Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081218)

  • Loading branch information...
1 parent 8e99ea4 commit ee89fdf92c68a8841582367e16ddad81ad396972 moodlerobot committed Dec 17, 2008
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/eu_utf8/installer.php
  2. +2 −0 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -19,9 +19,9 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp direktorioa ezin da sortu.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Ezin dira osagaiak jaitsi.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP fitxategia ezin da jaitsi.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Osagaia ezin da aurkitu.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Osagaia ezin da aurkitu';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Ezin da Md5 fitxategia gorde.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'ezin da ZIP fitxategia gorde.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia gorde.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
$string['caution'] = 'Kontuz';
$string['check'] = 'Egiaztatu';
@@ -30,7 +30,7 @@
$string['closewindow'] = 'Itxi leiho hau';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHPren zure ezarpenak konprobatzen...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Zure zerbitzariak baldintza hauek guztiak bete beharko ditu Moodle bertan egokiro funtzionatzeko.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Osagaia eguneratu da.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Osagaia eguneratu da';
$string['configfilenotwritten'] = 'Instalazioaren scriptak ezin izan du aukeratutako zehaztapen guztiak beteko dituen config.php fitxategia automatikoki sortu. Mesedez, kode hau config.php izeneko fitxategi batean kopiatu eta Moodle-ren sustraiko direktorioan itsatsi.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php arrakastaz sortu da';
$string['configurationcompletehead'] = 'Ezarpen osatua';
@@ -216,7 +216,7 @@
$string['welcomep70'] = '\"Hurrengoa\" botoia sakatu <strong>Moodle</strong>ren konfigurazioarekin jarraitzeko.';
$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia.';
$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiko izen desegokia.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia.';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Aukerazko xmlrpc luzapena instalatzea baliagarria da Moodle Sarea funtzionalitaterako.';
@@ -226,6 +226,8 @@
$string['remotedownloaderror'] = 'De download van de component naar jouw server is mislukt, controleer je proxy-instellingen, de PHP cURL-extentie wordt ten zeerste aanbevolen te installeren.<br /><br />Je moet je <a href=\"$a->url\">$a->url</a> bestand manueel downloaden , kopiëren naar de map \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Het downloaden van componenten naar je server is niet toegelaten (allow_url_fopen is uitgeschakeld)<br /><br />Je moet het <a href=\"$a->url\">$a->url</a>bestand manueel downloaden en het kopiëren naar \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['report'] = 'Rapport';
+$string['requiredentrieschanged'] = '<strong>BELANGRIJK - LEES DIT<br /> (Deze waarschuwingsboodschap zal alleen tijdens deze upgrade getoond worden)</strong><br /> Door een bug fix zal het gedrag van databankactiviteiten die gebruik maken van \'Vereiste items\' en \'Vereiste items voor bekijken\' wijzigen. Een meer gedetailleerde beschrijving vind je in <a href=\"http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=110928\" target=\"_blank\">the database module forum</a>. Het verwachte gedrag van deze instellingen kun je ook nalezen op <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Adding/editing_a_database#Required_entries\" target=\"_blank\">Moodle Docs</a>.<br/><br/>
+Deze wijziging heeft effect op volgende databanken in je systeem (bewaar deze lijst nu, zodat je na de upgrade kunt testen of de activiteiten nog steeds werken zoals de leraar het bedoelt): <br/><strong style=\"color:red\">$a->text</strong><br/>';
$string['restricted'] = 'Beperkt';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan bestanden niet juist behandelen met safe mode ingeschakeld';

0 comments on commit ee89fdf

Please sign in to comment.