Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent f89a83b commit fc458b4cdab0c5bc5fe2a650e9c8ea6adb289025 AMOS bot committed Dec 10, 2011
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/bg/install.php
View
2 install/lang/bg/install.php
@@ -50,5 +50,5 @@
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS, така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
-$string['phpextension'] = 'разширение на PHP';
+$string['phpextension'] = '{$a} разширение на PHP';
$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';

0 comments on commit fc458b4

Please sign in to comment.