ELTE IK TDK-dolgozat sablon.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
chapters
images
.gitignore
LICENSE
README.md
elteiktdk.cls
tdk.bib
tdk.pdf
tdk.tex

README.md

ELTE IK TDK-dolgozat sablon

A tdk.tex és a belőle előálló tdk.pdf szolgál kiindulási példaként. A sablon alkalmazza a TDK-dolgozatokra vonatkozó formai előírásokat, valamint elkészíti a megadott metaadatok alapján a fedő- és a címlapot. A formai megkötések az ELTE Informatikai Karán, valamint az OTDK Informatika Tudományi Szekcióban megszokottak, de általánosan (szükség esetén megfelelő módosításokkal) alkalmazható más szekciók és más egyetemek TDK dolgozataihoz is.

A sablon alapértelmezetten a javasolt egy oldalas nyomtatásra konfigurált, de előkészítetten (kikommentelve) tartalmazza a két oldalas nyomtatáshoz szükséges beállításokat. A sablon magyar és angol nyelvű dokumentumok elkészítését támogatja (ld. \documentlang).

Fontosabb kiegészítő csomagok

Képkezelés:

Táblázatkezelés:

  • Oszlopok és sorok egyesítése: multirow
  • Tördelhető táblázat: lontable
  • Cellatartalom vertikális igazítása: array

Felsorolások:

  • Szoros térközű felsorolások: paralist

Egyebek:

Tételszerű bekezdések

  • definition: Definíció
  • theorem: Tétel
  • remark: Emlékeztető
  • note: Megjegyzés