Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 1aff7bb commit 208f49e230ac9d49315ebbf158681d941a218a43 AMOS bot committed
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −2  install/lang/he/install.php
  2. +1 −0  install/lang/pl/install.php
View
3  install/lang/he/install.php
@@ -89,8 +89,7 @@
(במקרים של גרסת 5.0.x תוכל גם לרדת בגירסה ל- 4.4.x)
</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'הינך רואה את עמוד זה מפני שהתקנת והפעלת בהלכה את <strong> $a-packname {$a->packversion}
-</strong>
+$string['welcomep20'] = 'הינך רואה את עמוד זה מפני שהתקנת והפעלת בהלכה את <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>
חבילה במחשבך. ברכותינו!';
$string['welcomep30'] = 'גירסת <strong>{$a->installername}</strong> כוללת את היישומים ליצור סביבה אשר בה <strong> Moodle </strong>
יפעל דהיינו:';
View
1  install/lang/pl/install.php
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
+$string['environmentsub2'] = 'Każde wydanie Moodle ma pewne minimalne wymagania wersji PHP i pewną liczbę obowiązkowych rozszerzeń PHP. Pełna kontrola środowiska odbywa się przed każdą instalacją i aktualizacją. Prosimy o kontakt z administratorem serwera, jeśli nie wiesz jak zainstalować nową wersję lub włączyć rozszerzenie PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
$string['installation'] = 'Instalacja';
$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';

0 comments on commit 208f49e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.