Permalink
Browse files

adding block_glossary_random.php

  • Loading branch information...
1 parent 6c20ab8 commit 00cd94ab062a60cac609157dd7d96519af6edc53 rcantada committed May 4, 2005
Showing with 27 additions and 0 deletions.
  1. +27 −0 lang/tl/block_glossary_random.php
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['addentry'] = 'Idagdag ang inyong mga paboritong sipi!';
+$string['askaddentry'] = 'Kapag nakakapagdagdag ang mga user ng entry sa talahulugan, ipakita ang tekstong ito na may link';
+$string['askinvisible'] = 'Kapag hindi ma-edit o matingnan ng mga user ang talahulugan, ipakita ang tekstong ito (nang walang link)';
+$string['askviewglossary'] = 'Kapag ang natitingnan ng mga user ang talahulugan pero hindi sila makapagdagdag ng entry, ipakita ang tekstong ito na may link';
+$string['blockname'] = 'Random na Entry sa Talahulugan';
+$string['intro'] = 'Tiyakin ninyo na mayroon kayong kahit isa man lamang na talahulugan na may isa man lamang na entry, na idinagdag sa kursong ito. Pagkatapos ay maiaadjust ninyo ang sumusunod na kaayusan';
+$string['invisible'] = '(ipagpapatuloy)';
+$string['lastmodified'] = 'Huling entry na binago';
+$string['nextone'] = 'Susunod na entry';
+$string['noentriesyet'] = 'Wala pang entry sa piniling talahulugan.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Paki-ayos ang block na ito sa pamamagitan ng edit na icon.';
+$string['notyetglossary'] = 'Kailangan mo ng kahit isa man lamang na talahulugan na pagpipilian.';
+$string['random'] = 'Random na entry';
+$string['refresh'] = 'Mga araw bago piliin ang isang bagong entry';
+$string['select_glossary'] = 'Kunin ang mga entry mula sa talahulugang ito';
+$string['showconcept'] = 'Ipakita ang konsepto (heading) para sa bawat entry';
+$string['title'] = 'Pamagat';
+$string['type'] = 'Kung paano pinipili ang isang bagong entry';
+$string['typehelp'] = '<b>Huling entry na binago</b>ay palaging magpapakita ng huling entry na binago, at<b>Random na entry</b>ay pipili ng bago nang random. Ang opsiyon na <b>Susunod na entry</b> ay iikot sa mga entry nang sunod-sunod. Ang huling opsiyon ay kapakipakinabang kapag ang bilang ng mga araw ay pinilì rin, na magpapahintulot sa iyong gumawa ng isang <i>Sipi ng linggo</i> o isang <i>Tip sa araw na ito</i> na makikita ng lahat.';
+$string['viewglossary'] = 'Marami pang sipi...';
+$string['whichfooter'] = 'Maipapakita mo ang mga link para sa mga aksiyon ng talahulugan na nakaugnay sa block na ito. Ang block ay magpapakita lamang ng link para sa mga aksiyon na buhay sa talahulugang iyon.';
+
+?>

0 comments on commit 00cd94a

Please sign in to comment.