Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070323)

  • Loading branch information...
1 parent 5c3a0f7 commit bdea788034b873670e812c31a5b369f7ceafaa9e moodler committed Mar 23, 2007
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 install/lang/eu_utf8/installer.php
  2. +1 −1 install/lang/zh_cn_utf8/installer.php
@@ -163,6 +163,7 @@
$string['status'] = 'Egoera';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Euskara';
+$string['unicoderecommended'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gordetzeko gomendatzen da. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
$string['user'] = 'Erabiltzaile';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketea
@@ -202,7 +202,7 @@
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = '简体中文';
$string['unicoderecommended'] = '建议用Unicode(UTF-8)存储全部数据。全新安装必须安装在缺省字符集为Unicode的数据库中。如果正在升级,您应该执行UTF-8移植处理(请参考管理员页面)。';
-$string['unicoderequired'] = '要求您用Unicode(UTF-8)存储全部数据。全新安装必须安装在缺省字符集为Unicode的数据库中。如果正在升级,您应该执行UTF-8移植处理(请参考管理员页面)。';
+$string['unicoderequired'] = '您必须使用Unicode(UTF-8)存储全部数据。全新安装必须安装在缺省字符集为Unicode的数据库中。如果正在升级,您应该执行UTF-8移植处理(请参考管理员页面)。';
$string['user'] = '用户';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = '您看到这个页面表明您已经成功地在您的计算机上安装了<strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>。恭喜您!';

0 comments on commit bdea788

Please sign in to comment.