Permalink
Browse files

Updates in Thai for 1.1

  • Loading branch information...
1 parent ed1daaa commit f893d4b0f12997c1e437997ab537ce19b25306f8 moodler committed Sep 10, 2003
Showing with 1,264 additions and 1,025 deletions.
  1. +45 −44 lang/th/assignment.php
  2. +129 −112 lang/th/forum.php
  3. +710 −551 lang/th/moodle.php
  4. +155 −134 lang/th/quiz.php
  5. +42 −29 lang/th/resource.php
  6. +183 −155 lang/th/workshop.php
View
89 lang/th/assignment.php
@@ -1,49 +1,50 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
-
-
-$string['allowresubmit'] = "͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
-$string['assignmentdetails'] = "à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹";
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+
+
+$string['allowresubmit'] = "͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
+$string['assignmentdetails'] = "à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹";
$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ '\$a->assignment' ¢Í§¤Ø³áÅéÇ
¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é·Õè:
-\$a->url";
+\$a->url";
$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é: <a href=\\\"\$a->url\\\"> â´Â¤ÅÔé¡·Õè¹Õè </a>.";
-$string['assignmentname'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ";
-$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
-$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
-$string['duedate'] = "¡Ó˹´Êè§ ";
-$string['early'] = "\$a ¡è͹¡Ó˹´";
-$string['failedupdatefeedback'] = "äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» \$a";
-$string['feedback'] = "feedback ";
-$string['feedbackupdated'] = "Êè§ feedback ä» \$a ¤¹";
-$string['late'] = "\$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´";
-$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
-$string['maximumsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´";
-$string['modulename'] = "¡ÒúéÒ¹";
-$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹";
-$string['newsubmissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ";
-$string['notsubmittedyet'] = "ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹";
-$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
-$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
-$string['submissionfeedback'] = "feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§";
-$string['submissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§";
-$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹";
-$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
-$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì";
-$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
-$string['uploadedfiles'] = "ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ";
-$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
-$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀÑ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
-$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺 ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ";
-$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
-$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
-$string['viewsubmissions'] = "´Ù \$a ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觷Ñé§ËÁ´";
-$string['yoursubmission'] = "¡ÒúéÒ¹·Õè¤Ø³Êè§";
-
-?>
+¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é: <a href=\\\"\$a->url\\\"> â´Â¤ÅÔé¡·Õè¹Õè </a>.";
+$string['assignmentname'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ";
+$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
+$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
+$string['duedate'] = "¡Ó˹´Êè§ ";
+$string['early'] = "\$a ¡è͹¡Ó˹´";
+$string['failedupdatefeedback'] = "äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» \$a";
+$string['feedback'] = "feedback ";
+$string['feedbackupdated'] = "Êè§ feedback ä» \$a ¤¹";
+$string['late'] = "\$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´";
+$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
+$string['maximumsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´";
+$string['modulename'] = "¡ÒúéÒ¹";
+$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹";
+$string['newsubmissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ";
+$string['notgradedyet'] = "ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹";
+$string['notsubmittedyet'] = "ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹";
+$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
+$string['submissionfeedback'] = "feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§";
+$string['submissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§";
+$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹";
+$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
+$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì";
+$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
+$string['uploadedfiles'] = "ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ";
+$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
+$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀÑ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
+$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺 ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ";
+$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
+$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
+$string['viewsubmissions'] = "´Ù \$a ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觷Ñé§ËÁ´";
+$string['yoursubmission'] = "¡ÒúéÒ¹·Õè¤Ø³Êè§";
+
+?>
View
241 lang/th/forum.php
@@ -1,113 +1,130 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
-
-
-$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
-$string['allowchoice'] = "ãËé·Ø¡¤¹àÅ×Í¡";
-$string['allowdiscussions'] = "͹حҵãËé \$a â¾Êµì㹡Ãдҹ¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
-$string['allowratings'] = "µéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéÍèÒ¹ãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
-$string['allowsdiscussions'] = "¡Ãдҹ¹Õé͹حҵãËéáµèáµèÅФ¹ÊÒÁÒöµÑ駡ÃзÙéä´é¤¹ÅÐ˹Ö觡ÃзÙé ";
-$string['anyfile'] = "ä¿Åì·Ø¡»ÃÐàÀ·";
-$string['attachment'] = "Attachment";
-$string['bynameondate'] = "â´Â \$a->name - \$a->date";
-$string['couldnotadd'] = "äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹ àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['couldnotupdate'] = "äÁèÊÒÁÒö ÍѾഷâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
-$string['delete'] = "ź";
-$string['deleteddiscussion'] = "¡ÃзÙé¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
-$string['deletedpost'] = "â¾Êµì¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
-$string['deletesure'] = "á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź â¾Êµì¹Õé";
-$string['discussion'] = "¡ÃзÙé";
-$string['discussionmoved'] = "¡ÃзÙé¹Õéä´éÂéÒÂä»·Õè '\$a'";
-$string['discussions'] = "¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´ ";
-$string['discussionsstartedby'] = "¡ÃзÙéàÃÔèÁ â´Â \$a";
-$string['discussthistopic'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé";
-$string['eachuserforum'] = "˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé";
-$string['edit'] = "á¡éä¢";
-$string['editing'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢";
-$string['emptymessage'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
-$string['everyonecanchoose'] = "¼ÙéãªéÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
-$string['everyoneissubscribed'] = "·Ø¡¤¹à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
-$string['forcesubscribe'] = "·Ø¡¤¹µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õé";
-$string['forcesubscribeq'] = "·Ø¡¤¹µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹?";
-$string['forum'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
-$string['forumintro'] = "ÇÔ¸Õãªé¡Ãдҹ";
-$string['forumname'] = "ª×èÍ¡Ãдҹ";
-$string['forums'] = "¡Ãдҹ·Ñé§ËÁ´";
-$string['forumtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ãдҹ";
-$string['generalforum'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
-$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
-$string['inforum'] = "ã¹ \$a";
-$string['intronews'] = "¢èÒÇ áÅÐ »ÃСÒÈ";
-$string['introsocial'] = "¡ÃдҹàÊÇ¹Ò áººà»Ô´ ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ";
-$string['introteacher'] = "¡ÃдҹÊÓËÃѺ¤ÃÙà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
-$string['lastpost'] = "µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
-$string['learningforums'] = "¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
-$string['maxtimehaspassed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ (\$a) ¼èÒ¹ä»";
-$string['message'] = "¢éͤÇÒÁ";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¤ÓµÍºÅèÒÊØ´";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ¤ÓµÍºááÊØ´";
-$string['modenested'] = "áÊ´§¤ÓµÍº ẺÂèÍ˹éÒ";
-$string['modethreaded'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻà»ç¹µÑÇ˹ѧÊ×Í";
-$string['modulename'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
-$string['modulenameplural'] = "¡ÃдҹàÊǹҷÑé§ËÁ´";
-$string['more'] = "à¾ÔèÁàµÔÁ";
-$string['movethisdiscussionto'] = "ÂéÒ¡ÃзÙé¹Õéä»·Õè...";
-$string['namenews'] = "¡Ãдҹ¢èÒÇ";
-$string['namesocial'] = "¡Ãдҹ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
-$string['nameteacher'] = "¡Ãдҹ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì";
-$string['newforumposts'] = "â¾ÊµìÅèÒÊش㹡Ãдҹ";
-$string['nodiscussions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¡ÃзÙé";
-$string['noguestpost'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ºØ¤¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöâ¾Êµì¤ÇÒÁàËç¹ä´é";
-$string['noposts'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì";
-$string['nopostscontaining'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ '\$a' ";
-$string['nosubscribers'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁҪԡ㹡Ãдҹ";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name äÁèÃѺ ¡éÍ»»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name ÃѺ¡éͺ»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
-$string['numposts'] = "\$a â¾Êµì";
-$string['olderdiscussions'] = "¡ÃзÙéà¡èÒ";
-$string['openmode0'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºäÁèä´é";
-$string['openmode1'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºä´é";
-$string['openmode2'] = "µÑ駡ÃзÙéä´é µÍºä´é";
-$string['parentofthispost'] = "â¾Êµì·Õè¤Ø³à¢Õ¹µÍº";
-$string['postadded'] = "à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³áÅéÇ<P>¤Ø³ÁÕàÇÅÒ \$a ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢";
-$string['postincontext'] = "´Ùâ¾Êµìã¹à¹×éÍËÒ";
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
+$string['addanewtopic'] = "µÑé§ËÑÇ¢éÍãËÁè";
+$string['allowchoice'] = "ãËé·Ø¡¤¹àÅ×Í¡";
+$string['allowdiscussions'] = "͹حҵãËé \$a â¾Êµì㹡Ãдҹ¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
+$string['allowratings'] = "µéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéÍèÒ¹ãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
+$string['allowsdiscussions'] = "¡Ãдҹ¹Õé͹حҵãËéáµèáµèÅФ¹ÊÒÁÒöµÑ駡ÃзÙéä´é¤¹ÅÐ˹Ö觡ÃзÙé ";
+$string['anyfile'] = "ä¿Åì·Ø¡»ÃÐàÀ·";
+$string['attachment'] = "Attachment";
+$string['bynameondate'] = "â´Â \$a->name - \$a->date";
+$string['configdisplaymode'] = "¨ÐáÊ´§¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ";
+$string['configlongpost'] = "â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒÇÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé ¨Ð¶×ÍÇèÒ ÂÒÇ (¡àÇé¹ html)";
+$string['configmanydiscussions'] = "¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒ";
+$string['configshortpost'] = "â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒǵèÓ¡ÇèÒ¹Õé ¨Ð¶×ÍÇèÒ ÊÑé¹ (¡àÇé¹ html)";
+$string['couldnotadd'] = "äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹ àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['couldnotupdate'] = "äÁèÊÒÁÒö ÍѾഷâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
+$string['delete'] = "ź";
+$string['deleteddiscussion'] = "¡ÃзÙé¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
+$string['deletedpost'] = "â¾Êµì¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
+$string['deletesure'] = "á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź â¾Êµì¹Õé";
+$string['discussion'] = "¡ÃзÙé";
+$string['discussionmoved'] = "¡ÃзÙé¹Õéä´éÂéÒÂä»·Õè '\$a'";
+$string['discussions'] = "¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´ ";
+$string['discussionsstartedby'] = "¡ÃзÙéàÃÔèÁ â´Â \$a";
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = "¡ÃзÙéµÑ駢Öé¹àÃçÇæ¹Õé â´Â";
+$string['discussthistopic'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé";
+$string['eachuserforum'] = "˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé";
+$string['edit'] = "á¡éä¢";
+$string['editing'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢";
+$string['emptymessage'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['everyonecanchoose'] = "¼ÙéãªéÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
