Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11 lines (8 sloc) 0.576 kB
<P ALIGN=CENTER><B>Zelfevaluatie toevoegen</B></P>
<P>Je kunt optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die de leerling
moet beoordelen. Dit houdt in dat wanneer het aantal beoordelers op 5 wordt gezet, dan zal
elke beoordeler 6 taken moeten beoordelen. Eén van die 6 is zijn eigen werk.
<P>Als het aantal beoordelers op nul wordt gezet en de optie zelfevaluatie op ja, dan wordt de opdracht
een zelfevaluatie-opdracht. Hierin kan de beoordeling van de leraar al dan niet in rekening worden gebracht,
als je deze optie al dan niet inschakeld.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.