Permalink
Browse files

Translated files in index; alphabetical order

  • Loading branch information...
1 parent 04cc8f5 commit d81a77dddf5c5a8162c14d520f3cc0f6dfca88c3 koenr committed Sep 12, 2003
Showing with 29 additions and 28 deletions.
  1. +29 −28 lang/nl/help/workshop/index.html
@@ -1,31 +1,32 @@
<p>Workshop module</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html">A Graded Peer Assignment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html">Commentaar toevoegen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html">Anoniem Beoordelen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html">Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html">Assignment Elements</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html">Display of Teacher's Grades</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html">Commentaar bewerken</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html">Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html">Beoordelingsstrategie</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html">Evaluatie van leerlingenbijdragen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html">Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html">Verberg de cijfers tot na de bevestiging</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html">Zelfevaluatie toevoegen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html">Beheer van een workshop</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">Number of Assessments of Student submissions</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html">Number of Assessments of Teacher's Examples</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html">Number of Comments, Elements, Bands or Criteria</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html">Number of Peer Assessors</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html">Evaluatie van de taak door medeleerlingen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html">Sta herinzendingen toe</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html">Zelfevaluatie</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html">Exemplaar van het evaluatieformulier</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html">Submission of Teacher's Examples</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html">Opbouw van het eindcijfer</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html">The Calculation of the Final Grade</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html">Totalen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html">UnGraded Assessments (Student Submissions)</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html">UnGraded Assessments (Teacher Submissions)</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html" >Aantal evaluatieonderdelen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html" >Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html" >Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html" >Anoniem Beoordelen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html" >Beheer van een workshop</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html" >Beoordelingsstrategie</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html" >Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html" >Commentaar bewerken</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html" >Commentaar toevoegen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html" >Evaluatie van de taak door medeleerlingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html" >Evaluatie van leerlingenbijdragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html" >Exemplaar van het evaluatieformulier</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html" >Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html" >Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html" >Leerlingbijdragen aan evaluatie</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html" >Opbouw van het eindcijfer</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html" >Sta herinzendingen toe</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html" >Verberg de cijfers tot na de bevestiging</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html" >Zelfevaluatie</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html" >Zelfevaluatie toevoegen</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html" >Submission of Teacher's Examples</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html" >Number of Peer Assessors</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html" >Display of Teacher's Grades</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html" >Assignment Elements</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html" >The Calculation of the Final Grade</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html" >Totalen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html" >UnGraded Assessments (Student Submissions)</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html" >UnGraded Assessments (Teacher Submissions)</a>
</ul>

0 comments on commit d81a77d

Please sign in to comment.