Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3 lines (3 sloc) 224 Bytes
<p align="center"><b>Keuse Vrae</b></p>
<p>Spesifiseer hier die opsies waarvan lesers kan kies.</p>
<p>Jy kan enige hoeveelheid van die opsies kies: dit is nie nodig om al 6 opsies in te vul nie, party kan oopgelos word.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.