Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090204)

  • Loading branch information...
1 parent 8788cc6 commit 6b57802ecad2869f9f7d43cc378731acc1b56247 moodlerobot committed Feb 3, 2009
Showing with 61 additions and 45 deletions.
  1. +61 −45 install/lang/sl_utf8/installer.php
View
106 install/lang/sl_utf8/installer.php
@@ -9,18 +9,18 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Določen skrbniški imenik ni pravilen';
-$string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
-$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavitev skrbniškega imenika ...';
-$string['admindirsettingsub'] = ' Le redka spletna mesta uporabljajo /admin kot poseben URL za dostop
+$string['admindirerror'] = 'Izbrana skrbniška mapa ni pravilna';
+$string['admindirname'] = 'Skrbniška mapa';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavitev skrbniške mape ...';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Le redka spletna mesta uporabljajo /admin kot poseben URL za dostop
do nadzorne plošče ali česa drugega. Žal je to v sporu s
- standardno lokacijo Moodle skrbniških stran. To lahko popravite s
- preimenovanjem skrbniškega imenika v vaši namestitvi in vstavljanjem tega
+ standardno lokacijo Moodle skrbniških strani. To lahko popravite s
+ preimenovanjem skrbniške mape v vaši namestitvi in vstavljanjem tega
novega imena tu. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
To bo popravilo skrbniške povezave za Moodle.';
$string['bypassed'] = 'Preskočeno';
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Imenika jezika ni možno ustvariti.';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni možno ustvariti.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Mape jezika ni možno ustvariti.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasne mape ni možno ustvariti.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
@@ -30,20 +30,22 @@
$string['caution'] = 'Pozor';
$string['check'] = 'Potrditev';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezika SAMO za namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike strani in uporabniške jezike.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezik za SAMO namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike učnega okolja in uporabnikov.';
$string['closewindow'] = 'Zapri to okno';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Preverjanje vaših PHP nastavitev ...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'Da bi Moodle pravilno deloval, mora vaš strežnik opraviti vse naslednje preizkuse';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Da bi Moodle pravilno deloval, mora vaš strežnik opraviti vse naslednje preizkuse.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Skripta nameščanja ni mogla samodejno ustvariti datoteke config.php, ki bi vsebovala vaše izbrane nastavitve. Verjetno v Moodle imenik ni možno zapisovanje. Ročno lahko prekopirate sledečo kodo v datoteko z imenom config.php v korenskem imeniku Moodle.';
-$string['configfilewritten'] = 'datoteka config.php je bila uspešno ustvarjena';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Skripta nameščanja ni mogla samodejno ustvariti datoteke config.php, ki bi vsebovala vaše izbrane nastavitve. Verjetno v Moodle mapo ni možno zapisovati. Ročno lahko prekopirate sledečo kodo v datoteko z imenom config.php v korensko mapo Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'Datoteka config.php je bila uspešno ustvarjena';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je dokončana';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je poskušal shraniti vašo konfiguracijo v datoteko v korenu vaše namestitve Moodle.';
$string['continue'] = 'Nadaljuj';
-$string['curlrecommended'] = 'Namestitev dodatne cURL knižnice je priporočljivo za omogočanje Moodlovih mrežnih zmogljivosti.';
+$string['ctyperecommended'] = 'Namestitev opcijskega dodatka za PHP ctype je priporočljiva za povečanje zmogljivosti portala, še posebej če vaš portal podpira nelatinske jezike.';
