Сайт на кампанията "Бъдещето е код" - турне на ентусиасти, работещи в IT-сферата из училища в страната, с цел популяризиране на програмирането.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
log
public
test
vendor/assets
.env.example
.gitignore
.ruby-version
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.txt
Procfile
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Бъдещето е код

Сайт на кампанията "Бъдещето е код", популяризираща ползите от умението да се програмира и да се борави с технологии.

Технически особености

Сайтът е Ruby on Rails приложение. Използва PostgreSQL за база данни. Задвижва се на Heroku.

Локална инсталация

Предварителни изисквания

  1. Необходимо е да имате инсталиран Ruby интерпретатор. Тук има инструкции как.
  2. Инсталирайте си Bundler: gem install bundler.
  3. Трябва да имате достъп до PostgreSQL база данни и потребител с права да създава бази данни.

Инсталация

  1. Клонирайте си хранилището на проекта.
  2. Влезте в папката на проекта и инсталирайте зависимостите му с bundle install.
  3. Копирайте config/database.yml.example в config/database.yml и го редактирайте с данни за достъп до вашата PostgreSQL инсталация.
  4. Копирайте .env.example в .env и го редактирайте, за да съдържа коректните данни.
  5. Изпълнете bin/rake db:setup за да създадете база данни с необходимите таблици.
  6. Стартирайте bin/rails server от директорията на проекта.

На този етап би трябвало да имате работеща локална версия на адрес localhost:3000.

На localhost:3000/admin има административен интерфейс. Потребителското име е admin@example.com, а паролата password.

Лиценз

Кодът на това приложение се разпространява под MIT лиценз.