Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 0ba9f5a5e9faa91ba7382156c3d9e1024848782f 1 parent 929c26c
AMOS bot authored
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0  install/lang/fi/install.php
2  install/lang/fi/install.php
View
@@ -34,6 +34,8 @@
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Tätä kieltä käytetään sivuston oletuskielenä. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['databasehost'] = 'Tietokannan isäntä';
+$string['databasename'] = 'Tietokannan nimi';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dirroot'] = 'Moodle-hakemisto';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.