Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081121)

  • Loading branch information...
1 parent 10b1faa commit eeae9616be457f99bc5799512f8634d8a87a1947 moodlerobot committed Nov 21, 2008
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -229,6 +229,9 @@
<p>Vy máte momentálne nainštalovanú túto verziu $a</p>
<p>Musíte obnoviť PHP alebo presunúť na hostiteľský počítač s novou verziou PHP!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Poznámka:</strong> Ak pozorujete občasné problémy s pripojením, môžete skúsiť nastaviť pole hostiteľského servera nasledovne
+host=\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
+a ponechajte prázdne polia databáza, používateľ a heslo. Viac informácií na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
$string['previous'] = 'Predchádzajúci';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Počas aktualizácie budú odobrané otázky typu RQP. Nemali ste žiadne také, takže by ste nemali zbadať žiadne problémy.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Počas aktualizácie budú odobrané otázky typu RQP. Vo vašej databáze sa otázky takéhoto typu nachádzajú a nebudú fungovať ak nepreinštalujete program z http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 predtým, ako budete pokračovať v aktualizácii.';

0 comments on commit eeae961

Please sign in to comment.