+$string['everyoneissubscribed'] = "·Ø¡¤¹à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
+$string['forcesubscribe'] = "·Ø¡¤¹µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õé";
+$string['forcesubscribeq'] = "·Ø¡¤¹µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹?";
+$string['forum'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
+$string['forumintro'] = "ÇÔ¸Õãªé¡Ãдҹ";
+$string['forumname'] = "ª×èÍ¡Ãдҹ";
+$string['forums'] = "¡Ãдҹ·Ñé§ËÁ´";
+$string['forumtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ãдҹ";
+$string['generalforum'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
+$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
+$string['inforum'] = "ã¹ \$a";
+$string['intronews'] = "¢èÒÇ áÅÐ »ÃСÒÈ";
+$string['introsocial'] = "¡ÃдҹàÊÇ¹Ò áººà»Ô´ ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ";
+$string['introteacher'] = "¡ÃдҹÊÓËÃѺ¤ÃÙà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
+$string['lastpost'] = "µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
+$string['learningforums'] = "¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
+$string['maxtimehaspassed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ (\$a) ¼èÒ¹ä»";
+$string['message'] = "¢éͤÇÒÁ";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¤ÓµÍºÅèÒÊØ´";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ¤ÓµÍºááÊØ´";
+$string['modenested'] = "áÊ´§¤ÓµÍº ẺÂèÍ˹éÒ";
+$string['modethreaded'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻà»ç¹µÑÇ˹ѧÊ×Í";
+$string['modulename'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
+$string['modulenameplural'] = "¡ÃдҹàÊǹҷÑé§ËÁ´";
+$string['more'] = "à¾ÔèÁàµÔÁ";
+$string['movethisdiscussionto'] = "ÂéÒ¡ÃзÙé¹Õéä»·Õè...";
+$string['namenews'] = "¡Ãдҹ¢èÒÇ";
+$string['namesocial'] = "¡Ãдҹ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
+$string['nameteacher'] = "¡Ãдҹ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['newforumposts'] = "â¾ÊµìÅèÒÊش㹡Ãдҹ";
+$string['nodiscussions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¡ÃзÙé";
+$string['noguestpost'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ºØ¤¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöâ¾Êµì¤ÇÒÁàËç¹ä´é";
+$string['nomorepostscontaining'] = "äÁ辺¤ÓÇèÒ '\$a' ã¹â¾Êµìã´æ";
+$string['nonews'] = "ÂѧäÁèÁÕ¢èÒÇ";
+$string['noposts'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì";
+$string['nopostscontaining'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ '\$a' ";
+$string['nosubscribers'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁҪԡ㹡Ãдҹ";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name äÁèÃѺ ¡éÍ»»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name ÃѺ¡éͺ»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
+$string['numposts'] = "\$a â¾Êµì";
+$string['olderdiscussions'] = "¡ÃзÙéà¡èÒ";
+$string['openmode0'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºäÁèä´é";
+$string['openmode1'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºä´é";
+$string['openmode2'] = "µÑ駡ÃзÙéä´é µÍºä´é";
+$string['parentofthispost'] = "â¾Êµì·Õè¤Ø³à¢Õ¹µÍº";
+$string['postadded'] = "à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³áÅéÇ<P>¤Ø³ÁÕàÇÅÒ \$a ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢";
+$string['postincontext'] = "´Ùâ¾Êµìã¹à¹×éÍËÒ";
$string['postmailinfo'] = "¹Õèà»ç¹¡éÍ»»Õé¢éͤÇÒÁ ¨Ò¡â¾Êµì \$a ã¹ àÇçºä«µì
-ËÒ¡µéͧ¡Òõͺ¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì";
-$string['postrating1'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺá¡Êèǹ";
-$string['postrating2'] = "¡éÓ¡Öè§ÁÕ·Ñé§ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§";
-$string['postrating3'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺàª×èÍÁâ§";
-$string['posts'] = "â¾Êµì";
-$string['postupdated'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ";
-$string['processingpost'] = "¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì \$a";
-$string['rate'] = "ãËé¤Ðá¹¹";
-$string['ratings'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é";
-$string['ratingssaved'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹áÅéÇ";
-$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "ÍèÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ã¹ËÑÇ¢é͹Õé";
-$string['replies'] = "µÍº";
-$string['repliesmany'] = "\$a ¤ÓµÍº";
-$string['repliesone'] = "\$a ¤ÓµÍº";
-$string['reply'] = "µÍº";
-$string['search'] = "¤é¹ËÒ";
-$string['searchforums'] = "àÃÔèÁ¤é¹ËÒ";
-$string['searchresults'] = "¼Å¡Òäé¹ËÒ";
-$string['sendinratings'] = "Ê觤Ðá¹¹·ÕèãËéÅèÒÊØ´";
-$string['showsubscribers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
-$string['singleforum'] = "¡ÃдҹËÑÇ¢éÍà´ÕÂÇÍÂèÒ§§èÒÂ";
-$string['startedby'] = "¶ÒÁ";
-$string['subject'] = "ËÑÇ¢éÍ";
-$string['subscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
-$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
-$string['subscribers'] = "ÊÁÒªÔ¡";
-$string['subscribersto'] = "ÊÁÒªÔ¡¢Í§ '\$a'";
-$string['subscription'] = "¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
-$string['subscriptions'] = "¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
-$string['unsubscribe'] = "µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
-$string['unsubscribed'] = "äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
-$string['youratedthis'] = "¤Ø³ãËé¤Ðá¹¹";
-$string['yournewtopic'] = "¡ÃзÙéãËÁè";
-$string['yourreply'] = "¤ÓµÍº";
-
-?>
+ËÒ¡µéͧ¡Òõͺ¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì";
+$string['postrating1'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺá¡Êèǹ";
+$string['postrating2'] = "¡éÓ¡Öè§ÁÕ·Ñé§ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§";
+$string['postrating3'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺàª×èÍÁâ§";
+$string['posts'] = "â¾Êµì";
+$string['postupdated'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ";
+$string['processingpost'] = "¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì \$a";
+$string['rate'] = "ãËé¤Ðá¹¹";
+$string['rating'] = "¤Ðá¹¹";
+$string['ratingeveryone'] = "·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì";
+$string['ratingno'] = "äÁèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹";
+$string['ratingonlyteachers'] = "੾ÒÐ \$a à·èÒ¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹ã¹â¾Êµì";
+$string['ratings'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é";
+$string['ratingssaved'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹áÅéÇ";
+$string['ratingsuse'] = "ãªé¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹";
+$string['ratingtime'] = "ãËé¤Ðá¹¹ä´é੾ÒÐ㹪èǧÇѹ àÇÅÒµèÍ仹Õé";
+$string['re'] = "µÍº:";
+$string['readtherest'] = "ÍèÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ã¹ËÑÇ¢é͹Õé";
+$string['replies'] = "µÍº";
+$string['repliesmany'] = "\$a ¤ÓµÍº";
+$string['repliesone'] = "\$a ¤ÓµÍº";
+$string['reply'] = "µÍº";
+$string['search'] = "¤é¹ËÒ";
+$string['searchforums'] = "àÃÔèÁ¤é¹ËÒ";
+$string['searcholderposts'] = "¤é¹ËÒ¡ÃзÙéà¡èÒ";
+$string['searchresults'] = "¼Å¡Òäé¹ËÒ";
+$string['sendinratings'] = "Ê觤Ðá¹¹·ÕèãËéÅèÒÊØ´";
+$string['showsubscribers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['singleforum'] = "¡ÃдҹËÑÇ¢éÍà´ÕÂÇÍÂèÒ§§èÒÂ";
+$string['startedby'] = "¶ÒÁ";
+$string['subject'] = "ËÑÇ¢éÍ";
+$string['subscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
+$string['subscribers'] = "ÊÁÒªÔ¡";
+$string['subscribersto'] = "ÊÁÒªÔ¡¢Í§ '\$a'";
+$string['subscribestart'] = "µéͧÊÓà¹Òâ¾Êµì㹡ÃзÙé¹Õé·Ò§ÍÕàÁÅì";
+$string['subscribestop'] = "äÁèµéͧ¡ÒÃÊÓà¹Òâ¾Êµì·Ò§ÍÕàÁÅì";
+$string['subscription'] = "¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
+$string['subscriptions'] = "¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
+$string['unsubscribe'] = "µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['unsubscribed'] = "äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
+$string['youratedthis'] = "¤Ø³ãËé¤Ðá¹¹";
+$string['yournewtopic'] = "¡ÃзÙéãËÁè";
+$string['yourreply'] = "¤ÓµÍº";
+
+?>
View
1,261 lang/th/moodle.php
@@ -1,155 +1,235 @@
-<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
-
-
-$string['action'] = "ÊÔ觷Õèµéͧ¡Ò÷Ó";
-$string['activities'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´";
-$string['activity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ";
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = "¢ÍÍÀÑÂ! ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéÂѧäÁèà»Ô´ãËéºÃÔ¡ÒÃ";
-$string['activitymodule'] = "âÁ´ØÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ";
-$string['activityreport'] = "ÃÒ§ҹ¼Å¡Ô¨¡ÃÃÁ";
-$string['add'] = "à¾ÔèÁ";
-$string['addadmin'] = "à¾ÔèÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº";
-$string['addcreator'] = "à¾Ô觼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
-$string['added'] = "à¾ÔèÁ\$aáÅéÇ";
-$string['addinganew'] = "à¾ÔèÁ \$a";
-$string['addinganewto'] = "à¾ÔèÁ \$a->what to \$a->to";
-$string['addnewcourse'] = "à¾ÔèÁ¤ÍÃìÊãËÁè";
-$string['addnewuser'] = "à¾ÔèÁ¼Ùéãªé";
-$string['address'] = "·ÕèÍÂÙè";
-$string['addteacher'] = "à¾ÔèÁÍÒ¨ÒÃÂì";
-$string['admin'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
-$string['administration'] = "¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº";
-$string['administrator'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
-$string['again'] = "ÍÕ¡¤ÃÑé§";
-$string['all'] = "·Ñé§ËÁ´";
-$string['alldays'] = "µÅÍ´";
-$string['allfieldsrequired'] = "¡ÃسÒàµÔÁãËé¤Ãº·Ø¡ªèͧ";
-$string['alllogs'] = "logs ·Ñé§ËÁ´";
-$string['allow'] = "͹حҵ";
-$string['allowguests'] = "¤ÍÃìʹÕé͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä» à¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒä´é";
-$string['allownot'] = "äÁè͹حҵ";
-$string['allparticipants'] = "ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´";
-$string['alphanumerical'] = "ÊÒÁÒÃà¾ÔèÁä´é੾ÒеÑÇÍÑ¡ÉÃáÅеÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹";
-$string['alreadyconfirmed'] = "¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹ÂѹáÅéÇ";
-$string['answer'] = "¤ÓµÍº";
-$string['assessment'] = "¡ÒúéÒ¹";
-$string['assignadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
-$string['assigncreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
-$string['assignteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº";
-$string['authentication'] = "¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
-$string['availablecourses'] = "¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
-$string['backup'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
-$string['backupdetails'] = "ÃÒ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
-$string['backupdir'] = "¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
-$string['backupnameformat'] = "%%»Õ%%à´×͹%%Çѹ-%%ªÑèÇâÁ§%%¹Ò·Õ";
-$string['cancel'] = "¡àÅÔ¡";
-$string['categories'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ";
-$string['category'] = "»ÃÐàÀ·";
-$string['categoryadded'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ä´éÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁáÅéÇ";
-$string['categorydeleted'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ¶Ù¡ÅºáÅéÇ";
-$string['categoryduplicate'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ÁÕÍÂÙèáÅéÇ";
-$string['changedpassword'] = "ÃËÑʶ١à»ÅÕè¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
-$string['changessaved'] = "¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä´éÃѺ¡Òúѹ·Ö¡áÅéÇ";
-$string['checklanguage'] = "µÃǨÊͺÀÒÉÒ";
-$string['choose'] = "àÅ×Í¡";
-$string['choosecourse'] = "àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ";
-$string['chooselivelogs'] = "ËÃ×Í´Ù§Ò¹·Õè·ÓÍÂÙ袳йÕé";
-$string['chooselogs'] = "àÅ×Í¡ log ä¿Åì ·Õèµéͧ¡ÒôÙ";
-$string['choosetheme'] = "àÅ×Í¡ÃٻẺàÇçºä«µì";
-$string['chooseuser'] = "àÅ×Í¡¼Ùéãªé";
-$string['city'] = "¨Ñ§ËÇÑ´";
-$string['closewindow'] = "»Ô´Ë¹éÒµèÒ§";
-$string['comparelanguage'] = "à»ÃÕºà·ÕºáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
-$string['complete'] = "àµçÁÃٻẺ";
-$string['configcountry'] = "¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé";
-$string['configdebug'] = "¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ";
-$string['configerrorlevel'] = "àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Normal";
-$string['configframename'] = "ËÒ¡¤Ø³àÍçÁິâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top";
-$string['configgdversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨";
-$string['confightmleditor'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªé â¤é· HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é·´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»";
-$string['configintro'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤èÒ default ¢Í§ â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é";
-$string['configintroadmin'] = "ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇáÓ˹´ºÑ­ªÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃä«´ì¹ÕéàµçÁ·Õè ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ";