+$string['ctyperequired'] = 'Dodatek za PHP ctype je zahtevan v Moodle-u za namen povečanja zmogljivosti portala in možnosti večjezične podpore.';
+$string['curlrecommended'] = 'Namestitev dodatne cURL knjižnice je priporočljiva za omogočanje Moodlovih mrežnih zmogljivosti.';
$string['customcheck'] = 'Ostala preverjanja';
$string['database'] = 'Podatkovna zbirka';
-$string['databasecreationsettingshead'] = ' Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovno zbirko bo samodejno ustvaril namestitveni program
s spodaj določenimi nastavitvami.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> določeno \"mysql\" s strani namestitvenega programa<br />
@@ -52,7 +54,7 @@
<b>Uporabnik:</b> določeno \"root\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
-$string['databasesettingshead'] = ' Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
+$string['databasesettingshead'] = 'Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovna zbirka mora biti že ustvarjena
in tudi uporabniško ime in geslo za dostop do nje.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> mysql ali postgres7<br />
@@ -79,6 +81,12 @@
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Tip:</b> Napreden MySQL<br />
+<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tip:</b> Oracle<br />
<b>Strežnik:</b> ni v uporabi, mora biti prazno<br />
<b>Ime:</b> ime povezave tsanems.ora<br />
@@ -97,35 +105,38 @@
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
-$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
-$string['datarooterror'] = '&#039;Imenika za podatke&#039;, ki ste ga navedli ni možno najti ali ustvariti. Bodisi popravite pot ali ustvarite imenik ročno.';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Opomba:</b> Skripta namestitve bo poskušala avtomatsko ustvariti novo podatkovno zbirko, če le-ta še ne obstaja';
+$string['dataroot'] = 'Mapa za podatke';
+$string['datarooterror'] = '&#039;Mapo za podatke&#039;, ki ste jo navedli ni možno najti ali ustvariti. Bodisi popravite pot ali ustvarite mapo ročno.';
+$string['datarootpublicerror'] = '\'Mapo za podatke\', ki ste jo navedli, je direktno dostopen prek interneta, zato izberite drugo mapo.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Povezave ni mogoče vzpostaviti s podatkovno zbirko, ki ste jo navedli. Prosimo, preverite vaše nastavitve podatkovne zbirke.';
$string['dbcreationerror'] = 'Napaka ustvarjanja podatkovne zbirke. S podanimi nastavitvami ni možno ustvariti podatkovne zbirke z navedenim imenom';
+$string['dbhost'] = 'Strežnik podatkovne zbirke';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
+$string['dbtype'] = 'Tip';
$string['dbwrongencoding'] = 'Izbrana podatkovna zbirka uporablja kodno tabelo, ki ni priporočena ($a). Bolje bi bilo namesto nje uporabiti podatkovno zbirko, ki bi uporabljala Unicode (UTF-8). Kljub temu lahko preskočite ta preizkus z izborom \"Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke\" spodaj, vendar lahko naletite na težave v prihodnje.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Slediti morate pravilom nastavitve strežnika, kot so razložena zgoraj.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Okoljska spremenljivka NLS_LANG na vašem spletnem strežniku mora uporabljati kodni nabor AL32UTF8. Za navodila za pravilno nastavitev OCI8 si poglejte dokumentacijo PHP.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Slediti morate pravilom za nastavitev predpone tabel, kot so razložena zgoraj.';
$string['directorysettingshead'] = 'Potrdite lokacije te namestitve Moodle';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Spletni naslov:</b>
Navedite polni spletni naslov za dostop do Moodle.
-Če je vaše spletno mesto dostopno prek večih URL naslovov izberite
+Če je vaše spletno mesto dostopno prek več URL naslovov izberite
najbolj pogostega, ki ga bodo uporabljali udeleženci. Ne vključite
zaključne poševnice.
<br />
<br />
-<b>Imenik Moodle:</b>
-Navedite polno pot imenika do te namestitve
-Pazite, da bodo pravilne velike in male črke.
+<b>Mapa Moodle:</b>
+Navedite polno pot do mape te namestitve. Pazite, da bodo pravilne velike in male črke.
