Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 4562cbc commit 0ac386ff7f8f369461b4e4c0510fc482f5d70f83 koenr committed Oct 5, 2004
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opdrachten</B></P>
+<p align="center"><b>Opdrachten</b></p>
-<P>Er zijn twee verschillende soorten opdrachten.</P>
+<p>Er zijn twee verschillende soorten opdrachten.</p>
-<P><B>Offline activiteit</B> - deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden.
+<p><b>Offline activiteit</b> - deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden.
De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraren kunnen echter wel
-cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.
+cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.</p>
-<P><B>Upload een bestand</B> - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een
+<p><b>Upload een bestand</b> - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een
Word-document zijn, een afbeelding,een hele website in een zip-bestand. Leraren kunnen de
-inzendingen online beoordelen.
+inzendingen online beoordelen.</p>
@@ -1,5 +1 @@
-<p>Opdrachten</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Type opdracht</a>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Nog een keer insturen</a>
-</ul>
+<p>Opdrachten</p><ul> <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Type opdracht</a> </li> <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Nog een keer insturen</a> </li></ul>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Opdrachten</B></P>
-<UL>
-<P>Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te aan te geven
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Opdrachten</b></p>
+<ul>
+<p>Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te aan te geven
waarin leerlingen digitale bestanden (van elk formaat) moeten maken en inleveren
door het up te loaden naar de server. Voorbeelden van opdrachten zijn essays, projecten,
- verslagen en dergelijke. Deze module heeft de mogelijkheid tot beoordelingen (d.m.v. schalen).</P>
-</UL>
+ verslagen en dergelijke. Deze module heeft de mogelijkheid tot beoordelingen (d.m.v. schalen).</p>
+</ul>
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Meerdere malen insturen toestaan</B></P>
+<p align="center"><b>Meerdere malen insturen toestaan</b></p>
-<P>Standaard kunnen leerlingen hun opdracht niet meer opnieuw insturen als de leraar ze al beoordeeld heeft</P>
+<p>Standaard kunnen leerlingen hun opdracht niet meer opnieuw insturen als de leraar ze al beoordeeld heeft</p>
-<P>Als je deze optie inschakelt, kunnen leerlingen hun opdracht opnieuw insturen nadat ze al beoordeeld is (zodat je
+<p>Als je deze optie inschakelt, kunnen leerlingen hun opdracht opnieuw insturen nadat ze al beoordeeld is (zodat je
ze kunt herbeoordelen). Dit kan nuttig zijn wanneer leraren hun leerlingen willen aanmoedigen om beter werk te leveren
-in een iteratief proces.</P>
+in een iteratief proces.</p>
-<P>Deze optie is natuurlijk niet relevant voor offline opdrachten.</P>
+<p>Deze optie is natuurlijk niet relevant voor offline opdrachten.</p>

0 comments on commit 0ac386f

Please sign in to comment.