-$string['configintrosite'] = "ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´Ë¹éÒµÒáÅЪ×èͧ͢àǻ䫴ìä´é ·Ñ駷Õè¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÀÒÂËÅѧä´é";
-$string['configlang'] = "àÅ×Í¡ÀÒÉÒËÅÑ¡ÊÓËÃѺàÇçºä«µì ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡à»ÅÕè¹à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ";
-$string['configlangdir'] = "ÀÒÉÒÊèǹãË­èáÅéÇ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ áµèºÒ§ª¹Ô´ àªè¹ ÍÒÃÒºÔ¡ ÎÔºÃÙ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ";
+<?PHP // $Id$
+ // moodle.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+
+
+$string['action'] = "ÊÔ觷Õèµéͧ¡Ò÷Ó";
+$string['activities'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´";
+$string['activity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ";
+$string['activityclipboard'] = "¡ÓÅѧÂéÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé : <b>\$a</b>";
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "¢ÍÍÀÑÂ! ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéÂѧäÁèà»Ô´ãËéºÃÔ¡ÒÃ";
+$string['activitymodule'] = "âÁ´ØÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ";
+$string['activityreport'] = "ÃÒ§ҹ¼Å¡Ô¨¡ÃÃÁ";
+$string['activityselect'] = "àÅ×Í¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õéà¾×èÍÂéÒÂä»·ÕèÍ×è¹";
+$string['activitysince'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ µÑé§áµè \$a";
+$string['add'] = "à¾ÔèÁ";
+$string['addadmin'] = "à¾ÔèÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['addcreator'] = "à¾Ô觼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
+$string['added'] = "à¾ÔèÁ\$aáÅéÇ";
+$string['addinganew'] = "à¾ÔèÁ \$a";
+$string['addinganewto'] = "à¾ÔèÁ \$a->what to \$a->to";
+$string['addingdatatoexisting'] = "à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅŧ㹷ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇ";
+$string['addnewcategory'] = "à¾ÔèÁ»ÃÐàÀ·ãËÁè";
+$string['addnewcourse'] = "à¾ÔèÁ¤ÍÃìÊãËÁè";
+$string['addnewuser'] = "à¾ÔèÁ¼Ùéãªé";
+$string['address'] = "·ÕèÍÂÙè";
+$string['addstudent'] = "à¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹";
+$string['addteacher'] = "à¾ÔèÁÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['admin'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['adminhelpaddnewuser'] = "à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ãËÁè´éǵ¹àͧ";
+$string['adminhelpassignadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкºÊÒÁÒö·ÓÍÐäáçä´é áÅÐ ä»·Õèä˹¡çä´éã¹àÇçº";
+$string['adminhelpassigncreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§ÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¤ÍÃìÊãËÁèáÅÐÊ͹㹤ÍÃìÊ·ÕèÊÃéÒ§à·èÒ¹Ñé¹";
+$string['adminhelpassignstudents'] = "ä»Âѧ¤ÍÃìÊ áÅÐà¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ò¡àÁ¹Ù¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['adminhelpassignteachers'] = "¤é¹ËÒ¤ÍÃìÊ ¨Ò¡¹Ñé¹ãªéäͤ͹à¾×èÍà¾ÔèÁ¼ÙéÊ͹ ";
+$string['adminhelpauthentication'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöãªé account ÀÒÂã¹ËÃ×Í ¹Í¡Ãкº°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['adminhelpconfiguration'] = "µÑ駤èÒÇèÒ¨ÐãËéàÇçºÁÕ˹éÒµÒÍÂèÒ§äÃáÅзӧҹẺä˹";
+$string['adminhelpconfigvariables'] = "µÑ駤èÒµÑÇá»Ã·ÕèÁռŵèÍ¡Ò÷ӧҹ¢Í§àÇçºä«µì";
+$string['adminhelpcourses'] = "ÃкؤÍÃìÊ áÅÐ »ÃÐàÀ·áÅéÇÁͺËÁÒ¼ÙéèÃѺ¼Ô´ªÍº";
+$string['adminhelpedituser'] = "browse ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡áÅÐá¡é䢢ͧã¤Ã¡çä´é";
+$string['adminhelplanguage'] = "ÊÓËÃѺµÃǨÊͺáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
+$string['adminhelplogs'] = "´ÙºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´º¹àÇçºä«µì";
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = "à¢éÒä»°Ò¹¢éÍÁÙÅâ´ÂµÃ§ ( ÃÐÇѧ ! )";
+$string['adminhelpmanagemodules'] = "¨Ñ´¡ÒõԴµÑé§âÁ´ÙÅáÅеÑ駤èÒµèÒ§ æ";
+$string['adminhelpsitefiles'] = "ÊÓËÃѺà¼Âá¾Ãèä¿Åì·ÑèÇä»áÅÐÍѾâËÅ´áºç¤ÍѾ¨Ò¡¢éÒ§¹Í¡";
+$string['adminhelpsitesettings'] = "ÃкØãËé˹éÒáá¢Í§àÇçºãËéáÊ´§ÍÂèÒ§äÃ";
+$string['adminhelpthemes'] = "àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃãËéàÇçºáÊ´§ÍÂèÒ§äà ( ÊÕ, µÑÇ˹ѧÊ×Í ÏÅÏ )";
+$string['adminhelpusers'] = "ÃкؼÙéãªéáÅÐÃдѺ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
+$string['administration'] = "¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº";
+$string['administrator'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['administrators'] = "¼Ùé´ÙáÅÐÃкº";
+$string['again'] = "ÍÕ¡¤ÃÑé§";
+$string['all'] = "·Ñé§ËÁ´";
+$string['alldays'] = "µÅÍ´";
+$string['allfieldsrequired'] = "¡ÃسÒàµÔÁãËé¤Ãº·Ø¡ªèͧ";
+$string['alllogs'] = "logs ·Ñé§ËÁ´";
+$string['allow'] = "͹حҵ";
+$string['allowguests'] = "¤ÍÃìʹÕé͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä» à¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒä´é";
+$string['allownot'] = "äÁè͹حҵ";
+$string['allparticipants'] = "ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´";
+$string['alphanumerical'] = "ÊÒÁÒÃà¾ÔèÁä´é੾ÒеÑÇÍÑ¡ÉÃáÅеÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹";
+$string['alreadyconfirmed'] = "¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹ÂѹáÅéÇ";
+$string['answer'] = "¤ÓµÍº";
+$string['areyousuretorestorethis'] = "µéͧ¡Ò÷ӵèÍä»ËÃ×ÍäÁè";
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = "ËÅѧ¨Ò¡¢Ñ鹵͹¹Õé ¨ÐÁÕµÑÇàÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁáºç¤ÍѾŧ㹤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙèËÃ×ÍÇèÒÊÃéÒ§¤ÍÃìÊãËÁè";
+$string['assessment'] = "¡ÒúéÒ¹";
+$string['assignadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['assigncreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
+$string['assignstudents'] = "ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹";
+$string['assignstudentsnote'] = "»Å. äÁèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õèµéͧãªé˹éÒ¹Õéà¾ÃÒÐÇèҹѡàÃÕ¹ÊÒÁÒöÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹´éǵ¹àͧ";
+$string['assignstudentspass'] = "ÊÔ觷Õèµéͧ·Ó¤×Í ºÍ¡ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÃÒºÃËÑʼèÒ¹à¾×èÍà¢éÒÈÖ¡ÉÒ㹤ÍÃìʹÕé ÃËÑʻѨ¨ØºÑ¹¤×Í : '\$a'";
+$string['assignteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº";
+$string['authentication'] = "¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
+$string['autosubscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÃдҹàÊǹÒÍѵâ¹ÁѵÔ";
+$string['autosubscribeno'] = "äÁè : ÍÂèÒÊÁѤéѹà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ㴠æ";
+$string['autosubscribeyes'] = "µ¡Å§: ¶éÒâ¾ÊµìàÁ×èÍäËÃèãËéÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Ñé¹ æ";
+$string['availability'] = "¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['availablecourses'] = "¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['backup'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
+$string['backupdate'] = "Çѹ·ÕèÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
+$string['backupdetails'] = "ÃÒ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
+$string['backupfilename'] = "ª×èÍä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
+$string['backupfinished'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ";
+$string['backupnameformat'] = "%%»Õ%%à´×͹%%Çѹ-%%ªÑèÇâÁ§%%¹Ò·Õ";
+$string['backuporiginalname'] = "ª×èͧ͢ ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
+$string['backupversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
+$string['cancel'] = "¡àÅÔ¡";
+$string['categories'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ";
+$string['category'] = "»ÃÐàÀ·";
+$string['categoryadded'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ä´éÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁáÅéÇ";
+$string['categorydeleted'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ¶Ù¡ÅºáÅéÇ";
+$string['categoryduplicate'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ÁÕÍÂÙèáÅéÇ";
+$string['changedpassword'] = "ÃËÑʶ١à»ÅÕè¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
+$string['changessaved'] = "¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä´éÃѺ¡Òúѹ·Ö¡áÅéÇ";
+$string['checkingbackup'] = "µÃǨÊͺ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
+$string['checkingcourse'] = "µÃǨÊͺ¤ÍÃìÊ";
+$string['checkinginstances'] = "µÃǨÊͺµÑÇÍÂèÒ§";
+$string['checkingsections'] = "µÃǨÊͺ sections";
+$string['checklanguage'] = "µÃǨÊͺÀÒÉÒ";
+$string['choose'] = "àÅ×Í¡";
+$string['choosecourse'] = "àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ";
+$string['chooselivelogs'] = "ËÃ×Í´Ù§Ò¹·Õè·ÓÍÂÙ袳йÕé";
+$string['chooselogs'] = "àÅ×Í¡ log ä¿Åì ·Õèµéͧ¡ÒôÙ";
+$string['choosetheme'] = "àÅ×Í¡ÃٻẺàÇçºä«µì";
+$string['chooseuser'] = "àÅ×Í¡¼Ùéãªé";
+$string['city'] = "¨Ñ§ËÇÑ´";
+$string['cleaningtempdata'] = "ź¢éÍÁÙŪÑèǤÃÒÇ";
+$string['closewindow'] = "»Ô´Ë¹éÒµèÒ§";
+$string['comparelanguage'] = "à»ÃÕºà·ÕºáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
+$string['complete'] = "àµçÁÃٻẺ";
+$string['configcountry'] = "¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé";
+$string['configdebug'] = "¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ";
+$string['configerrorlevel'] = "àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Normal";
+$string['configframename'] = "ËÒ¡¤Ø³àÍçÁິâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top";
+$string['configgdversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨";
+$string['confightmleditor'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªé â¤é· HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é·´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»";
+$string['configidnumber'] = "ÃкصÑÇàÅ×Í¡¹Õé a. äÁèÁÕ¡ÒöÒÁËÁÒÂàÅ¢ ID b. ¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼ÙéãªéáµèÊÒÁÒö»ÅèÍÂÇèÒ§ä´é c.¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼ÙéãªéáÅÐäÁèÊÒÁÒö»ÅèÍÂÇèÒä´é 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéáÊ´§àÅ¢»ÃШӵÑÇã¹Ë¹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ";
+$string['configintro'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤èÒ default ¢Í§ â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é";
+$string['configintroadmin'] = "ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇáÓ˹´ºÑ­ªÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃä«´ì¹ÕéàµçÁ·Õè ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ";
+$string['configintrosite'] = "ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´Ë¹éÒµÒáÅЪ×èͧ͢àǻ䫴ìä´é ·Ñ駷Õè¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÀÒÂËÅѧä´é";
+$string['configlang'] = "àÅ×Í¡ÀÒÉÒËÅÑ¡ÊÓËÃѺàÇçºä«µì ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡à»ÅÕè¹à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ";
+$string['configlangdir'] = "ÀÒÉÒÊèǹãË­èáÅéÇ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ áµèºÒ§ª¹Ô´ àªè¹ ÍÒÃÒºÔ¡ ÎÔºÃÙ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ";
$string['configlanglist'] = "»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéãªéàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é
-´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§: th,en,de";
-$string['configlangmenu'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§áÅÐäÁèáÊ´§µÑÇà»ÅÕè¹ÀÒÉÒ ";
-$string['configlocale'] = "àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§";
-$string['configloglifetime'] = "¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çº»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹Ãкº ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇÂ";
-$string['configlongtimenosee'] = "¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡¤ÍÃìÊ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ";
-$string['configmaxeditingtime'] = "ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËé¼Ùéãªé á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÇÒÃÊÒà feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ";
-$string['configproxyhost'] = "¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹àµÍÃìà¹ç· ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé";
-$string['configsecureforms'] = "¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡ¼Ùéãªé ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËé¼ÙéãªéºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÇìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é";
-$string['configsessiontimeout'] = "¶éÒËÒ¡¼ÙéãªéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé";
-$string['configslasharguments'] = "ä¿Åì àªè¹ ÀÒ¾ ÍѾâËÅ´ ¨Ð¶Ù¡Ê觼èҹʤÃÔ»µì â´Âãªéè 'slash arguments' (µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊͧ) ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé §èÒµèÍ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìäÇéã¹Ãкº¤ÇÒÁ¨ÓªÑèǤÃÒǺ¹àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì ËÃ×Í ¾ÃçÍ¡«Õèà«ÔÃì¿àÇÍÃì áµè¡ÃйÑé¹ ÊÓËÃѺ php à«ÃÔ¿ìàÇÍÃì ºÒ§»ÃÐàÀ· äÁèÊÒÁÒö¨ÐãªéÇÔ¸Õ¹Õéä´é ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒ㹡ÒôÙä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¡ÒôÙÀÒ¾ ãËéá¡é »Ñ­ËÒâ´Â¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇá»Ã¹Õéà»ç¹ µÑÇàÅ×Í¡·Õè˹Öè§";
