Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

53 lines (49 sloc) 2.357 kb
<?PHP // $Id$
// scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['autocontinue'] = 'à´Ô¹Ë¹éÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['browse'] = 'Browse';
$string['browsed'] = 'Browsed';
$string['browsemode'] = 'Browse Mode';
$string['chooseapacket'] = 'àÅ×Í¡ËÃ×ÍÍѾഷ SCORM á¾ç¤à¡¨';
$string['completed'] = 'ÊÁºÙóì';
$string['configframesize'] = '¤èÒ¹Õéà»ç¹¢¹Ò´¢Í§à¿ÃÁ´éÒ¹º¹ (¾Ô¡à«Å) à»ç¹·ÕèÊÓËÃѺ navigation ã¹¢³Ð·Õè¡ÓÅѧãªéᾡࡨ scorm';
$string['configpopup'] = '¤Ø³µéͧ¡ÒáÒÃãËéáÊ´§ scorm ᾡࡨã¹Ë¹éÒ»éͺÍѾà»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéËÃ×ÍäÁè';
$string['configpopupheight'] = '¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
$string['configpopupresizable'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé˹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾà»ÅÕè¹¢¹Ò´ä´éËÃ×ÍäÁè';
$string['configpopupscrollbars'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé˹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾʡÃÍÅä´éËÃ×ÍäÁè';
$string['configpopupstatus'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé˹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾáÊ´§á¶ºÊ¶Ò¹ÐËÃ×ÍäÁè';
$string['configpopupwidth'] = '¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§¢Í§Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
$string['coursepacket'] = 'á¾ç¤à¡¨¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['coursestruct'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['datadir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ : äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ä´àä·ÍÃÕè¢éÍÁÙÅä´é';
$string['entercourse'] = 'ãÊ躷àÃÕ¹ SCORM';
$string['failed'] = 'äÁèÊÓàÃç¨';
$string['incomplete'] = 'äÁèÊÁºÙóì';
$string['mode'] = 'âËÁ´';
$string['modulename'] = 'Scorm';
$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
$string['newheight'] = '¤ÇÒÁÊÙ§·ÕèµÑé§äÇé(¾Ô¡à«Å)';
$string['newresizable'] = '˹éÒ¨ÍÊÒÁÒöà»ÅÕè¹¢¹Ò´ä´é';
$string['newscrollbars'] = '˹éÒ¨ÍÊÒÁÒöʡÃÍÅä´é';
$string['newstatus'] = 'áÊ´§á¶ºÊ¶Ò¹Ð';
$string['newwidth'] = '¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§·ÕèµÑé§äÇé (¾Ô¡à«Å)';
$string['newwindow'] = '˹éÒµèÒ§ãËÁè';
$string['newwindowopen'] = 'áÊ´§á¾¡à¡¨ scorm ã¹Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
$string['next'] = 'µèÍä»';
$string['nomanifest'] = 'äÁ辺ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
$string['noreports'] = 'äÁèÁÕÃÒ§ҹáÊ´§';
$string['normal'] = '»¡µÔ';
$string['notattempted'] = 'ÂѧäÁèä´é·Ó';
$string['packagedir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèÊÒÁÒöÊÃéҧᾡࡨä´àä·ÍÃÕè';
$string['passed'] = '¼èÒ¹';
$string['prev'] = '˹éÒ¡è͹';
$string['regular'] = 'Regular Manifest';
$string['report'] = 'ÃÒ§ҹ';
$string['review'] = 'ÃÕÇÔÇ';
$string['scoes'] = '¤Ðá¹¹';
$string['score'] = '¤Ðá¹¹';
$string['trackingloose'] = '¤Óàµ×͹ ¢éÍÁÙŢͧᾤࡨ SCORM ÍÒ¨¨ÐÍÒ¨ä´é';
$string['validateascorm'] = 'Validate a SCORM package';
$string['validation'] = 'Validation result';
$string['viewallreports'] = '´ÙÃÒ§ҹ¢Í§ $a ¤ÃÑé§';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.