Skip to content
Permalink
Browse files

Update captcha_recaptcha.php

  • Loading branch information...
madu696 committed Dec 17, 2017
1 parent 203b69f commit 75cfe083454bdbd19f6e90df91b4a068d9c012a6
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 language/pl/captcha_recaptcha.php
@@ -41,13 +41,13 @@
'RECAPTCHA_LANG' => 'pl',
'RECAPTCHA_NOT_AVAILABLE' => 'Aby używać reCAPTCHY, musisz utworzyć konto na <a href="http://www.google.com/recaptcha">www.google.com/recaptcha</a>.',
'CAPTCHA_RECAPTCHA' => 'reCAPTCHA',
'RECAPTCHA_INCORRECT' => 'Zabezpiecznie reCAPTCHA jest nierozwiązane.',
'RECAPTCHA_INCORRECT' => 'Rozwiąż zabezpieczenie reCAPTCHA.',
'RECAPTCHA_PUBLIC' => 'Klucz publiczny reCAPTCHA',
'RECAPTCHA_PUBLIC_EXPLAIN' => 'Twój klucz publiczny reCAPTCHA. Klucze można otrzymać na witrynie <a href="http://www.google.com/recaptcha">www.google.com/recaptcha</a>.',
'RECAPTCHA_PRIVATE' => 'Klucz prywatny reCAPTCHA',
'RECAPTCHA_PRIVATE_EXPLAIN' => 'Twój klucz prywatny reCAPTCHA. Klucze można otrzymać na witrynie <a href="http://www.google.com/recaptcha">www.google.com/recaptcha</a>.',
'RECAPTCHA_EXPLAIN' => 'Rozwiąż zabezpieczenie reCAPTCHA, aby się zarejestrować.',
'RECAPTCHA_EXPLAIN' => 'Rozwiąż zabezpieczenie reCAPTCHA.',
'RECAPTCHA_SOCKET_ERROR' => 'Wystąpił problem z połączeniem się z usługą reCAPTCHA. Spróbuj ponownie za chwilę.',
));

0 comments on commit 75cfe08

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.