixed PCRE unicode handling in different environments
 • 1.0.1 - [11.03.2019] fixed bug PHP7+ compatability
 • 1.0.0 - [12.09.2018] initial release
You can’t perform that action at this time.