Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (10 sloc) 0.806 kb
<p align=""center""><b>Verberg de cijfers tot na de bevestiging</b></p>
<p>Deze optie kan gebruikt worden in een workshop waar er een akkoord moet zijn tussen de leerlingen
over elke beoordeling. Met de standaardinstelling worden de cijfers en de opmerkingen getoond aan de leerling
van wie het werk geëvalueerd wordt. Dit kan tot meer discussies leiden dan wanneer de optie is ingeschakeld
en de evaluaties getoond worden zonder cijfers.</p>
<p>Als de optie om de cijfers tijdens de evaluatie te verbergen gekozen wordt, dan worden te cijfers onthuld als
er een akkoord bereikt wordt. Dit akkoord wordt natuurlijk uitsluitend op basis van de opmerkingen bereikt. Als
deze opmerkingen niet overeenkomen met de cijfers, dan kan de leerling van wie het werk beoordeeld wordt beroep doen
op de leraar.
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.