<br />
<br />
-<b>Podatkovni imenik:</b>
+<b>Podatkovna mapa:</b>
Potrebujete prostor kamor lahko Moodle shranjuje naložene datoteke. Ta
-imenik mora omogočati branje IN PISANJE za uporabniško ime spletnega strežnika
-(običajno &#039;nobody&#039; ali &#039;apache&#039;), a ne sme biti dostopen
-neposredno prek spleta.';
-$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
-$string['dirrooterror'] = 'Nastavitev &#039;Imenik Moodle&#039; je kot kaže napačna - tam ni najti namestitve Moodle. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
+mapa mora omogočati branje IN PISANJE za uporabniško ime spletnega strežnika
+(običajno &#039;nobody&#039; ali &#039;www-data&#039;), a ne sme biti neposredno dostopna
+ prek spleta.';
+$string['dirroot'] = 'Mapa Moodle';
+$string['dirrooterror'] = 'Nastavitev &#039;Mape Moodle&#039; je kot kaže napačna - tam ni najti namestitve Moodle. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
$string['download'] = 'Prenos';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenešene datoteke ni uspelo.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Prenesite jezikovni paket &quot;$a&quot;';
@@ -135,8 +146,8 @@
$string['environmenterrortodo'] = 'Pred nadaljevanjem namestitve te različice Moodle morate razrešiti zgoraj odkrite težave okolja (napake).';
$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Neopravljen test kaže na možne težave.';
-$string['environmentrecommendinstall'] = 'za najboljši rezultat je priporočena, da je nameščeno in omogočeno';
-$string['environmentrecommendversion'] = 'različica $a->needed je priporočena, vi uporabljate $a->current';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'za najboljše rezultate je priporočeno, da je nameščeno in omogočeno';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'različica $a->needed je priporočena, vi pa uporabljate $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ta test mora biti opravljen';
$string['environmentrequireinstall'] = 'mora biti nameščeno in omogočeno';
$string['environmentrequireversion'] = 'različica $a->needed je zahtevana, vi uporabljate $a->current';
@@ -154,7 +165,7 @@
<š>Za omogočanje nalaganja datotek boste (ali vaš skrbnik sistema) morali
urediti glavno datoteko php.ini na vašem sistemu in spremeniti nastavitev za
<b>file_uploads</b> na &#039;1&#039;.</p>';
-$string['gdversion'] = 'GD različica';
+$string['gdversion'] = 'Različica GD';
$string['gdversionerror'] = 'Knjižnica GD mora biti prisotno za obdelavo in ustvarjanje slik';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Na vašem strežniku kot kaže ni nameščen GD.</p>
@@ -173,12 +184,11 @@
<p>Priporočena nastavitev je <b>magic_quotes_gpc = On</b> in <b>register_globals = Off</b> v vaši datoteki php.ini</p>
<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
- imenovano .htaccess v vašem imeniku Moodle:
+ imenovano .htaccess v vaši mapi Moodle:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
-</p>
- ';
-$string['globalswarning'] = '<p><strong>Varnostno opozorilo</strong>: za pravilno delovanje moodle zahteva spremembo nastavitev PHP. Nastavite set register_globals=off v php.ini, konfiguracijski datoteki za Apache/IIS ali v .htaccess';
+</p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>Varnostno opozorilo</strong>: za pravilno delovanje zahteva Moodle spremembo nastavitev PHP. Nastavite set register_globals=off v php.ini, nastavitveni datoteki za Apache/IIS ali v .htaccess';
$string['help'] = 'Pomoč';
$string['iconvrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice ICONV je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
$string['info'] = 'Informacije';
@@ -194,10 +204,9 @@
<p>Po navadi je privzeta vrednost izključena ... poglejte nastavitev <b>magic_quotes_runtime</b> v vaši datoteki php.ini.</p>
<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
- imenovano .htaccess v vašem imeniku Moodle:
+ imenovano .htaccess v vaši mapi Moodle:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
-</p>
- ';
+</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice MBSTRING je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
$string['memorylimit'] = 'Omejitev pomnilnika';
$string['memorylimiterror'] = 'Omejitev pomnilnika PHP je nastavljena precej nizko ... pozneje lahko pride do težav.';
@@ -214,7 +223,7 @@
<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
v tej datoteki na, recimo, 40M. Če nimate dostopa, boste morda
lahko prosili vašega skrbnika, da to naredi za vas.</li>
-<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v imeniku Moodle,
+<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v mapi Moodle,
ki naj vsebuje to vrstico:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
@@ -229,14 +238,17 @@
