Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
67 lines (63 sloc) 4.88 KB
<?PHP // $Id$
// resource.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addresource'] = 'Afegeix un recurs';
$string['chooseafile'] = 'Trieu o pengeu un fitxer';
$string['configdefaulturl'] = 'Aquest valor s\'utilitza per omplir per defecte el camp URL quan s\'està creant un nou recurs basat en URL.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, tots els recursos externs (pàgines web, fitxers HTML penjats) seran processats pels filtres definits en aquest lloc (p. e. s\'hi podran afegir enllaços automàtics a un glossari). Activar aquesta opció pot alentir significativament les pàgines dels cursos; utilitzeu-la amb precaució i només si realment la necessiteu.';
$string['configframesize'] = 'Quan una pàgina web o un fitxer penjat es visualitzen dins d\'un marc, aquest valor és la mida (en píxels) del marc superior (el que conté la navegació).';
$string['configpopup'] = 'Quan s\'està afegint un nou recurs que es pugui visualitzar en una finestra emergent, aquesta opció ha d\'estar habilitada per defecte?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte els enllaços del directori del navegador?';
$string['configpopupheight'] = 'Quina alçada han de tenir per defecte les noves finestres emergents?';
$string['configpopuplocation'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'ubicació?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra de menús?';
$string['configpopupresizable'] = 'Les finestres emergents han de ser per defecte redimensionables?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Les finestres emergents han de permetre per defecte el desplaçament?';
$string['configpopupstatus'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'estat?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'eines?';
$string['configpopupwidth'] = 'Quina amplada han de tenir per defecte les noves finestres emergents?';
$string['configwebsearch'] = 'Quan s\'està afegint un URL com a pàgina web o com a enllaç web, aquesta ubicació s\'ofereix a l\'usuari per ajudar-lo a cerca l\'URL que desitgi.';
$string['directlink'] = 'Enllaç directe a aquest fitxer';
$string['directoryinfo'] = 'Es visualitzaran tots els fitxers del directori escollit.';
$string['editingaresource'] = 'S\'està editant un recurs';
$string['example'] = 'Exemple';
$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Ha sorgit un error quan s\'intentava recuperar la pàgina web (probablement l\'URL és erroni).';
$string['fetcherror'] = 'Ha sorgit un error quan s\'intentava recuperar la pàgina web.';
$string['fetchservererror'] = 'Ha sorgit un error quan s\'intentava recuperar la pàgina web (probablement un error de programa).</p>';
$string['filename'] = 'Nom del fitxer';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics a recursos';
$string['fulltext'] = 'Text complet';
$string['htmlfragment'] = 'Fragment HTML';
$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
$string['modulename'] = 'Recurs';
$string['modulenameplural'] = 'Recursos';
$string['neverseen'] = 'Mai vist';
$string['newdirectories'] = 'Mostra els enllaços del directori del navegador';
$string['newfullscreen'] = 'Omple la pantalla completa';
$string['newheight'] = 'Alçada per defecte de la finestra (en píxels)';
$string['newlocation'] = 'Mostra la barra d\'ubicació';
$string['newmenubar'] = 'Mostra la barra de menús';
$string['newresizable'] = 'Permet redimensionar la finestra';
$string['newscrollbars'] = 'Permet el desplaçament dins de la finestra';
$string['newstatus'] = 'Mostra la barra d\'estat';
$string['newtoolbar'] = 'Mostra la barra d\'eines';
$string['newwidth'] = 'Amplada de la finestra (en píxels)';
$string['newwindow'] = 'Nova finestra';
$string['newwindowopen'] = 'Mostra el material en una nova finestra emergent';
$string['note'] = 'Nota';
$string['notefile'] = 'Per penjar més fitxers al curs (de manera que apareguin en aquesta llista) feu servir l\'<a href=$a >Gestor de fitxers</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Heu de triar un tipus. Torneu enrere i proveu una altra vegada.';
$string['popupresource'] = 'Aquest recurs ha d\'aparèixer en una finestra emergent.';
$string['popupresourcelink'] = 'Si no, feu clic aquí: $a';
$string['resourcetype'] = 'Tipus de recurs';
$string['resourcetype1'] = 'Referència';
$string['resourcetype2'] = 'Pàgina web';
$string['resourcetype3'] = 'Fitxer penjat';
$string['resourcetype4'] = 'Text';
$string['resourcetype5'] = 'Enllaç web';
$string['resourcetype6'] = 'Text HTML';
$string['resourcetype7'] = 'Programa';
$string['resourcetype8'] = 'Text wiki';
$string['resourcetype9'] = 'Directori';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.