Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

35 lines (27 sloc) 0.776 kB
LaoWaiHua
======
A "Lorem Ipsum" generator for Chinese (simplified)
taken from the tongue-twister
一位爷爷他姓顾,
上街打醋又买布。
买了布,打了醋,
回头看见鹰抓兔。
放下布,搁下醋,
上前去追鹰和兔,
飞了鹰,跑了兔。
打翻醋,醋湿布
yi wei ye ye ta xing gu
shang jie da cu you mai bu
mai le bu, da le cu
hui tou kan jian ying zhuan tu
fang xia bu, ge xia cu
shang qian qu zhui ying he tu
fei le ying, pao le tu
da fan cu, cu shi bu.
Example
======
>> require 'laowaihua'
>> LaoWaiHua(25)
=> "一位爷爷他姓顾,上街打醋又买布。买了布,打了醋,回"
>> LaoWaiHua.random(20)
=> "跑抓跑,姓打,追顾布顾,位翻。上兔醋顾。"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.