Permalink
Browse files

Modified some phrases

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed May 31, 2005
1 parent 18c89ac commit 39af95e428a14f73c662cdfc2f5eb46c570f0abb
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/vi_utf8/glossary.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['areyousureexport'] = 'Bạn có chắc chắn muốn xuất mục nhập này ';
$string['ascending'] = '(Tăng dần )';
$string['attachment'] = 'Phần đính kèm';
-$string['authorview'] = 'Biên soạn bởi tác giả';
+$string['authorview'] = 'Duyệt theo tác giả';
$string['back'] = 'Quay lại';
$string['cantinsertcat'] = 'Không thể chèn vào danh mục ';
$string['cantinsertrec'] = 'Không thể chèn vào bản ghi';
@@ -27,7 +27,7 @@
$string['categories'] = 'Các danh mục';
$string['category'] = 'Danh mục';
$string['categorydeleted'] = 'Danh mục bị xoá';
-$string['categoryview'] = 'Duyệt qua danh mục';
+$string['categoryview'] = 'Duyệt theo danh mục';
$string['cnfallowcomments'] = 'Định nghĩa xem một bảng chú giải sẽ chấp nhận các lời bình luận theo mặc định hay không ';
$string['cnfallowdupentries'] = ' Định nghĩa xem một bảng chú giải có nên cho phép các mục kép theo mặc định hay không ';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Định nghĩa trạng thái chấp nhận theo một mục được gửi bởi một sinh viên ';
@@ -51,7 +51,7 @@
$string['concepts'] = 'Các khái niệm ';
$string['configenablerssfeeds'] = 'This switch will enable the possibility of RSS feeds for all glosaries. You will still need to turn feeds on manually in the settings for each glossary.';
$string['currentglossary'] = 'Bảng chú giải thuật ngữ hiện tại ';
-$string['dateview'] = 'Duyệt qua ngày ';
+$string['dateview'] = 'Duyệt theo ngày ';
$string['defaultapproval'] = 'Được chấp nhận bởi giá trị mặc định ';
$string['definition'] = 'Định nghĩa ';
$string['definitions'] = ' Các định nghĩa ';
@@ -90,7 +90,7 @@
$string['entryusedynalink'] = 'Mục này nên được tự động liên kết ';
$string['explainaddentry'] = ' Thêm một mục mới vào bảng chú giải hiện hành.<br />Khái niệm và định nghĩa là các trường bắt buộc.';
$string['explainall'] = ' Đưa ra tất cả các mục trên một trang ';
-$string['explainalphabet'] = ' Duyệt bảng chú giải thuật ngữ sử dụng chỉ số này';
+$string['explainalphabet'] = ' Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái';
$string['explainexport'] = 'Một file vừa được tạo ra .<br /> Tải nó xuống và giữ nó cẩn thận. Bạn có thể nhập nó bất kỳ thời gian nào bạn muốn trong cua học này hay cua học khác.';
$string['explainimport'] = 'Bạn phải chỉ ra file để nhập và định nghĩa tiêu chuẩn của quy trình .<p>Đệ trình yêu cầu của bạn và xem lại kết quả .</p>';
$string['explainspecial'] = ' Các mục trưng bày đó không bắt đầu với một chữ cái ';

0 comments on commit 39af95e

Please sign in to comment.