-$string['configsmtphosts'] = "ãÊèª×èÍàµçÁ¢Í§ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ Moodle ¨ÐãªéÊÓËÃѺÊè§àÁÅì (àªè¹ mail.a.acom ËÃ×Í mail.b.com; mail.c.com) ¶éÒËÒ¡¤Ø³·Ôé§ÇèÒ§äÇé moodle ¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéáÅéÇ ã¹¡ÒÃÊè§àÁÅì";
-$string['configsmtpuser'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÃÐºØ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢éÒ§µé¹ áÅÐ à«ÔÃì¿àÇÍÃìµéͧ¡ÒÃÃËÑʼèÒ¹ãËé·Ó¡Òà ãÊè username áÅÐ password";
-$string['configunzip'] = "áÊ´§·ÕèµÑ駷ÕèµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ unzip ã¹ÃкºÂÙ¹Ô¡«ì à·èÒ¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ¤ÅÒ zip ä¿Åì ¹ÒÁÊ¡ØÅ .zip º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
-$string['configvariables'] = "á¡é䢵ÑÇá»Ã";
-$string['configzip'] = "áÊ´§·ÕèµÑ駷ÕèµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ zip ã¹ÃкºÂÙ¹Ô¡«ì à·èÒ¹Ñé¹ ÊÓËÃѺà¡çºä¿Åì ¹ÒÁÊ¡ØÅ .zip äÇ麹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
-$string['confirmed'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹áÅéÇ";
-$string['continue'] = "¢Ñé¹µèÍä»";
-$string['cookiesenabled'] = "àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì·Õè¤Ø³ãªéµéͧ͹حҵãËéÃѺ cookies ";
-$string['copyrightnotice'] = "ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì";
-$string['country'] = "»ÃÐà·È";
-$string['course'] = "¤ÍÃìÊ";
-$string['coursebackup'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
-$string['coursefiles'] = "á¿éÁ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
-$string['courseformats'] = "ÃٻẺ¢Í§¤ÍÃìÊ";
-$string['courses'] = "¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´";
-$string['courseupdates'] = "¤ÍÃìÊÍѾഷ";
-$string['createaccount'] = "ÊÃéÒ§ account ãËÁè";
-$string['createuserandpass'] = "ÊÃéÒ§ username áÅÐ password ãËÁè";
-$string['createziparchive'] = "ÊÃéÒ§ zip archive";
-$string['currentlanguage'] = "ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
-$string['currentlocaltime'] = "àÇÅһѨ¨ØºÑ¹";
-$string['currentrelease'] = "¢éÍÁÙÅàÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹";
-$string['currentversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹";
-$string['databasechecking'] = "¡ÒûÃѺ»Ãا°Ò¹¢éÍÁÙÅ ¨Ò¡ àÇÍÃìªÑè¹ \$a->oldversion à»ç¹ \$a->newversion...";
-$string['databasesetup'] = "µÔ´µÑ駰ҹ¢éÍÁÙÅ";
-$string['databasesuccess'] = "°Ò¹¢éÍÁÙÅä´éÃѺ¡ÒÃÍѾà¡Ã´áÅéÇ";
-$string['databaseupgrades'] = "¡ÓÅѧÍѾà¡Ã´°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
-$string['day'] = "Çѹ";
-$string['days'] = "Çѹ";
-$string['defaultcoursefullname'] = "ª×èͤÍÃìÊ";
-$string['defaultcourseshortname'] = "Êѧ¤Á101";
-$string['defaultcoursestudent'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹";
-$string['defaultcoursestudents'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹";
-$string['defaultcoursesummary'] = "͸ԺÒÂÊÑé¹æ à¡ÕèÂǡѺ¤ÍÃìÊ·Õèà»Ô´Ê͹";
-$string['defaultcourseteacher'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì";
-$string['defaultcourseteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì";
-$string['delete'] = "ź";
-$string['deletecheck'] = "ź \$a ?";
-$string['deletecheckfull'] = "á¹èã¨Ð¹Ð¤Ð ÇèÒµéͧ¡ÒÃź \$a ?";
-$string['deletecompletely'] = "ź·Ñé§ËÁ´";
-$string['deletecourse'] = "ź¤ÍÃìÊ";
-$string['deletecoursecheck'] = "á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¤ÍÃìÊ áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?";
-$string['deleted'] = "źáÅéÇ";
-$string['deletedactivity'] = "ź \$a áÅéÇ";
-$string['deletedcourse'] = "\$a ź·Ñé§ËÁ´áÅéÇ";
-$string['deletednot'] = "äÁèÊÒÁÒöź \$a !";
-$string['deletingcourse'] = "¡ÓÅѧź \$a";
-$string['department'] = "ËÁÇ´";
-$string['description'] = "¤Ó͸ԺÒÂ";
-$string['displayingfirst'] = "áÊ´§ \$a->count \$a-> ¢éÍÁÙÅááà·èÒ¹Ñé¹";
-$string['displayingrecords'] = "¡ÓÅѧáÊ´§ \$a ¢éÍÁÙÅ";
-$string['displayingusers'] = "¡ÓÅѧáÊ´§ ¼Ùéãªé \$a->start to \$a->end";
-$string['documentation'] = "¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé Moodle";
-$string['downloadexcel'] = "´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÒÃÒ§ Excel ";
-$string['downloadtext'] = "´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÑÇ˹ѧÊ×Í ";
-$string['doyouagree'] = "¤Ø³ÍèÒ¹¢é͵¡Å§à¢éÒã¨áÅéÇÃÖÂѧ¤Ð";
-$string['edit'] = "á¡éä¢ \$a";
-$string['editcoursesettings'] = "á¡é䢤ÍÃìÊ";
-$string['editinga'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ \$a";
-$string['editmyprofile'] = "á¡é䢢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ";
-$string['editsummary'] = "á¡é䢺·¤Ñ´ÂèÍ";
-$string['editthisactivity'] = "á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé";
-$string['edituser'] = "á¡éä¢ accounts ¢Í§ÊÁÒªÔ¡";
-$string['email'] = "ÍÕàÁÅì";
-$string['emailconfirm'] = "Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ";
+´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§: th,en,de";
+$string['configlangmenu'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§áÅÐäÁèáÊ´§µÑÇà»ÅÕè¹ÀÒÉÒ ";
+$string['configlocale'] = "àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§";
+$string['configloglifetime'] = "¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çº»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹Ãкº ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇÂ";
+$string['configlongtimenosee'] = "¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡¤ÍÃìÊ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ";
+$string['configmaxeditingtime'] = "ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËé¼Ùéãªé á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÇÒÃÊÒà feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ";
+$string['configproxyhost'] = "¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹àµÍÃìà¹ç· ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé";
+$string['configsecureforms'] = "¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡ¼Ùéãªé ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËé¼ÙéãªéºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÇìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é";
+$string['configsessiontimeout'] = "¶éÒËÒ¡¼ÙéãªéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé";
+$string['configslasharguments'] = "ä¿Åì àªè¹ ÀÒ¾ ÍѾâËÅ´ ¨Ð¶Ù¡Ê觼èҹʤÃÔ»µì â´Âãªéè 'slash arguments' (µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊͧ) ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé §èÒµèÍ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìäÇéã¹Ãкº¤ÇÒÁ¨ÓªÑèǤÃÒǺ¹àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì ËÃ×Í ¾ÃçÍ¡«Õèà«ÔÃì¿àÇÍÃì áµè¡ÃйÑé¹ ÊÓËÃѺ php à«ÃÔ¿ìàÇÍÃì ºÒ§»ÃÐàÀ· äÁèÊÒÁÒö¨ÐãªéÇÔ¸Õ¹Õéä´é ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒ㹡ÒôÙä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¡ÒôÙÀÒ¾ ãËéá¡é »Ñ­ËÒâ´Â¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇá»Ã¹Õéà»ç¹ µÑÇàÅ×Í¡·Õè˹Öè§";
+$string['configsmtphosts'] = "ãÊèª×èÍàµçÁ¢Í§ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ Moodle ¨ÐãªéÊÓËÃѺÊè§àÁÅì (àªè¹ mail.a.acom ËÃ×Í mail.b.com; mail.c.com) ¶éÒËÒ¡¤Ø³·Ôé§ÇèÒ§äÇé moodle ¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéáÅéÇ ã¹¡ÒÃÊè§àÁÅì";
+$string['configsmtpuser'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÃÐºØ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢éÒ§µé¹ áÅÐ à«ÔÃì¿àÇÍÃìµéͧ¡ÒÃÃËÑʼèÒ¹ãËé·Ó¡Òà ãÊè username áÅÐ password";
+$string['configteacherassignteachers'] = "¤ÃÙ·ÑèÇä»ÊÒÁÒöµÑ駤ÃÙà¾ÔèÁ㹤ÍÃìʢͧµÑÇàͧä´éËÃ×ÍäÁè ¶éÒäÁè ੾ÒмÙé´ÙáÅÃкº áÅмÙéÊÃéÒ§à·èÒ¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒö ¨ÐµÑ駤ÃÙà¾ÔèÁä´é";
+$string['configunzip'] = "áÊ´§·ÕèµÑ駷ÕèµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ unzip ã¹ÃкºÂÙ¹Ô¡«ì à·èÒ¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ¤ÅÒ zip ä¿Åì ¹ÒÁÊ¡ØÅ .zip º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
+$string['configuration'] = "¡ÒõÑ駤èÒ";
+$string['configvariables'] = "á¡é䢵ÑÇá»Ã";
+$string['configwarning'] = "ÃÐÇѧ㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¤èÒµèÒ§ æ àËÅèÒ¹Õé ¡ÒõÑ駤èÒ¼Ô´¾ÅÒ´¨Ð·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒä´é";
+$string['configzip'] = "áÊ´§·ÕèµÑ駷ÕèµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ zip ã¹ÃкºÂÙ¹Ô¡«ì à·èÒ¹Ñé¹ ÊÓËÃѺà¡çºä¿Åì ¹ÒÁÊ¡ØÅ .zip äÇ麹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
+$string['confirmed'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹áÅéÇ";
+$string['confirmednot'] = "¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¢Í§¤Ø³ÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ";
+$string['continue'] = "¢Ñé¹µèÍä»";
+$string['cookiesenabled'] = "àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì·Õè¤Ø³ãªéµéͧ͹حҵãËéÃѺ cookies ";
+$string['copy'] = "ÊÓà¹Ò";
+$string['copyingcoursefiles'] = "·ÓÊÓà¹Òä¿Åì㹤ÍÃìÊ";
+$string['copyinguserfiles'] = "·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§¼Ùéãªé";
+$string['copyingzipfile'] = "·ÓÊÓà¹Ò zip ä¿Åì";
+$string['copyrightnotice'] = "ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì";
+$string['country'] = "»ÃÐà·È";
+$string['course'] = "¤ÍÃìÊ";
+$string['courseavailable'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¤ÍÃìʹÕéä´é";
+$string['courseavailablenot'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹ÂѧäÁèÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¤ÍÃìʹÕéä´é";
+$string['coursebackup'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
+$string['coursecategories'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ";
+$string['coursecategory'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ";
+$string['coursecreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
+$string['coursefiles'] = "á¿éÁ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
+$string['courseformats'] = "ÃٻẺ¢Í§¤ÍÃìÊ";
+$string['coursegrades'] = "¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¢Í§¤ÍÃìÊ";
+$string['courseinfo'] = "¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
+$string['courserestore'] = "¹Ó¤ÍÃìÊÁÒãªéãËÁè";
+$string['courses'] = "¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´";
+$string['courseupdates'] = "¤ÍÃìÊÍѾഷ";
+$string['create'] = "ÊÃéÒ§";
+$string['createaccount'] = "ÊÃéÒ§ account ãËÁè";
+$string['createfolder'] = "ÊÃéÒ§á¿éÁã¹ \$a";
+$string['createuserandpass'] = "ÊÃéÒ§ username áÅÐ password ãËÁè";
+$string['createziparchive'] = "ÊÃéÒ§ zip archive";
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§»ÃÐàÀ·áÅФӶÒÁ";
+$string['creatingcoursemodules'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§âÁ´ÙŤÍÃìÊ";
+$string['creatinglogentries'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªéàÇçºä«µì";
+$string['creatingnewcourse'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§¤ÍÃìÊãËÁè";
+$string['creatingscales'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´";
+$string['creatingsections'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§ sections";
+$string['creatingtemporarystructures'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ªÑèǤÃÒÇ";
+$string['creatingusers'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§¼Ùéãªé";
+$string['creatingxmlfile'] = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§ xml ä¿Åì";
+$string['currentcourseadding'] = "¤ÍÃìʻѨ¨ØºÑ¹ : à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅà¢éÒä»";
+$string['currentcoursedeleting'] = "¤ÍÃìʻѨ¨ØºÑ¹ : ź¡è͹";
+$string['currentlanguage'] = "ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
+$string['currentlocaltime'] = "àÇÅһѨ¨ØºÑ¹";
+$string['currentrelease'] = "¢éÍÁÙÅàÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹";
+$string['currentversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹";
+$string['databasechecking'] = "¡ÒûÃѺ»Ãا°Ò¹¢éÍÁÙÅ ¨Ò¡ àÇÍÃìªÑè¹ \$a->oldversion à»ç¹ \$a->newversion...";
+$string['databasesetup'] = "µÔ´µÑ駰ҹ¢éÍÁÙÅ";
+$string['databasesuccess'] = "°Ò¹¢éÍÁÙÅä´éÃѺ¡ÒÃÍѾà¡Ã´áÅéÇ";
+$string['databaseupgradebackups'] = "àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ¤×Í \$a";
+$string['databaseupgrades'] = "¡ÓÅѧÍѾà¡Ã´°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['day'] = "Çѹ";
+$string['days'] = "Çѹ";
+$string['defaultcoursefullname'] = "ª×èͤÍÃìÊ";
+$string['defaultcourseshortname'] = "Êѧ¤Á101";
+$string['defaultcoursestudent'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹";
+$string['defaultcoursestudents'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹";
+$string['defaultcoursesummary'] = "͸ԺÒÂÊÑé¹æ à¡ÕèÂǡѺ¤ÍÃìÊ·Õèà»Ô´Ê͹";
+$string['defaultcourseteacher'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['defaultcourseteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['delete'] = "ź";
+$string['deletecheck'] = "ź \$a ?";
+$string['deletecheckfiles'] = "¤Ø³á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźä¿Åì¹Õé";
+$string['deletecheckfull'] = "á¹èã¨Ð¹Ð¤Ð ÇèÒµéͧ¡ÒÃź \$a ?";
+$string['deletecheckwarning'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ·Ó¡ÒÃźä¿ÅìµèÍ仹Õé";
+$string['deletecompletely'] = "ź·Ñé§ËÁ´";
+$string['deletecourse'] = "ź¤ÍÃìÊ";
+$string['deletecoursecheck'] = "á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¤ÍÃìÊ áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?";
+$string['deleted'] = "źáÅéÇ";
