Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 4f36324 commit 5823344462de10f99002c488d920ec64e793326f AMOS bot committed Aug 18, 2011
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 install/lang/cs/error.php
View
@@ -29,16 +29,16 @@
*/
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola staženého souboru dopadla negativně';
-$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Selhala kontrola staženého souboru';
+$string['invalidmd5'] = 'Ověření selhalo - zkuste to znovu';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
$string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ručně, překopírovat jej do "{$a->dest}" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
$string['wrongdestpath'] = 'Chybné cílové umístění';

0 comments on commit 5823344

Please sign in to comment.