Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 657e790 commit bb2ed583271e2632b48ddba9f0160a50dd55beb3 carlesbellver committed
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +2 −2 lang/ca/auth.php
  2. +1 −1 lang/ca/survey.php
View
4 lang/ca/auth.php
@@ -74,10 +74,10 @@
$string['changepassword'] = 'URL de canvi de contrasenya';
$string['changepasswordhelp'] = 'Aquí podeu especificar una adreça en la qual els usuaris puguin recuperar o canviar la seua contrasenya si se n\'han oblidat. Aquesta opció apareixerà en forma de botó a la pàgina d\'entrada. Si la deixeu en blanc no apareixerà el botó.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Trieu un mètode d\'autenticació: ';
-$string['guestloginbutton'] = 'Botó d\'entrada d\'invitats';
+$string['guestloginbutton'] = 'Botó d\'entrada de visitants';
$string['instructions'] = 'Instruccions';
$string['md5'] = 'Xifratge MD5';
$string['plaintext'] = 'Text net';
-$string['showguestlogin'] = 'Podeu ocultar o mostrar el botó d\'entrada com a invitat a la pàgina d\'entrada.';
+$string['showguestlogin'] = 'Podeu ocultar o mostrar el botó d\'entrada com a visitant a la pàgina d\'entrada.';
?>
View
2 lang/ca/survey.php
@@ -155,7 +155,7 @@
$string['downloadinfo'] = 'Pots descarregar la informació completa en un format que pugui ser analitzat per un programa de fulls de càlcul';
$string['downloadtext'] = 'Descarregar com a text';
$string['editingasurvey'] = 'S\'està editant la informació';
-$string['guestsnotallowed'] = 'Els invitats no poden participar en les enquestes';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Els visitants no poden participar en les enquestes';
$string['helpsurveys'] = 'Ajuda sobre els diferents tipus d’informació';
$string['howlong'] = '¿Quant de temps t’ha portat completar aquest questionari?';
$string['howlongoptions'] = 'menys de 1 <abbr title=minuto>min.</abbr>, 1-2 <abbr title=minuto>min.</abbr>, 2-3 <abbr title=minuto>min.</abbr>, 3-4 <abbr title=minuto>min.</abbr>, 4-5 <abbr title=minuto>min.</abbr>, 5-10 <abbr title=minuto>min.</abbr>, més de 10 minuts.';

0 comments on commit bb2ed58

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.