Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit e8cb0ea4a6cd0097442be2afdabf4bb2e04383ce 1 parent 464edd6
authored
2  lang/ca/help/forum/ratings.html
@@ -18,7 +18,7 @@
18 18
 <p>En una situaci&oacute; concreta com un f&ograve;rum electr&ograve;nic, una intervenci&oacute; d'una persona pot mostrar alguna de les dues caracter&iacute;stiques i fins i tot les dues. Alg&uacute; que generalment &eacute;s un bon coneixedor 'connectat' pot fer una intervenci&oacute; molt 'separada', i a l'inrev&eacute;s. L'objectiu de valorar cada missatge per mitj&agrave; d'aquesta escala &eacute;s:</p>
19 19
 
20 20
 <blockquote>
21  
-a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar informaci&oacute; a cada autor sobre com el veuen els altres.
  21
+a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar retroacci&oacute; a cada autor sobre com el veuen els altres.
22 22
 </blockquote>
23 23
 
24 24
 <p>Els resultats no s'utilitzen per avaluar de cap manera els estudiants; simplement serveixen per ajudar a millorar la comunicaci&oacute; i l'aprenentatge.</p>
2  lang/ca/help/journal/mods.html
... ...
@@ -1,7 +1,7 @@
1 1
 <P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Diaris</B></P>
2 2
 
3 3
 <UL>
4  
-<P>Aquest m&ograve;dul &eacute;s una activitat de reflexi&oacute; molt important. El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret, i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. Aquesta resposta &eacute;s privada i nom&eacute;s la pot veure el professor, el qual pot oferir els seus comentaris i pot avaluar cada entrada del diari. En general &eacute;s bona idea tenir una activitat de diari cada setmana.</P>
  4
+<P>Aquest m&ograve;dul &eacute;s una activitat de reflexi&oacute; molt important. El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret, i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. Aquesta resposta &eacute;s privada i nom&eacute;s la pot veure el professor, el qual pot oferir retroacci&oacute; i pot qualificar cada entrada del diari. En general &eacute;s bona idea tenir una activitat de diari cada setmana.</P>
5 5
 </UL>
6 6
 
7 7
 
2  lang/ca/quiz.php
@@ -165,7 +165,7 @@
165 165
 $string['selectcategoryabove'] = 'Selecciona una categoria';
166 166
 $string['shortanswer'] = 'Resposta breu';
167 167
 $string['show'] = 'Mostra';
168  
-$string['showcorrectanswer'] = 'Voleu incloure la resposta correcta amb els comentaris?';
  168
+$string['showcorrectanswer'] = 'Voleu incloure la resposta correcta en la retroacció?';
169 169
 $string['showfeedback'] = 'Voleu mostrar els comentaris al final?';
170 170
 $string['shuffleanswers'] = 'Barreja respostes';
171 171
 $string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';

0 notes on commit e8cb0ea

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.