Skip to content

Сайт на кампанията "Бъдещето е код" - турне на ентусиасти, работещи в IT-сферата из училища в страната, с цел популяризиране на програмирането.

License

mitio/futureiscode

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бъдещето е код

Сайт на кампанията "Бъдещето е код", популяризираща ползите от умението да се програмира и да се борави с технологии.

Технически особености

Сайтът е Ruby on Rails приложение. Използва PostgreSQL за база данни.

Локална инсталация

Предварителни изисквания

  1. Необходимо е да имате инсталиран Ruby интерпретатор. Тук има инструкции как.
  2. Инсталирайте си Bundler: gem install bundler.
  3. Трябва да имате достъп до PostgreSQL база данни и потребител с права да създава бази данни.

Инсталация

  1. Клонирайте си хранилището на проекта.
  2. Влезте в папката на проекта и инсталирайте зависимостите му с bundle install.
  3. Копирайте .env.example в .env и го редактирайте, за да съдържа коректните данни.
  4. Изпълнете bin/rake db:setup за да създадете база данни с необходимите таблици.
  5. Стартирайте bin/rails server от директорията на проекта.

На този етап би трябвало да имате работеща локална версия на адрес localhost:3000.

На localhost:3000/admin има административен интерфейс. Потребителското име е admin@example.com, а паролата password.

Deploy

Копирайте и попълнете конфигурацията за деплой:

cp config/deploy/production.example.rb config/deploy/production.rb

След което:

bundle exec production deploy

Лиценз

Кодът на това приложение се разпространява под MIT лиценз.

About

Сайт на кампанията "Бъдещето е код" - турне на ентусиасти, работещи в IT-сферата из училища в страната, с цел популяризиране на програмирането.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published