+$string['deletedactivity'] = "ź \$a áÅéÇ";
+$string['deletedcourse'] = "\$a ź·Ñé§ËÁ´áÅéÇ";
+$string['deletednot'] = "äÁèÊÒÁÒöź \$a !";
+$string['deletingcourse'] = "¡ÓÅѧź \$a";
+$string['deletingexistingcoursedata'] = "ź¢éÍÁÙŤÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['deletingolddata'] = "ź¢éÍÁÙÅà¡èÒ";
+$string['department'] = "ËÁÇ´";
+$string['description'] = "¤Ó͸ԺÒÂ";
+$string['displayingfirst'] = "áÊ´§ \$a->count \$a-> ¢éÍÁÙÅááà·èÒ¹Ñé¹";
+$string['displayingrecords'] = "¡ÓÅѧáÊ´§ \$a ¢éÍÁÙÅ";
+$string['displayingusers'] = "¡ÓÅѧáÊ´§ ¼Ùéãªé \$a->start to \$a->end";
+$string['documentation'] = "¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé Moodle";
+$string['donotask'] = "äÁèµéͧ¶ÒÁÍÕ¡";
+$string['downloadexcel'] = "´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÒÃÒ§ Excel ";
+$string['downloadtext'] = "´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÑÇ˹ѧÊ×Í ";
+$string['doyouagree'] = "¤Ø³ÍèÒ¹¢é͵¡Å§à¢éÒã¨áÅéÇÃÖÂѧ¤Ð";
+$string['edit'] = "á¡éä¢ \$a";
+$string['editcoursesettings'] = "á¡é䢤ÍÃìÊ";
+$string['editinga'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ \$a";
+$string['editmyprofile'] = "á¡é䢢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ";
+$string['editsummary'] = "á¡é䢺·¤Ñ´ÂèÍ";
+$string['editthisactivity'] = "á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé";
+$string['editthiscategory'] = "á¡é䢻ÃÐàÀ·";
+$string['edituser'] = "á¡éä¢ accounts ¢Í§ÊÁÒªÔ¡";
+$string['email'] = "ÍÕàÁÅì";
+$string['emailconfirm'] = "Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ";
$string['emailconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ \$a->firstname,
account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè '\$a->sitename'
@@ -160,85 +240,92 @@
ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
-\$a->admin";
-$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¢éÍÁÙźѭªÕ¼Ùéãªé§Ò¹";
+\$a->admin";
+$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¢éÍÁÙźѭªÕ¼Ùéãªé§Ò¹";
$string['emailconfirmsent'] = " <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>\$a</B>
- <P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡Òà ŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº";
-$string['emaildisplay'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
-$string['emaildisplaycourse'] = "ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊà·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì";
-$string['emaildisplayno'] = "«è͹ÍÕàÁÅì";
-$string['emaildisplayyes'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
-$string['emailexists'] = "ÍÕàÁÅì¹ÕéÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»áÅéÇ";
-$string['emailformat'] = "ÅѡɳТͧÍÕàÁÅì";
-$string['emailmustbereal'] = "ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì¨ÃÔ§";
+ <P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡Òà ŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº";
+$string['emaildisplay'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
+$string['emaildisplaycourse'] = "ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊà·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì";
+$string['emaildisplayno'] = "«è͹ÍÕàÁÅì";
+$string['emaildisplayyes'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
+$string['emailexists'] = "ÍÕàÁÅì¹ÕéÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»áÅéÇ";
+$string['emailformat'] = "ÅѡɳТͧÍÕàÁÅì";
+$string['emailmustbereal'] = "ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì¨ÃÔ§";
$string['emailpasswordconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ \$a->firstname,
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèÃкº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÍ͹äŹì:
'\$a->sitename'
-
-
â»Ã´Â×¹Âѹ¡ÒÃà¢éÒãªé§Ò¹·Õè:
\$a->link
-
-
-
---------------
â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤Ø³ÊÒÁÒö¤ÅÔé¡à¢éÒãªé§Ò¹¨Ò¡àÁÅì¹Õéä´éàÅÂ
·Ñ駹Õé¶éÒà¡Ô´»Ñ­ËÒ ËÃ×ÍÁÕ¢éÍʧÊÑÂã´ æ ¡ÃسҵԴµèÍ
-¼Ùé´ÙáÅÃкº, \$a->admin";
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
+¼Ùé´ÙáÅÃкº, \$a->admin";
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Ãкº¨ÐÊè§ÍÕàÁÅìÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä»Âѧ·ÕèÍÂÙè¢Í§·èÒ¹·Õè
<b>\$a</b>
ËÒ¡¾º»Ñ­ËÒ㹡ÒÃãªé§Ò¹ã´ æ
-â»Ã´µÔ´µèÍ ¼Ùé´ÙáÅÃкº ";
+â»Ã´µÔ´µèÍ ¼Ùé´ÙáÅÃкº ";
$string['emailpasswordsent'] = "¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃËÑʼèÒ¹
<p> ÍÕàÁÅì·ÕèºÃèØÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³áÅÐÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè
<b>\$a->email</b>
-<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËéÊÒÁÒö¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=\$a->link>change your password</a>";
-$string['enrolmentkey'] = "ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒ¤ÍÃìÊ";
+<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËéÊÒÁÒö¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=\$a->link>change your password</a>";
+$string['enrolmentconfirmation'] = "¤Ø³¡ÓÅѧÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¤ÍÃìʹÕé .<br /> µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃËÃ×ÍäÁè ?";
+$string['enrolmentkey'] = "ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒ¤ÍÃìÊ";
$string['enrolmentkeyfrom'] = "¤ÍÃìʹÕé µéͧ¡Òà 'ÃËÑʼèÒ¹' <BR>
-¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ \$a";
+¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ \$a";
$string['enrolmentkeyhint'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
-(ãºé ¢Ö鹵鹴éÇ '\$a')";
-$string['entercourse'] = "¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹";
-$string['enteremailaddress'] = "ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ";
-$string['error'] = "ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
-$string['errortoomanylogins'] = "¢ÍÍÀÑ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè";
-$string['existingadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè";
-$string['existingcreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
-$string['existingteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì ·ÕèÁÕÍÂÙè";
-$string['feedback'] = "Feedback";
-$string['filemissing'] = "\$a ËÒÂä»";
-$string['files'] = "ä¿Åì";
-$string['filloutallfields'] = "¡ÃسҡÃ͡Ẻ¿ÍÃìÁ¹Õé";
-$string['firstname'] = "ª×èÍ";
-$string['firsttime'] = "¹Õèà»ç¹¤ÃÑé§áá·Õè¤Ø³à¢éÒÁÒÃÖà»ÅèÒ";
-$string['followingoptional'] = "äÁè¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡";
-$string['followingrequired'] = "¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡";
-$string['forgotten'] = "Å×Á username ËÃ×Í password ?";
-$string['format'] = "ÃٻẺ";
-$string['formathtml'] = "ãªéâ¤é´ HTML ";
-$string['formatplain'] = "ÃٻẺ¢éͤÇÒÁ·ÑèÇä»";
-$string['formatsocial'] = "Ẻ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
-$string['formattext'] = "ÃٻẺÍѵâ¹ÁѵÔ";
-$string['formattexttype'] = "ÃٻẺ";
-$string['formattopics'] = "ẺËÑÇ¢éÍ";
-$string['formatweeks'] = "ẺÃÒÂÊÑ»´ÒËì";
-$string['formatwiki'] = "ÃٻẺ Wiki";
-$string['frontpagedescription'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´˹éÒáá";
-$string['frontpageformat'] = "ÅѡɳзÕèµéͧ¡ÒÃáÊ´§Ë¹éÒáá";
-$string['fulllistofcourses'] = "¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´";
-$string['fullname'] = "ª×èÍàµçÁ";
-$string['fullprofile'] = "»ÃÐÇѵÔàµçÁ";
-$string['fullsitename'] = "ª×èÍàµçÁ¢Í§àÇçºä«µì";
-$string['gd1'] = "µÔ´µÑé§ GD 1.x áÅéÇ";
-$string['gd2'] = "µÔ´µÑé§ GD 2.x áÅéÇ";
-$string['gdneed'] = "µéͧÁÕ¡ÒõԴµÑé§ GD à¾×èÍáÊ´§¼Å¡ÃÒ¿";
-$string['gdnot'] = "äÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§ GD ";
+(ãºé ¢Ö鹵鹴éÇ '\$a')";
+$string['entercourse'] = "¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹";
+$string['enteremailaddress'] = "ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ";
+$string['error'] = "ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
+$string['errortoomanylogins'] = "¢ÍÍÀÑ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè";
+$string['existing'] = "ÊÔ觷ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['existingadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['existingcourse'] = "¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['existingcourseadding'] = "à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅŧ㹤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['existingcoursedeleting'] = "ź¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè¡è͹";
+$string['existingcreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['existingstudents'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹·Õèà»ç¹ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹áÅéÇ";
+$string['existingteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['feedback'] = "¤ÇÒÁàËç¹";
+$string['filemissing'] = "\$a ËÒÂä»";
+$string['files'] = "ä¿Åì";
+$string['filesfolders'] = "ä¿Åì/á¿éÁ";
+$string['filloutallfields'] = "¡ÃسҡÃ͡Ẻ¿ÍÃìÁ¹Õé";
+$string['findmorecourses'] = "¤é¹ËÒ¤ÍÃìÊÍ×è¹ æ";
+$string['firstname'] = "ª×èÍ";
+$string['firsttime'] = "¹Õèà»ç¹¤ÃÑé§áá·Õè¤Ø³à¢éÒÁÒÃÖà»ÅèÒ";
+$string['followingoptional'] = "äÁè¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡";
+$string['followingrequired'] = "¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡";
+$string['forgotten'] = "Å×Á username ËÃ×Í password ?";
+$string['format'] = "ÃٻẺ";
+$string['formathtml'] = "ãªéâ¤é´ HTML ";
+$string['formatplain'] = "ÃٻẺ¢éͤÇÒÁ·ÑèÇä»";
+$string['formatsocial'] = "Ẻ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
+$string['formattext'] = "ÃٻẺÍѵâ¹ÁѵÔ";
+$string['formattexttype'] = "ÃٻẺ";
+$string['formattopics'] = "ẺËÑÇ¢éÍ";
+$string['formatweeks'] = "ẺÃÒÂÊÑ»´ÒËì";
+$string['formatwiki'] = "ÃٻẺ Wiki";
+$string['from'] = "¨Ò¡";
+$string['frontpagecategorynames'] = "áÊ´§ÃÒª×èÍ»ÃÐàÀ·";
+$string['frontpagecourselist'] = "áÊ´§ÃÒª×èͤÍÃìÊ";
+$string['frontpagedescription'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´˹éÒáá";
+$string['frontpageformat'] = "ÅѡɳзÕèµéͧ¡ÒÃáÊ´§Ë¹éÒáá";
+$string['frontpagenews'] = "áÊ´§¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ";
+$string['fulllistofcourses'] = "¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´";
+$string['fullname'] = "ª×èÍàµçÁ";
+$string['fullprofile'] = "»ÃÐÇѵÔàµçÁ";
+$string['fullsitename'] = "ª×èÍàµçÁ¢Í§àÇçºä«µì";
+$string['gd1'] = "µÔ´µÑé§ GD 1.x áÅéÇ";
+$string['gd2'] = "µÔ´µÑé§ GD 2.x áÅéÇ";
+$string['gdneed'] = "µéͧÁÕ¡ÒõԴµÑé§ GD à¾×èÍáÊ´§¼Å¡ÃÒ¿";
+$string['gdnot'] = "äÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§ GD ";
$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
@@ -251,76 +338,79 @@
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details:
-http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-$string['grade'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é";
-$string['grades'] = "¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´";
-$string['guestskey'] = "͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»·ÕèÁÕÃËÑʼèÒ¹ ";
-$string['guestsno'] = "äÁè͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÍèÒ¹";
-$string['guestsnotallowed'] = "¢ÍÍÀѺؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹ '\$a' ä´éµéͧÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡";
-$string['guestsyes'] = "͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒä´é";
-$string['guestuser'] = "ºØ¤¤Å·ÑèÇä»";
-$string['guestuserinfo'] = "¼Ùéãªéä´éÃѺÊÔ·¸Ô㹡ÒÃÍèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹";
-$string['help'] = "ªèÇÂàËÅ×Í";
-$string['helpemoticons'] = "ãªéÊÑ­Åѡɳì";
-$string['helpformatting'] = "à¡ÕèÂǡѺÃٻẺ¢éͤÇÒÁ";
-$string['helphtml'] = "ÇÔ¸Õà¢Õ¹ html ";
-$string['helppicture'] = "ÇÔ¸Õ ÍѾâËÅ´ÀÒ¾";
-$string['helpquestions'] = "ÇÔ¸Õ¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ";
-$string['helpreading'] = "µÑé§ã¨ÍèÒ¹";
-$string['helprichtext'] = "à¡ÕèÂǡѺ Richtext HTML editor";
-$string['helpsummaries'] = "à¡ÕèÂǡѺ º·¤Ñ´ÂèÍ·Ñé§ËÁ´¹Õé";
-$string['helptext'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹ text ";
-$string['helpwiki'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹¢éͤÇÒÁẺ Wiki";
-$string['helpwriting'] = "à¢Õ¹ÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ";
-$string['hide'] = "«è͹ ";
-$string['hits'] = "¤ÃÑé§";
-$string['hitsoncourse'] = "à¢éÒãªé§Ò¹ \$a->coursename â´Â \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Çѹ¹Õéà¢éÒãªé§Ò¹ \$a->coursename â´Â \$a->username ";
-$string['home'] = "˹éÒËÅÑ¡";
-$string['hour'] = "ªÑèÇâÁ§";
-$string['hours'] = "ªÑèÇâÁ§";
-$string['howtomakethemes'] = "¨ÐÊÃéÒ§ÃٻẺàÇçºãËÁèä´éÍÂèÒ§äÃ";
-$string['htmleditor'] = "ãªé Richtext HTML editor (IE àÇÍÃìªÑè¹ 5.5 ¢Öé¹ä»)";
-$string['htmleditoravailable'] = "ãªé Richtext editor ä´é";
-$string['htmleditordisabled'] = "¤Ø³àÅ×Í¡·Õè¨ÐäÁèãªé Richtext editor ã¹Ë¹éÒ»ÃÐÇѵԢͧ¤Ø³";
-$string['htmleditordisabledadmin'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкºäÁè͹حҵãËéãªé Richtext editor º¹àÇ纹Õé";
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ Richtext editor à¾ÃÒÐäÁèä´éãªé Internet Explorer 5.5 ËÃ×ÍÊÙ§¡ÇèÒ";
-$string['htmlformat'] = "Pretty HTML format";
