Permalink
Browse files

FIxed some short tags

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Sep 11, 2003
1 parent c884816 commit 7eb7746d2d0e994e69192004e04899d081c0d420
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul assignment.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul auth.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
//Modul chat.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul choice.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul forum.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul journal.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul moodle.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
//Modul quiz.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul resource.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?
+<?php
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul survey.php
View
@@ -5,7 +5,7 @@
ktoré môžu byť použité na vytvorenie ľubovoľného typu kurzu.
</P>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
<UL>
<P>Táto činnosť môže byť najdôležitejšia -
je miesto, kde sa objavuje najviac diskusií.
@@ -15,7 +15,7 @@
Učiteľ môže prihlásiť ľubovoľného študenta ak si to praje.
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Journals</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Journals</B></P>
<UL>
<P>Tento modul predstavuje veľmi dôležitú aktivitu spätnej väzby.
Učiteľ sa pýta študenta na odpoveď v konkrétnej téme, pričom študent môže
@@ -24,22 +24,22 @@
Obyčajne je dobré, aby takáto aktivita prebehla raz za týždeň. </P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Resources</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Resources</B></P>
<UL>
<P>Zdroje tvoria obsah :informácie ktoré chce učiteľ priniesť do kurzu.
Tieto môžu byť tvorené vloženými súbormi na server kurzu, stránkami editovanými priamo v Moodle, alebo externými
web stránkami, ktoré sa objavia v danej časti kurzu. </P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Assignments</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Assignments</B></P>
<UL>
<P>Pridelenie úloh umožňuje učiteľovi špecifikovať úlohy, ktoré vyžadujú od študentov prípravu digitálneho obsahu
(ľubovoľný obsah)a tieto predložiť uložením na server. Typické pridelenie úloh obsahuje eseje, projekty, správy,
a pod. Tento modul obsahuje aj hodnotiace prvky - funkcie.
</P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizzes</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizzes</B></P>
<UL>
<P>Tento modul umožňuje učiteľovi navrhnúť testy -kvízy,
pozostávajúce z viacnásobného výberu, správny-nesprávny a z krátkych otázok na zodpovedanie.
@@ -50,15 +50,15 @@
</P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Choices</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Choices</B></P>
<UL>
<P>Vybratie činnosti je veľmi jednoduché. Učiteľ zadá otázku a určí výber viacnásobných odpovedí.
Toto môže byť užitočné na rýchle zistenie názoru a na stimuláciu premýšľania ohľadom témy, takisto
na umožnenie triede zvoliť si ďalšie smerovanie kurzu alebo získavanie výskumného obsahu.
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Surveys</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Surveys</B></P>
<UL>
<P>Prieskumný modul poskytuje množstvo verifikovaných
hodnotiacich nástrojov, o ktorých bolo zistené, že sú užitočné z hľadiska hodnotenia a stimulácie
@@ -83,5 +83,5 @@
<FONT SIZE=1><I>Otázky prevzaté od Paul, R. (1993). Rozhodujúce zmýšľanie: Ako pripraviť študentov na rapídne sa
meniaci sa svet: Základy kritického rozmýšľania, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
@@ -8,7 +8,7 @@
<P>V odpovedi na otázku (táto môže obsahovať aj obrázok), si odpovedajúci vyberá z viacnásobných odpovedí. Existujú
dva typy otázok s viacnásobným výberom a to s jednou odpoveďou a viacerými odpoveďami.
-<P>Viac informácií: <? helpbutton("viacnásobný výber", "", "kvíz") ?></P>
+<P>Viac informácií: <?php helpbutton("viacnásobný výber", "", "kvíz") ?></P>
</UL>
<P><B>Krátka odpoveď</B></P>
@@ -18,21 +18,21 @@
poradie.
</P>
-<P>Viac informácií: <? helpbutton("krátka odpveď", "", "kvíz") ?></P>
+<P>Viac informácií: <?php helpbutton("krátka odpveď", "", "kvíz") ?></P>
</UL>
<P><B>Dobre/zle</B></P>
<UL>
<P>V odpovedi na otázku (táto môže obsahovať aj obrázok), vyberá z dvoch možností: Dobre/Zle
</P>
-<P>Viac informácií: <? helpbutton("dobrezle", "", "kvíz") ?></P>
+<P>Viac informácií: <?php helpbutton("dobrezle", "", "kvíz") ?></P>
</UL>
<P><B>Náhodný výber</B></P>
<UL>
<P>(Nie je ešte implementovaný) Umožňuje vám pre každý pokus študenta v kvíze vybrať určité otázky
z náhodného výberu.
</P>
-<P>Viac informácií: <? helpbutton("náhodný výber", "", "kvíz") ?></P>
+<P>Viac informácií: <?php helpbutton("náhodný výber", "", "kvíz") ?></P>
</UL>
@@ -10,5 +10,5 @@
<P>Toto vám pomô¾e pri premý¹µaní o tom, èo autor nepovedal,
resp. nechal nevyjasnené - mô¾e vám to pomôc» vytvori» si v mysli vlastné otázky.</P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
@@ -6,7 +6,7 @@
<P><B>Jednoduchý text</B> - najjednoduchší typ. Môžete len písať (editovať) v rámci nasledovnej strany.
Niektoré záležitosti, ktoré budete písať, budú automaticky formátované. Napr. príspevky do fóra.
-Pozri Pomoc pri písaní textu: <? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
+Pozri Pomoc pri písaní textu: <?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
<P><B>HTML text</B> - pre pokročilejších študentov. Nie je vykonávané automatické formátovanie,
musíte to urobiť sami s použitím HTML kódov.
@@ -2,7 +2,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>O "Richtextovom" HTML editore</B></P>
<P>Dostupnos»: <B>
-<? if (!$CFG->htmleditor) {
+<?php if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabled");
@@ -22,7 +22,7 @@
<P>"Roztrhnuté" linky budú udržané, a nové linky začnú pracovať.
<P>"Úsmevy" - znaky emócií ako :-) sa automaticky zmenia na ich grafické ekvivalenty.
<P>Dokonca, ak chcete zakotviť HTML kód, tento bude udržaný.
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> Viac informácií ohľadom automatického formátovania Moodle.</P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> Viac informácií ohľadom automatického formátovania Moodle.</P>
</UL>
<P><B>2. HTML formát</B></P>
@@ -35,6 +35,6 @@
môžete použiť HTML kód vo vašom texte a malo by to fungovať spôsobom presne ako ste zamýšľali.
<P>Na rozdiel Moodle autoformátu, nie je vykonávané automatické formátovanie.
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> Viac informácií o HTML</P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Viac informácií o Richtextovom HTML editore</P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> Viac informácií o HTML</P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Viac informácií o Richtextovom HTML editore</P>
</UL>
@@ -24,6 +24,6 @@
</P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>

0 comments on commit 7eb7746

Please sign in to comment.