Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit b6b4e92d5132c75547b37d029cccd45a4a0d1e36 1 parent 21f0148
carlesbellver authored
Showing with 11 additions and 2 deletions.
  1. +5 −1 lang/ca/admin.php
  2. +6 −1 lang/ca/moodle.php
View
6 lang/ca/admin.php
@@ -1,11 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
+$string['upgradesure'] = 'Els vostres fitxers de Moodle han canviat i esteu a punt d\'actualitzar automàticament el servidor a aquesta versió:
+<p><b>$a</b></p>
+<p>En acabat de fer això no podreu tornar enrere.</p>
+<p>Esteu segur que voleu actualitzar aquest servidor a aquesta versió?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'S\'estan actualitzant els registres';
?>
View
7 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -370,6 +370,8 @@
$string['emailexists'] = 'Aquesta adreça de correu ja està registrada.';
$string['emailformat'] = 'Format del correu';
$string['emailmustbereal'] = 'Nota: l\'adreça de correu ha de ser una adreça real';
+$string['emailnotallowed'] = 'Les adreces de correu d\'aquests dominis no són permeses ($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Aquest correu no és un dels permesos ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = '$a->firstname,
Algú (probablement vós) ha demanat una nova contrasenya
@@ -974,9 +976,12 @@
$string['upload'] = 'Penja';
$string['uploadafile'] = 'Penja un fitxer';
$string['uploadedfileto'] = 'S\'ha penjat $a->file en $a->directory';
+$string['uploadformlimit'] = 'El fitxer supera la mida màxima definida pel formulari';
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer. Segur que n\'havíeu seleccionat un?';
$string['uploadnotallowed'] = 'No es permet penjar fitxers';
+$string['uploadpartialfile'] = 'Només s\'ha penjat una part del fitxer';
$string['uploadproblem'] = 'S\'ha esdevingut un problema desconegut mentre es penjava el fitxer \'$a\' (potser era massa gran?)';
+$string['uploadserverlimit'] = 'El fitxer supera la mida màxima definida al servidor';
$string['uploadthisfile'] = 'Penja aquest fitxer';
$string['uploadusers'] = 'Carrega usuaris';
$string['usedinnplaces'] = 'Utilitzat en $a llocs';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.