-$string['icqnumber'] = "ËÁÒÂàÅ¢ ICQ";
-$string['idnumber'] = "àÅ¢»ÃШӵÑǹѡàÃÕ¹";
-$string['include'] = "»ÃСͺ´éÇÂ";
-$string['includeallusers'] = "ÃÇÁ¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´";
-$string['includecoursefiles'] = "ÃÇÁ¤ÍÃìÊä¿Åì";
-$string['includecourseusers'] = "ÃÇÁ¼Ùéãªé¤ÍÃìÊ";
-$string['includelogentries'] = "ÃÇÁ»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹";
-$string['includeneededusers'] = "ÃÇÁ¼Ùé·Õè¨Óà»ç¹";
-$string['includeuserfiles'] = "ÃÇÁä¿Åì¼Ùéãªé§Ò¹";
-$string['invalidemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
-$string['invalidlogin'] = "ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ";
-$string['jumpto'] = "ä»Âѧ...";
-$string['langltr'] = "ÀÒÉÒ¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ";
-$string['langrtl'] = "ÀÒÉÒ¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ";
-$string['language'] = "ÀÒÉÒ";
-$string['languagegood'] = "ÀÒÉÒãªéàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´áÅéÇ";
-$string['lastaccess'] = "à¢éÒÁÒ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ";
-$string['lastedited'] = "á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
-$string['lastmodified'] = "á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
-$string['lastname'] = "¹ÒÁÊ¡ØÅ";
-$string['latestnews'] = "¢èÒÇÅèÒÊØ´";
-$string['leavetokeep'] = "ÇèÒ§äÇéËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªéÃËÑÊà´ÔÁ";
-$string['license'] = "GPL License";
-$string['list'] = "ÃÒª×èÍ";
-$string['listfiles'] = "ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ \$a";
-$string['listofallpeople'] = "ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡";
-$string['livelogs'] = "logs àÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ";
-$string['locale'] = "th";
-$string['location'] = "·ÕèµÑé§";
-$string['loggedinas'] = "¤Ø³ login 㹪×èÍ \$a ";
-$string['loggedinnot'] = "¤Ø³äÁèä´é login";
-$string['login'] = "Login";
-$string['loginas'] = "Login 㹪×è͹Õé";
-$string['loginguest'] = "Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»";
-$string['loginsite'] = "Login à¢éÒàÇçº";
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
+$string['grade'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é";
+$string['grades'] = "¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´";
+$string['guestskey'] = "͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»·ÕèÁÕÃËÑʼèÒ¹ ";
+$string['guestsno'] = "äÁè͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÍèÒ¹";
+$string['guestsnotallowed'] = "¢ÍÍÀѺؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹ '\$a' ä´éµéͧÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡";
+$string['guestsyes'] = "͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒä´é";
+$string['guestuser'] = "ºØ¤¤Å·ÑèÇä»";
+$string['guestuserinfo'] = "¼Ùéãªéä´éÃѺÊÔ·¸Ô㹡ÒÃÍèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹";
+$string['help'] = "ªèÇÂàËÅ×Í";
+$string['helpemoticons'] = "ãªéÊÑ­Åѡɳì";
+$string['helpformatting'] = "à¡ÕèÂǡѺÃٻẺ¢éͤÇÒÁ";
+$string['helphtml'] = "ÇÔ¸Õà¢Õ¹ html ";
+$string['helpindex'] = "˹éÒáá¢Í§ä¿ÅìªèÇÂàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´";
+$string['helppicture'] = "ÇÔ¸Õ ÍѾâËÅ´ÀÒ¾";
+$string['helpquestions'] = "ÇÔ¸Õ¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ";
+$string['helpreading'] = "µÑé§ã¨ÍèÒ¹";
+$string['helprichtext'] = "à¡ÕèÂǡѺ Richtext HTML editor";
+$string['helpsummaries'] = "à¡ÕèÂǡѺ º·¤Ñ´ÂèÍ·Ñé§ËÁ´¹Õé";
+$string['helptext'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹ text ";
+$string['helpwiki'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹¢éͤÇÒÁẺ Wiki";
+$string['helpwriting'] = "à¢Õ¹ÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ";
+$string['hide'] = "«è͹ ";
+$string['hits'] = "¤ÃÑé§";
+$string['hitsoncourse'] = "à¢éÒãªé§Ò¹ \$a->coursename â´Â \$a->username";
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Çѹ¹Õéà¢éÒãªé§Ò¹ \$a->coursename â´Â \$a->username ";
+$string['home'] = "˹éÒËÅÑ¡";
+$string['hour'] = "ªÑèÇâÁ§";
+$string['hours'] = "ªÑèÇâÁ§";
+$string['howtomakethemes'] = "¨ÐÊÃéÒ§ÃٻẺàÇçºãËÁèä´éÍÂèÒ§äÃ";
+$string['htmleditor'] = "ãªé Richtext HTML editor (IE àÇÍÃìªÑè¹ 5.5 ¢Öé¹ä»)";
+$string['htmleditoravailable'] = "ãªé Richtext editor ä´é";
+$string['htmleditordisabled'] = "¤Ø³àÅ×Í¡·Õè¨ÐäÁèãªé Richtext editor ã¹Ë¹éÒ»ÃÐÇѵԢͧ¤Ø³";
+$string['htmleditordisabledadmin'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкºäÁè͹حҵãËéãªé Richtext editor º¹àÇ纹Õé";
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ Richtext editor à¾ÃÒÐäÁèä´éãªé Internet Explorer 5.5 ËÃ×ÍÊÙ§¡ÇèÒ";
+$string['htmlformat'] = "Pretty HTML format";
+$string['icqnumber'] = "ËÁÒÂàÅ¢ ICQ";
+$string['idnumber'] = "àÅ¢»ÃШӵÑǹѡàÃÕ¹";
+$string['include'] = "»ÃСͺ´éÇÂ";
+$string['includeallusers'] = "ÃÇÁ¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´";
+$string['includecoursefiles'] = "ÃÇÁ¤ÍÃìÊä¿Åì";
+$string['includecourseusers'] = "ÃÇÁ¼Ùéãªé¤ÍÃìÊ";
+$string['included'] = "ÃÇÁáÅéÇ";
+$string['includelogentries'] = "ÃÇÁ»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹";
+$string['includeneededusers'] = "ÃÇÁ¼Ùé·Õè¨Óà»ç¹";
+$string['includeuserfiles'] = "ÃÇÁä¿Åì¼Ùéãªé§Ò¹";
+$string['invalidemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
+$string['invalidlogin'] = "ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ";
+$string['jumpto'] = "ä»Âѧ...";
+$string['langltr'] = "ÀÒÉÒ¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ";
+$string['langrtl'] = "ÀÒÉÒ¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ";
+$string['language'] = "ÀÒÉÒ";
+$string['languagegood'] = "ÀÒÉÒãªéàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´áÅéÇ";
+$string['lastaccess'] = "à¢éÒÁÒ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ";
+$string['lastedited'] = "á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
+$string['lastmodified'] = "á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
+$string['lastname'] = "¹ÒÁÊ¡ØÅ";
+$string['latestlanguagepack'] = "µÃǨÊͺËÒä¿ÅìÀÒÉÒÅèÒÊØ´ã¹ moodle.org";
+$string['latestnews'] = "¢èÒÇÅèÒÊØ´";
+$string['leavetokeep'] = "ÇèÒ§äÇéËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªéÃËÑÊà´ÔÁ";
+$string['license'] = "GPL License";
+$string['list'] = "ÃÒª×èÍ";
+$string['listfiles'] = "ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ \$a";
+$string['listofallpeople'] = "ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡";
+$string['livelogs'] = "logs àÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ";
+$string['locale'] = "th";
+$string['location'] = "·ÕèµÑé§";
+$string['loggedinas'] = "¤Ø³ login 㹪×èÍ \$a ";
+$string['loggedinnot'] = "¤Ø³äÁèä´é login";
+$string['login'] = "Login";
+$string['loginas'] = "Login 㹪×è͹Õé";
+$string['loginguest'] = "Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»";
+$string['loginsite'] = "Login à¢éÒàÇçº";
$string['loginsteps'] = "ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅФÍÃìʹÑé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
<OL size=2>
@@ -329,68 +419,76 @@
<LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅÐ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
<LI> àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
<LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
-<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "ÊÇÑÊ´Õ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè";
-$string['loginto'] = "Login \$a";
-$string['loginusing'] = "Login ·Õè¹Õè ãªé username áÅÐ password ¢Í§¤Ø³";
-$string['logout'] = "Logout";
-$string['logs'] = "Logs";
-$string['mainmenu'] = "˹éÒËÅÑ¡";
-$string['makeafolder'] = "ÊÃéÒ§á¿éÁ";
-$string['makeeditable'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ '\$a' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹";
-$string['managedatabase'] = "¨Ñ´¡Òðҹ¢éÍÁÙÅ";
-$string['managemodules'] = "¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ØÅ";
-$string['markedthistopic'] = "ËÑÇ¢é͹Õéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
-$string['markthistopic'] = "àÅ×Í¡ËÑÇ¢é͹ÕéãËéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
-$string['maximumchars'] = "¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ \$a µÑÇÍÑ¡ÉÃ";
-$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
-$string['maximumshort'] = "àµçÁ";
-$string['maxsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´: \$a";
-$string['min'] = "¹Ò·Õ";
-$string['mins'] = "¹Ò·Õ";
-$string['miscellaneous'] = "·ÑèÇä»";
-$string['missingcategory'] = "¡ÃسÒàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·";
-$string['missingcity'] = "¢Ò´ àÁ×ͧ/¨Ñ§ËÇÑ´";
-$string['missingcountry'] = "¢Ò´»ÃÐà·È";
-$string['missingdescription'] = "¢Ò´ ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ";
-$string['missingemail'] = "¢Ò´ÍÕàÁÅì";
-$string['missingfirstname'] = "¢Ò´ª×èÍ";
-$string['missingfullname'] = "¢Ò´ª×èÍàµçÁ";
-$string['missinglastname'] = "¢Ò´¹ÒÁÊ¡ØÅ";
-$string['missingnewpassword'] = "¢Ò´ÃËÑÊãËÁè";
-$string['missingpassword'] = "¢Ò´ÃËÑÊ ";
-$string['missingshortname'] = "¢Ò´ª×èÍÂèÍ";
-$string['missingshortsitename'] = "¢Ò´ª×èÍÂèͧ͢àÇçº";
-$string['missingsitedescription'] = "¢Ò´ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§àÇçº";
-$string['missingsitename'] = "¢Ò´ª×èÍàÇçº";
-$string['missingstrings'] = "µÃǨÊͺËÒ strings ·ÕèËÒÂä»";
-$string['missingstudent'] = "µéͧàÅ×Í¡";
-$string['missingsummary'] = "¢Ò´º·¤Ñ´ÂèÍ";
-$string['missingteacher'] = "µéͧàÅ×Í¡";
-$string['missingurl'] = "URL ¼Ô´¾ÅÒ´";
-$string['missingusername'] = "¢Ò´ username";
-$string['modified'] = "á¡éä¢áÅéÇ";
-$string['moduledeleteconfirm'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐźâÁ´ØÅ '\$a' ·Ñé§ËÁ´ «Öè§à»ç¹¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅТéÍÁÙÅÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅ´éÇ Â×¹Âѹ·ÓµèÍä»?";
-$string['moduledeletefiles'] = "¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´áÅСԨ¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº '\$a->module' ä´é¶Ù¡ÅºÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ¤Ø³¤ÇÃä»Åºä´àÃç¡·ÍÃÕè: \$a->directory ã¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì´éÇÂ";
-$string['modulesetup'] = "µÔ´µÑ駵ÒÃÒ§ module ";
-$string['modulesuccess'] = "µÒÃÒ§ \$a ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§áÅéÇ";
-$string['mostrecently'] = "ÅèÒÊØ´";
-$string['movedown'] = "àÅ×è͹ŧ";
-$string['movefilestohere'] = "ÂéÒÂä¿Åìä»·Õè¹Õè";
-$string['movetoanotherfolder'] = "ÂéÒÂä¿Åìä»á¿éÁÍ×è¹";
-$string['moveup'] = "àÅ×è͹¢Öé¹";
-$string['mustconfirm'] = "¤Ø³µéͧÂ×¹Âѹ¡Òà login";
-$string['mycourses'] = "¤ÍÃìʢͧ©Ñ¹";
-$string['name'] = "ª×èÍ";
-$string['namesocial'] = "Êèǹ";
-$string['nametopics'] = "ËÑÇ¢éÍ";
-$string['nameweeks'] = "ÊÑ»´ÒËì";
-$string['needed'] = "µéͧ¡ÒÃ";
-$string['never'] = "äÁèà¤Â";
-$string['neverdeletelogs'] = "äÁèà¤Âźä¿Åì»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹";
-$string['new'] = "ãËÁè";
-$string['newaccount'] = "account ãËÁè";
-$string['newpassword'] = "password ãËÁè";
+<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>";
+$string['loginstepsnone'] = "ÊÇÑÊ´Õ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè";
+$string['loginto'] = "Login \$a";
+$string['loginusing'] = "Login ·Õè¹Õè ãªé username áÅÐ password ¢Í§¤Ø³";
+$string['logout'] = "Logout";
+$string['logs'] = "Logs";
+$string['mainmenu'] = "˹éÒËÅÑ¡";
+$string['makeafolder'] = "ÊÃéÒ§á¿éÁ";
+$string['makeeditable'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ '\$a' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹";
+$string['managedatabase'] = "¨Ñ´¡Òðҹ¢éÍÁÙÅ";
+$string['managemodules'] = "¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ØÅ";
+$string['markedthistopic'] = "ËÑÇ¢é͹Õéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
+$string['markthistopic'] = "àÅ×Í¡ËÑÇ¢é͹ÕéãËéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
+$string['maximumchars'] = "¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ \$a µÑÇÍÑ¡ÉÃ";
+$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
+$string['maximumshort'] = "àµçÁ";
+$string['maxsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´: \$a";
+$string['min'] = "¹Ò·Õ";
+$string['mins'] = "¹Ò·Õ";
+$string['miscellaneous'] = "·ÑèÇä»";
+$string['missingcategory'] = "¡ÃسÒàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·";
+$string['missingcity'] = "¢Ò´ àÁ×ͧ/¨Ñ§ËÇÑ´";
+$string['missingcountry'] = "¢Ò´»ÃÐà·È";
+$string['missingdescription'] = "¢Ò´ ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ";
+$string['missingemail'] = "¢Ò´ÍÕàÁÅì";
+$string['missingfirstname'] = "¢Ò´ª×èÍ";
+$string['missingfullname'] = "¢Ò´ª×èÍàµçÁ";
+$string['missinglastname'] = "¢Ò´¹ÒÁÊ¡ØÅ";
+$string['missingnewpassword'] = "¢Ò´ÃËÑÊãËÁè";
+$string['missingpassword'] = "¢Ò´ÃËÑÊ ";
+$string['missingshortname'] = "¢Ò´ª×èÍÂèÍ";
+$string['missingshortsitename'] = "¢Ò´ª×èÍÂèͧ͢àÇçº";
+$string['missingsitedescription'] = "¢Ò´ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§àÇçº";
+$string['missingsitename'] = "¢Ò´ª×èÍàÇçº";
+$string['missingstrings'] = "µÃǨÊͺËÒ strings ·ÕèËÒÂä»";
