Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent fa54f3d commit 5818b36e6803097df9b4465522a1e40eba1e911d AMOS bot committed Jul 10, 2012
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/ca/error.php
  2. +2 −0 install/lang/ca/install.php
@@ -34,12 +34,12 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'No s\'ha pogut baixar el fitxer zip';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'No s\'ha pogut trobar un component';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'No s\'ha pogut trobar el component';
$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer md5';
$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer zip';
$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
$string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació "{$a->dest}" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';
@@ -34,6 +34,8 @@
$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma NOMÉS per a la instal·lació. En una pantalla posterior podreu triar idiomes per al lloc i per als usuaris.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir dmin/cli/install_database.php si voleu instal·lar aquest lloc web.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar aquest lloc web.';
$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
$string['dataroot'] = 'Directori de dades';

0 comments on commit 5818b36

Please sign in to comment.