Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent d5a55d2 commit 4dfdf6bc6bfde263abd977cb2fc60a9173840257 koenr committed Mar 19, 2004
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/nl/exercise.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['doubleupload'] = 'Waarschuwing: deze inzending is waarschijnlijk twee keer verzonden. Ga naar de Beheerpagina en controleer op twee inzendingen van deze gebruiker binnen een korte tijdsspanne. Verwijder één van deze inzendingen voor je verder gaat.';
$string['duedate'] = 'Inleverdatum';
$string['edit'] = 'Bewerk';
-$string['editingassessmentelements'] = 'bewerken van de elementen van de beoordeling';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Bewerken van de elementen van de beoordeling';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Weging element';
$string['entriessaved'] = 'Inzending bewaard';
@@ -51,7 +51,7 @@
$string['gradeassessment'] = 'Beoordelingscijfer';
$string['gradeforassessment'] = 'Cijfer voor de beoordeling';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Cijfer voor $a beoordeling';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Cijfer boor inzending';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Cijfer voor inzending';
$string['gradetable'] = 'Cijfertabel';
$string['gradingstrategy'] = 'Beoordelingsstrategie';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meerdere inzendingen';
@@ -154,7 +154,7 @@
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
$string['usemaximum'] = 'Gebruik het beste cijfer';
$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde cijfer';
-$string['verypoor'] = 'erg zwak';
+$string['verypoor'] = 'Erg zwak';
$string['view'] = 'Bekijk';
$string['viewassessment'] = 'Bekijk de evaluatie';
$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn al evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';

0 comments on commit 4dfdf6b

Please sign in to comment.