+$string['missingstudent'] = "µéͧàÅ×Í¡";
+$string['missingsummary'] = "¢Ò´º·¤Ñ´ÂèÍ";
+$string['missingteacher'] = "µéͧàÅ×Í¡";
+$string['missingurl'] = "URL ¼Ô´¾ÅÒ´";
+$string['missingusername'] = "¢Ò´ username";
+$string['modified'] = "á¡éä¢áÅéÇ";
+$string['moduledeleteconfirm'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐźâÁ´ØÅ '\$a' ·Ñé§ËÁ´ «Öè§à»ç¹¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅТéÍÁÙÅÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅ´éÇ Â×¹Âѹ·ÓµèÍä»?";
+$string['moduledeletefiles'] = "¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´áÅСԨ¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº '\$a->module' ä´é¶Ù¡ÅºÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ¤Ø³¤ÇÃä»Åºä´àÃç¡·ÍÃÕè: \$a->directory ã¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì´éÇÂ";
+$string['modulesetup'] = "µÔ´µÑ駵ÒÃÒ§ module ";
+$string['modulesuccess'] = "µÒÃÒ§ \$a ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§áÅéÇ";
+$string['moodleversion'] = "Moodle àÇÍÃìªÑè¹";
+$string['mostrecently'] = "ÅèÒÊØ´";
+$string['move'] = "ÂéÒÂ";
+$string['movecategoryto'] = "ÂéÒ»ÃÐàÀ·ä»Âѧ";
+$string['movecourseto'] = "ÂéÒ¤ÍÃìÊä»Âѧ";
+$string['movedown'] = "àÅ×è͹ŧ";
+$string['movefilestohere'] = "ÂéÒÂä¿Åìä»·Õè¹Õè";
+$string['movefull'] = "ÂéÒ \$a ä»Âѧ";
+$string['movehere'] = "ÂéÒÂÁÒ·Õè¹Õè";
+$string['moveselectedcoursesto'] = "ÂéÒ¤ÍÃìÊ·ÕèàÅ×Í¡ä»Âѧ";
+$string['movetoanotherfolder'] = "ÂéÒÂä¿Åìä»á¿éÁÍ×è¹";
+$string['moveup'] = "àÅ×è͹¢Öé¹";
+$string['mustconfirm'] = "¤Ø³µéͧÂ×¹Âѹ¡Òà login";
+$string['mycourses'] = "¤ÍÃìʢͧ©Ñ¹";
+$string['name'] = "ª×èÍ";
+$string['namesocial'] = "Êèǹ";
+$string['nametopics'] = "ËÑÇ¢éÍ";
+$string['nameweeks'] = "ÊÑ»´ÒËì";
+$string['needed'] = "µéͧ¡ÒÃ";
+$string['never'] = "äÁèà¤Â";
+$string['neverdeletelogs'] = "äÁèà¤Âźä¿Åì»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹";
+$string['new'] = "ãËÁè";
+$string['newaccount'] = "account ãËÁè";
+$string['newcourse'] = "¤ÍÃìÊãËÁè";
+$string['newpassword'] = "password ãËÁè";
$string['newpasswordtext'] = "ÊÇÑÊ´Õ \$a->firstname,
ÃËÑʢͧ¤Ø³ ·Õè '\$a->sitename' ¶Ù¡Êè§ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ
@@ -407,225 +505,286 @@
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
\$a->signoff
-";
-$string['newpicture'] = "ÀÒ¾ãËÁè";
-$string['newsitem'] = "¢èÒÇ";
-$string['newsitems'] = "¢èÒÇ";
-$string['newsitemsnumber'] = "¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§";
-$string['newuser'] = "ÊÁÒªÔ¡ãËÁè";
-$string['newusers'] = "ÊÁÒªÔ¡ãËÁè·Ñé§ËÁ´";
-$string['no'] = "äÁè";
-$string['nocoursesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤ÍÃìÊã¹»ÃÐàÀ·¹Õé";
-$string['noexistingadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéÇ";
-$string['noexistingcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
-$string['noexistingteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì";
-$string['nofilesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕä¿ÅìÍѾâËÅ´ÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
-$string['nograde'] = "äÁèÁÕ¤Ðá¹¹";
-$string['noimagesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÀÒ¾ÍѾâËÅ´ÁÒÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
-$string['none'] = "äÁèÁÕ";
-$string['nopotentialadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкº ä´é";
-$string['nopotentialcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
-$string['nopotentialteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙ¼ÙéÊ͹ ä´é";
-$string['normal'] = "»¡µÔ";
-$string['nostudentsyet'] = "ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹㹤ÍÃìʹÕé";
-$string['nosuchemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
-$string['notavailable'] = "äÁ辺";
-$string['noteachersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì㹤ÍÃìʹÕé";
-$string['notenrolled'] = "\$a äÁèä´éÊÁѤÃ㹤ÍÃìʹÕé";
-$string['nothingnew'] = "äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
-$string['nousersmatching'] = "ËÒ¼Ùéãªé·ÕèµÃ§¡Ñº '\$a' äÁ辺";
-$string['nousersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡";
-$string['now'] = "µÍ¹¹Õé";
-$string['numberweeks'] = "¨Ó¹Ç¹ (ÊÑ»´ÒËì/ËÑÇ¢éÍ)";
-$string['numdays'] = "\$a Çѹ";
-$string['numhours'] = "\$a ªÑèÇâÁ§";
-$string['numminutes'] = "\$a ¹Ò·Õ";
-$string['numviews'] = "\$a ¤ÃÑé§";
-$string['numweeks'] = "\$a ÊÑ»´ÒËì";
-$string['numwords'] = "\$a ¤Ó";
-$string['numyears'] = "\$a »Õ";
-$string['ok'] = "µ¡Å§";
-$string['opentoguests'] = "ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒªÁ";
-$string['optional'] = "ÍÍ»ªÑè¹";
-$string['order'] = "µÒÁÅӴѺ";
-$string['outline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§";
-$string['participants'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹áÅмÙéʹã¨";
-$string['password'] = "ÃËÑÊ";
-$string['passwordchanged'] = "ÃËÑÊà»ÅÕè¹áÅéÇ";
-$string['passwordconfirmchange'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
-$string['passwordrecovery'] = "ãªè ,ªèÇ log in ´éÇÂ";
-$string['passwordsdiffer'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ";
-$string['passwordsent'] = "Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+";
+$string['newpicture'] = "ÀÒ¾ãËÁè";
+$string['newsitem'] = "¢èÒÇ";
+$string['newsitems'] = "¢èÒÇ";
+$string['newsitemsnumber'] = "¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§";
+$string['newuser'] = "ÊÁÒªÔ¡ãËÁè";
+$string['newusers'] = "ÊÁÒªÔ¡ãËÁè·Ñé§ËÁ´";
+$string['next'] = "µèÍä»";
+$string['no'] = "äÁè";
+$string['nocoursesfound'] = "äÁ辺¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ '\$a'";
+$string['nocoursesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤ÍÃìÊã¹»ÃÐàÀ·¹Õé";
+$string['noexistingadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéÇ";
+$string['noexistingcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
+$string['noexistingstudents'] = "ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹";
+$string['noexistingteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['nofilesselected'] = "ÂѧäÁèä´éàÅ×Í¡ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒùӡÅѺÁÒãËÁè";
+$string['nofilesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕä¿ÅìÍѾâËÅ´ÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
+$string['nograde'] = "äÁèÁÕ¤Ðá¹¹";
+$string['noimagesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÀÒ¾ÍѾâËÅ´ÁÒÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
+$string['nomorecourses'] = "äÁ辺¤ÍÃìÊ·Õèµéͧ¡ÒÃ";
+$string['none'] = "äÁèÁÕ";
+$string['nopotentialadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкº ä´é";
+$string['nopotentialcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
+$string['nopotentialstudents'] = "ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹";
+$string['nopotentialteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙ¼ÙéÊ͹ ä´é";
+$string['normal'] = "»¡µÔ";
+$string['nostudentsyet'] = "ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹㹤ÍÃìʹÕé";
+$string['nosuchemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
+$string['notavailable'] = "äÁ辺";
+$string['noteachersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì㹤ÍÃìʹÕé";
+$string['notenrolled'] = "\$a äÁèä´éÊÁѤÃ㹤ÍÃìʹÕé";
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = "»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙé¤×¹¼Ùéãªé¤ÍÃìÊàÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧ¼Ùéãªé ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³";
+$string['nothingnew'] = "äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
+$string['notincluded'] = "äÁèÃÇÁ";
+$string['nousersmatching'] = "ËÒ¼Ùéãªé·ÕèµÃ§¡Ñº '\$a' äÁ辺";
+$string['nousersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡";
+$string['now'] = "µÍ¹¹Õé";
+$string['numberweeks'] = "¨Ó¹Ç¹ (ÊÑ»´ÒËì/ËÑÇ¢éÍ)";
+$string['numdays'] = "\$a Çѹ";
+$string['numhours'] = "\$a ªÑèÇâÁ§";
+$string['numminutes'] = "\$a ¹Ò·Õ";
+$string['numviews'] = "\$a ¤ÃÑé§";
+$string['numweeks'] = "\$a ÊÑ»´ÒËì";
+$string['numwords'] = "\$a ¤Ó";
+$string['numyears'] = "\$a »Õ";
+$string['ok'] = "µ¡Å§";
+$string['opentoguests'] = "ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒªÁ";
+$string['optional'] = "ÍÍ»ªÑè¹";
+$string['order'] = "µÒÁÅӴѺ";
+$string['other'] = "Í×è¹ æ ";
+$string['outline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§";
+$string['page'] = "˹éÒ";
+$string['parentlanguage'] = "ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
+$string['participants'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹áÅмÙéʹã¨";
+$string['password'] = "ÃËÑÊ";
+$string['passwordchanged'] = "ÃËÑÊà»ÅÕè¹áÅéÇ";
+$string['passwordconfirmchange'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
+$string['passwordrecovery'] = "ãªè ,ªèÇ log in ´éÇÂ";
+$string['passwordsdiffer'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ";
+$string['passwordsent'] = "Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['passwordsenttext'] = " <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè \$a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅìà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
- <P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=\$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé<</A>.";
-$string['people'] = "ÊÁÒªÔ¡";
-$string['personalprofile'] = "»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡";
-$string['phone'] = "â·ÃÈѾ·ì";
-$string['popupwindow'] = "à»Ô´ä¿Åìã¹Ë¹éÒµèÒ§ãËÁè";
-$string['potentialadmins'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкºä´é";
-$string['potentialcreators'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
-$string['potentialteachers'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙä´é";
-$string['preferredlanguage'] = "ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ";
-$string['preview'] = "¢Í´Ù¡è͹";
-$string['previeworchoose'] = "¢Í´Ù¡è͹ ËÃ×Í àÅ×Í¡ ÃٻẺ";
-$string['publicdirectory'] = "·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊÒ¸ÒóÐ";
-$string['publicdirectory0'] = "â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§ä«´ì¹Õé";
-$string['publicdirectory1'] = "áÊ´§á¤èª×èÍä«´ìà·èÒ¹Ñé¹";
-$string['publicdirectory2'] = "áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¤ì¢Í§ä«´ì";
-$string['question'] = "¤Ó¶ÒÁ";
-$string['readme'] = "ÍèÒ¹·Õè¹Õè¡è͹";
-$string['recentactivity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´";
-$string['registration'] = "¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ Moodle";
-$string['registrationemail'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
+ <P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=\$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé<</A>.";
+$string['people'] = "ÊÁÒªÔ¡";
+$string['personalprofile'] = "»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡";
+$string['phone'] = "â·ÃÈѾ·ì";
+$string['phpinfo'] = "PHP info";
+$string['popupwindow'] = "à»Ô´ä¿Åìã¹Ë¹éÒµèÒ§ãËÁè";
+$string['potentialadmins'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкºä´é";
+$string['potentialcreators'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
+$string['potentialstudents'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹·Õè¨ÐªèǵÃǨ";
+$string['potentialteachers'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙä´é";
+$string['preferredlanguage'] = "ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ";
+$string['preview'] = "¢Í´Ù¡è͹";
+$string['previeworchoose'] = "¢Í´Ù¡è͹ ËÃ×Í àÅ×Í¡ ÃٻẺ";
+$string['publicdirectory'] = "·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊÒ¸ÒóÐ";
+$string['publicdirectory0'] = "â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§ä«´ì¹Õé";
+$string['publicdirectory1'] = "áÊ´§á¤èª×èÍä«´ìà·èÒ¹Ñé¹";
+$string['publicdirectory2'] = "áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¤ì¢Í§ä«´ì";
+$string['publicsitefileswarning'] = "»Å. ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä¿Åì·ÕèÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õéä´é";
+$string['question'] = "¤Ó¶ÒÁ";
+$string['readinginfofrombackup'] = "¡ÓÅѧÍèÒ¹¢éÍÁÙŨҡ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
+$string['readme'] = "ÍèÒ¹·Õè¹Õè¡è͹";
+$string['recentactivity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´";
+$string['registration'] = "¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ Moodle";
+$string['registrationemail'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
$string['registrationinfo'] = "<p>This page allows you to register your Moodle site with moodle.org. Registration is free.
The main benefit of registering is that you will be added to a low-volume mailing list
for important notifications such as security alerts and new releases of Moodle.
<p>By default, your information will be kept private, and will never be sold or passed on to anyone else. The only
reason for collecting this information is for support purposes, and to help build up a statistical
picture of the Moodle community as a whole.
<p>If you choose, you can allow your site name, country and URL to be added to the public list of Moodle Sites.