$string['mysql416bypassed'] = 'Če vaša stran uporablja SAMO jezike v kodni tabeli ISO-8859-1, lahko nadaljujete z uporabo trenutno nameščene različice MySQL 4.1.12 (ali višje).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 je najnižja zahtevana različica za Moodle 1.6 z jamstvom, da bodo lahko vsi podatki pretvorjeni v UTF-8 v prihodnje.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ni bil pravilno konfiguriran z razširitvijo MySQL in zato ne more komunicirati z MySQL. Prosimo, preverite vašo datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
+$string['mysqli'] = 'Napreden MySQl (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ni bil pravilno konfiguriran z dodatkom MySQLi, ki omogoča komunikacijo z MySQL. Prosim preverite datoteko php.ini ali ponovno namestite PHP. Dodatka MySQLi ni mogoče uporabiti skupaj s PHP 4.';
$string['name'] = 'Ime';
-$string['next'] = 'Naslednje';
+$string['next'] = 'Naprej';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev OCI8 v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom Oracle. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev ODBC v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MS SQL strežnikom prek ODBC. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'MS SQL prek ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'V redu';
-$string['opensslrecommended'] = 'Inštaliranje opcijske OpenSSl knjižnjice je zelo priporočljivo --to omogoča Moodle mrežne zmogljivosti.';
+$string['opensslrecommended'] = 'Namestitev opcijske OpenSSL knjižnjice je zelo priporočljiva -- to omogoči Moodle mrežne zmogljivosti.';
+$string['parentlanguage'] = '<< PREVAJALCI: Če ima vaš jezik nadrejeni jezik, ki ga uporabi, kadar ne obstaja ustrezen prevod v vašem jeziku, tu napišite kodo le-tega. Če pustite prazno, bo kot nadrejeni jezik izbrana angleščina. Primer: en >>';
$string['pass'] = 'Uspešno';
$string['password'] = 'Geslo';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev PGSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom PostgreSQL. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
@@ -248,11 +260,14 @@
<p>Posodobiti in nadgraditi morate PHP ali premakniti program na strežnik s novejšo različico PHP!<br />
(V primeru različice 5.0.x lahko namestite tudi različico 4.4.x)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
-$string['previous'] = 'Prejšnje';
+$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Opomba:</strong> če imate težave pri povezavi, lahko poskusite nastaviti gostujoči strežnik kot
+host=\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
+ter pustite polja Database, User and Password prazna. Več informacij je na voljo na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
+$string['previous'] = 'Nazaj';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. Tega tipa vprašanja niste uporabljali, tako da ne bi smelo priti do težav.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. V bazi podatkov imate nekaj vprašanj tega tipa. Le-ta bodo nehala delovati, razen če pred nadaljevanjem nadgradnje ponovno naložite kodo iz http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel, prosim preverite proxy nastavitve. PHP cURL končnice so zelo priporočljive. <br /><br /> Datoteke <a href=\"$a->url\">$a->url</a> morate prenesti ročno in jih kopirati v \"$a->dest\" na vašem strežniku, tam pa estrahirati ZIP datoteke.';
-$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, jo kopirati v imenik \"$a->dest\" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel, prosim preverite proxy nastavitve. PHP cURL končnice so zelo priporočljive. <br /><br /> Datoteke <a href=\"$a->url\">$a->url</a> morate prenesti ročno in jih kopirati v \"$a->dest\" na vašem strežniku, tam pa jih razširiti (unzip).';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, jo kopirati v mapo \"$a->dest\" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
$string['report'] = 'Poročilo';
$string['restricted'] = 'Omejeno';
$string['safemode'] = 'Varni način';
@@ -293,9 +308,10 @@
nastavitve ali jih, če tako želite, spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb \"Naprej\" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova vira URL.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
$string['wwwroot'] = 'Spletni naslov';
$string['wwwrooterror'] = 'Spletni naslov kot kaže ni veljaven - te namestitve Moodle, kot kaže, ni tam. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
-$string['xmlrpcrecommended'] = 'Namestitev dodatnega xmlrpc podaljška je koristna za mrežne funkcije Moodla.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Namestitev dodatka xmlrpc je koristna za mrežne funkcije Moodla.';
+$string['ziprequired'] = 'Dodatek Zip za PHP je sedaj nujen v Moodle-u. Info-ZIP ali PclZip knjižnici nista več v uporabi.';
?>

0 comments on commit 6b57802

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.