-<p>All new registrations are verified manually before they are added to the list, but once you are added you can update your registration (and your entry on the public list) at any time by resubmitting this form.";
-$string['registrationno'] = "äÁèµéͧ¡ÒÃÃѺÍÕàÁÅì";
-$string['registrationsend'] = "Ê觢éÍÁÙÅ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»Âѧ moodle.org";
-$string['registrationyes'] = "ãªè â»Ã´á¨é§¢éÍÁÙÅÊӤѭ´éÇÂ";
-$string['removeadmin'] = "»Å´¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÍ¡";
-$string['removecreator'] = "»Å´¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊÍÍ¡";
-$string['removeteacher'] = "»Å´ÍÒ¨ÒÃÂì ÍÍ¡";
-$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
-$string['requireskey'] = "¤ÍÃìʹÕéµéͧãªéÃËÑʼèÒ¹";
-$string['resources'] = "à¹×éÍËÒ ";
-$string['restore'] = "¡Ùé¤×¹";
-$string['returningtosite'] = "¡ÅѺÁÒ·ÕèàÇçºä«µì¹Õé?";
-$string['revert'] = "Âé͹¡ÅѺ";
-$string['role'] = "º·ºÒ·";
-$string['savechanges'] = "ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§";
-$string['search'] = "¤é¹ËÒ";
-$string['searchagain'] = "¤é¹ÍÕ¡¤ÃÑé§";
-$string['searchresults'] = "¼Å¡Òäé¹ËÒ";
-$string['sec'] = "ÇÔ¹Ò·Õ";
-$string['secs'] = "ÇÔ¹Ò·Õ";
-$string['section'] = "Êèǹ";
-$string['selectacountry'] = "àÅ×Í¡»ÃÐà·È";
-$string['senddetails'] = "Êè§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¼èÒ¹ÍÕàÁÅì";
-$string['separateandconnected'] = "ÇÔ¸ÕàÃÕ¹ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§";
-$string['serverlocaltime'] = "àÇÅҢͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì";
-$string['settings'] = "¡ÒõÑ駤èÒ";
-$string['shortname'] = "ª×èÍÂèÍ";
-$string['shortnametaken'] = "¤ÍÃìÊÍ×è¹ãªéª×èÍÂè͹Õéä»áÅéÇ (\$a)";
-$string['shortsitename'] = "ª×èÍÂèͧ͢àÇçº";
-$string['show'] = "áÊ´§";
-$string['showall'] = "áÊ´§ \$a ·Ñé§ËÁ´";
-$string['showallcourses'] = "áÊ´§·Ø¡¤ÍÃìÊ";
-$string['showalltopics'] = "áÊ´§·Ø¡ËÑÇ¢éÍ";
-$string['showallusers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´";
-$string['showallweeks'] = "áÊ´§·Ø¡ÊÑ»´ÒËì";
-$string['showlistofcourses'] = "áÊ´§ÃÒª×èͤÍÃìÊ";
-$string['showonlytopic'] = "áÊ´§à©¾ÒÐËÑÇ¢éÍ \$a";
-$string['showonlyweek'] = "áÊ´§à©¾ÒÐÊÑ»´ÒËì \$a";
-$string['showrecent'] = "áÊ´§¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´";
-$string['showtheselogs'] = "áÊ´§ logs";
-$string['site'] = "àÇçºä«µì";
-$string['sitelogs'] = "àÇçºä«µì logs";
-$string['sitenews'] = "¢èÒÇáÅлÃСÒÈ";
-$string['sites'] = "àÇçºä«µì";
-$string['sitesettings'] = "¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì";
-$string['size'] = "¢¹Ò´";
-$string['socialheadline'] = "¡ÃдҹÊѧ¤Á ËÑÇ¢éÍÅèÒÊØ´";
-$string['someallowguest'] = "ºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä´é੾ÒФÍÃìÊ·ÕèÁÕ ÊÑ­Åѡɳì˹éÒ¤¹µÔ´ÍÂÙè ¹Ñ蹤×Í Í¹Ø­ÒµãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é ¹Í¡¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à·èÒ¹Ñé¹";
-$string['someerrorswerefound'] = "¢éÍÁÙźҧÍÂèÒ§ËÒÂä» ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢éÒ§ÅèÒ§";
-$string['startdate'] = "ÇѹàÃÔèÁµé¹¤ÍÃìÊ";
-$string['startsignup'] = "àÃÔèÁµé¹ ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ µÍ¹¹Õé";
-$string['state'] = "¨Ñ§ËÇÑ´";
-$string['status'] = "ʶҹÐ";
-$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
-$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
-$string['strftimedatetime'] = "%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimedaydate'] = "%%A, %%d %%B %%Y";
-$string['strftimedaydatetime'] = "%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimerecent'] = "%%d %%b, %%H:%%M";
-$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimetime'] = "%%I:%%M %%p";
-$string['stringsnotset'] = "strings µèÍ仹ÕéÂѧäÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ ã¹ \$a";
-$string['studentnotallowed'] = "¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ¤ÍÃìʹÕéä´é 㹰ҹР'\$a'";
-$string['success'] = "ÊÓàÃç¨";
-$string['summary'] = "º·¤Ñ´ÂèÍ";
-$string['summaryof'] = "º·¤Ñ´Âèͧ͢ \$a";
-$string['supplyinfo'] = "¡ÃسҡÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺµÑǤس";
-$string['teacheronly'] = "ÊÓËÃѺ \$a à·èÒ¹Ñé¹ ";
-$string['textediting'] = "㹡ÒÃá¡é䢢éͤÇÒÁ";
-$string['texteditor'] = "ãªé standard web forms";
-$string['textformat'] = "ÃٻẺ plain text";
-$string['thanks'] = "¢Íº¤Ø³";
-$string['theme'] = "ÃٻẺàÇçº";
-$string['themesaved'] = "ºÑ¹·Ö¡ÃٻẺàÇçºáÅéÇ";
-$string['thischarset'] = "TIS-620";
-$string['thislanguage'] = "Thai";
-$string['timezone'] = "⫹àÇÅÒ";
-$string['today'] = "Çѹ¹Õé";
-$string['todaylogs'] = "logs ¢Í§Çѹ¹Õé";
-$string['toomanytoshow'] = "Áըӹǹ¼ÙéãªéÁÒ¡à¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨ÐáÊ´§";
-$string['topic'] = "ËÑÇ¢éÍ";
-$string['topichide'] = "«è͹ËÑÇ¢é͹Õé¨Ò¡ \$a";
-$string['topicoutline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÑÇ¢éÍ";
-$string['topicshow'] = "áÊ´§ËÑÇ¢é͹Õéá¡è \$a";
-$string['total'] = "ÃÇÁ";
-$string['turneditingoff'] = "»Ô´¡ÒÃá¡éä¢ã¹Ë¹éÒ¹Õé";
-$string['turneditingon'] = "àÃÔèÁ¡ÒÃá¡éä¢ã¹Ë¹éÒ¹Õé";
-$string['undecided'] = "ÂѧäÁèµÑ´ÊÔ¹ã¨";
-$string['unenrol'] = "ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
-$string['unenrolme'] = "ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ \$a";
-$string['unenrolsure'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡àÃÕ¹ \$a ¢Í§¤ÍÃìʹÕé";
-$string['unpacking'] = "ÃËÑÊäÁè»ÅÍ´ÀÑ ¡ÃسÒà»ÅÕè¹à»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹";
-$string['unsafepassword'] = "ÃËÑʹÕéäÁè»ÅÍ´ÀÑ ËÒÍѹãËÁè´Õ¡ÇèÒ";
-$string['unusedaccounts'] = "Accounts äÁèä´éãªé à¡Ô¹ \$a Çѹ ¶×ÍÇèÒËÁ´ÊÔé¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾";
-$string['unzip'] = "Unzip";
-$string['update'] = "ÍѾഷ";
-$string['updated'] = "»ÃѺ»Ãا \$a áÅéÇ";
-$string['updatemyprofile'] = "ÍѾഷ»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑÇ";
-$string['updatesevery'] = "ÍѾഷ ·Ø¡æ \$a ÇÔ¹Ò·Õ";
-$string['updatethis'] = "á¡éä¢ \$a";
-$string['updatethiscourse'] = "á¡é䢤ÍÃìʹÕé";
-$string['updatinga'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ \$a";
-$string['updatingain'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ \$a->what ã¹ \$a->in";
-$string['upload'] = "ÍѾâËÅ´";
-$string['uploadafile'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì";
-$string['uploadedfileto'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì \$a->file à¢éÒá¿éÁ \$a->directory áÅéÇ";
-$string['uploadnofilefound'] = "äÁ辺ä¿Åì´Ñ§¡ÅèÒÇ á¹è㨹ÐÇèÒàÅ×Í¡ä¿Åì·Õè¨ÐÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['uploadproblem'] = "ÁջѭËÒ·ÕèäÁè·ÃÒºÊÒà˵ØÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´ '\$a' (ä¿ÅìÍÒ¨¨ÐãË­èà¡Ô¹ä» ÅͧµÃǨÊͺ´Ù)";
-$string['uploadthisfile'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì¹Õé";
-$string['user'] = "¼Ùéãªé";
-$string['userdeleted'] = "user account ¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
-$string['userdescription'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
-$string['userfiles'] = "ä¿Åì¼Ùéãªé";
-$string['username'] = "username";
-$string['usernameexists'] = "ª×è͹ÕéÁÕ¤¹ãªéáÅéǤèСÃسÒàÅ×Í¡ãËÁè";
-$string['userprofilefor'] = "»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ \$a";
-$string['users'] = "ÊÁÒªÔ¡";
-$string['webpage'] = "àÇçºà¾¨";
-$string['week'] = "ÊÑ»´ÒËì";
-$string['weekhide'] = "«è͹ÊÑ»´ÒËì¹Õé¨Ò¡ \$a";
-$string['weeklyoutline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÊÑ»´ÒËì";
-$string['weekshow'] = "áÊ´§ÊÑ»´ÒËì¹Õéá¡è \$a";
-$string['welcometocourse'] = "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè \$a";
+<p>All new registrations are verified manually before they are added to the list, but once you are added you can update your registration (and your entry on the public list) at any time by resubmitting this form.";
+$string['registrationno'] = "äÁèµéͧ¡ÒÃÃѺÍÕàÁÅì";
+$string['registrationsend'] = "Ê觢éÍÁÙÅ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»Âѧ moodle.org";
+$string['registrationyes'] = "ãªè â»Ã´á¨é§¢éÍÁÙÅÊӤѭ´éÇÂ";
+$string['removeadmin'] = "»Å´¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÍ¡";
+$string['removecreator'] = "»Å´¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊÍÍ¡";
+$string['removestudent'] = "»Å´¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÍ¡";
+$string['removeteacher'] = "»Å´ÍÒ¨ÒÃÂì ÍÍ¡";
+$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
+$string['renamefileto'] = "à»ÅÕ蹪×èͨҡ <b>\$a</b> à»ç¹ ";
+$string['required'] = "µéͧ¡ÒÃ";
+$string['requireskey'] = "¤ÍÃìʹÕéµéͧãªéÃËÑʼèÒ¹";
+$string['resortcoursesbyname'] = "àÃÕ§ÅӴѺª×èͤÍÃìʵÒÁª×èÍ";
+$string['resources'] = "à¹×éÍËÒ ";
+$string['restore'] = "¡Ùé¤×¹";
+$string['restorecancelled'] = "¡àÅÔ¡ÒáÙé¤×¹";
+$string['restorecoursenow'] = "¡Ùé¤ÍÃìʹÕéà´ÕëÂǹÕé";
+$string['restorefinished'] = "¡ÒáÙé¤×¹ÊÓàÃç¨áÅéÇ";
+$string['restoreto'] = "¡Ùé¤×¹·Õè ";
+$string['returningtosite'] = "¡ÅѺÁÒ·ÕèàÇçºä«µì¹Õé?";
+$string['revert'] = "Âé͹¡ÅѺ";
+$string['role'] = "º·ºÒ·";
+$string['savechanges'] = "ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§";
+$string['scale'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´";
+$string['scales'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´";
+$string['scalescustom'] = "àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´àͧ";
+$string['scalescustomcreate'] = "à¾ÔèÁÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´";
+$string['scalescustomno'] = "ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´àͧ";
+$string['scalesstandard'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´Áҵðҹ";
+$string['search'] = "¤é¹ËÒ";
+$string['searchagain'] = "¤é¹ÍÕ¡¤ÃÑé§";
+$string['searchcourses'] = "¤é¹ËÒ¤ÍÃìÊ ";
+$string['searchhelp'] = "¤Ø³ÊÒÁÒö¤é¹ËÒ¤ÓËÅÒÂ æ ¤Ó㹤ÃÑé§à´ÕÂÇ <p> ¤Ó : ¤é¹ËÒ¤Ó·ÕèÍÂÙèã¹¢éͤÇÒÁãËéµÃ§¡Ñº¤Ó·ÕèãÊè <br> +¤Ó : ¤é¹ËÒ੾ÒФӷÕèµÃ§¡Ñº·ÕèÃкØà·èÒ¹Ñé¹ <br>-¤Ó: äÁèÃÇÁ¼Å¡Òäé¹ËÒ·ÕèÁÕ¤Ó æ ¹ÕéÍÂÙè";
+$string['searchresults'] = "¼Å¡Òäé¹ËÒ";
+$string['sec'] = "ÇÔ¹Ò·Õ";
+$string['secs'] = "ÇÔ¹Ò·Õ";
+$string['section'] = "Êèǹ";
+$string['sections'] = "Êèǹ";
+$string['select'] = "àÅ×Í¡";
+$string['selectacountry'] = "àÅ×Í¡»ÃÐà·È";
+$string['selectednowmove'] = "·Ó¡ÒÃÂéÒ \$a ä¿Åì µèÍä»ãËéä»·Õè»ÅÒ·ҧáÅС´ \\\"ÂéÒÂä¿ÅìÁÒ·Õè¹Õè\\\"";
+$string['senddetails'] = "Êè§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¼èÒ¹ÍÕàÁÅì";
+$string['separateandconnected'] = "ÇÔ¸ÕàÃÕ¹ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§";
+$string['serverlocaltime'] = "àÇÅҢͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì";
+$string['settings'] = "¡ÒõÑ駤èÒ";
+$string['shortname'] = "ª×èÍÂèÍ";
+$string['shortnametaken'] = "¤ÍÃìÊÍ×è¹ãªéª×èÍÂè͹Õéä»áÅéÇ (\$a)";
+$string['shortsitename'] = "ª×èÍÂèͧ͢àÇçº";
+$string['show'] = "áÊ´§";
+$string['showall'] = "áÊ´§ \$a ·Ñé§ËÁ´";
+$string['showallcourses'] = "áÊ´§·Ø¡¤ÍÃìÊ";
+$string['showalltopics'] = "áÊ´§·Ø¡ËÑÇ¢éÍ";
+$string['showallusers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´";
+$string['showallweeks'] = "áÊ´§·Ø¡ÊÑ»´ÒËì";
+$string['showgrades'] = "áÊ´§¤Ðá¹¹";
+$string['showlistofcourses'] = "áÊ´§ÃÒª×èͤÍÃìÊ";
+$string['showonlytopic'] = "áÊ´§à©¾ÒÐËÑÇ¢éÍ \$a";
+$string['showonlyweek'] = "áÊ´§à©¾ÒÐÊÑ»´ÒËì \$a";
+$string['showrecent'] = "áÊ´§¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´";
+$string['showtheselogs'] = "áÊ´§ logs";
+$string['site'] = "àÇçºä«µì";
+$string['sitefiles'] = "ä¿Åì¢Í§àÇçºä«µì";
+$string['sitelogs'] = "ºÑ¹·Ö¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì";
+$string['sitenews'] = "¢èÒÇáÅлÃСÒÈ";
+$string['sites'] = "àÇçºä«µì";
+$string['sitesettings'] = "¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì";
+$string['size'] = "¢¹Ò´";
+$string['socialheadline'] = "¡ÃдҹÊѧ¤Á ËÑÇ¢éÍÅèÒÊØ´";
+$string['someallowguest'] = "ºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä´é੾ÒФÍÃìÊ·ÕèÁÕ ÊÑ­Åѡɳì˹éÒ¤¹µÔ´ÍÂÙè ¹Ñ蹤×Í Í¹Ø­ÒµãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é ¹Í¡¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à·èÒ¹Ñé¹";
+$string['someerrorswerefound'] = "¢éÍÁÙźҧÍÂèÒ§ËÒÂä» ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢éÒ§ÅèÒ§";
+$string['startdate'] = "ÇѹàÃÔèÁµé¹¤ÍÃìÊ";
+$string['startsignup'] = "àÃÔèÁµé¹ ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ µÍ¹¹Õé";
+$string['state'] = "¨Ñ§ËÇÑ´";
+$string['status'] = "ʶҹÐ";
+$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
+$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
+$string['strftimedatetime'] = "%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
+$string['strftimedaydate'] = "%%A, %%d %%B %%Y";
+$string['strftimedaydatetime'] = "%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
+$string['strftimerecent'] = "%%d %%b, %%H:%%M";
+$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p";
+$string['strftimetime'] = "%%I:%%M %%p";
+$string['stringsnotset'] = "strings µèÍ仹ÕéÂѧäÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ ã¹ \$a";
+$string['studentnotallowed'] = "¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ¤ÍÃìʹÕéä´é 㹰ҹР'\$a'";
+$string['students'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹";
+$string['subcategories'] = "»ÃÐàÀ·ÂèÍÂ";
+$string['success'] = "ÊÓàÃç¨";
+$string['summary'] = "º·¤Ñ´ÂèÍ";
+$string['summaryof'] = "º·¤Ñ´Âèͧ͢ \$a";
+$string['supplyinfo'] = "¡ÃسҡÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺµÑǤس";
+$string['teacheronly'] = "ÊÓËÃѺ \$a à·èÒ¹Ñé¹ ";
+$string['teacherroles'] = "\$a ˹éÒ·Õè";
+$string['teachers'] = "¤ÃÙ ÍÒ¨ÒÃÂì";
+$string['textediting'] = "㹡ÒÃá¡é䢢éͤÇÒÁ";
+$string['texteditor'] = "ãªé standard web forms";
+$string['textformat'] = "ÃٻẺ plain text";
+$string['thanks'] = "¢Íº¤Ø³";
+$string['theme'] = "ÃٻẺàÇçº";